Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza provozních dat pro účely optimalizace 

  Slavíček, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou provozních dat pro účely optimalizace. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na současný a budoucí vývoj legislativy v odpadovém hospodářství. Převážně se ...
 • Efektivní provoz moderních jednotek EVO 

  Cafourková, Tereza
  Návrh výpočtového systému pro efektivní plánování výroby energií je hlavní náplní této diplomové práce. Úvodní část se věnuje popisu moderních jednotek termického využívání odpadů (EVO), konkrétně je zaměřený na spalovnu ...
 • Efektivní využití energie při spalování odpadů 

  Kadleček, Vít
  Diplomová práce se zabývá zvýšením využití energie při spalování odpadů. Úvodní část se zabývá představením konkrétního zařízení pro energetické využití odpadů a jeho kogenerační výroby. Dále je zde popsán výpočtový nástroj ...
 • Experimentální měření v oblasti průmyslového sušení textilu 

  Gutovský, Jan
  Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení klíčových parametrů ovlivňujících rychlost sušení prádla. První část obsahuje stručnou, ale nezbytnou teorii procesu sušení, konkrétně konvekčního procesu sušení v průmyslové ...
 • Integrace technologie pro zahušťování digestátu v bioplynové stanici 

  Miklas, Václav
  Zaměřením této práce je zahušťování digestátu v bioplynové stanici. První část prezentuje přehled bioplynové technologie v ČR. Do tohoto spadá také rozsáhlý popis problematiky využití odpadního tepla a nakládání s digestátem ...
 • Kogenerace v jednotkách pro termické zpracování biomasy 

  Uhmann, Petr
  Predložená práce se zabývá zpusoby spolecné výroby tepla a elektriny se zamerením na proces termického zpracování biomasy. Specifikuje použitelné typy kogeneracních zarízení a jejich možnosti aplikace v jednotkách pro ...
 • Lokální zdroje vytápění rodinných domů - Případová studie 

  Nováček, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem způsobů vytápění vybraného rodinného domu. První část práce je věnována seznámení se s možnostmi lokálního vytápění rodinných domů a rozboru jednotlivých zdrojů a zařízení pro vytápění. ...
 • Matematický model dopravní úlohy pro oblast odpadového hospodářství 

  Procházka, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením matematického modelu dopravní úlohy pro oblast odpadového hospodářství, který slouží k analýze současného problému ČR nakládání se směsným komunálním odpadem. V teoretické části ...
 • Metody separace amoniaku z odpadních vod 

  Bajzík, Martin
  Bakalárska práca je zameraná na metódy separácie amoniaku z odpadových vôd. V úvodnej časti práca definuje amoniak, jeho vlastnosti, prírodné zdroje, výrobu a využitie. Hlavná časť práce sa venuje popisu a hodnoteniu ...
 • Metody separace amoniaku z odpadních vod 

  Zendulka, Štěpán
  Tato práce přináší ucelený přehled většiny dosud známých metod, kterými lze separovat amoniak z odpadní vody. Metody jsou v práci rozdělené z hlediska jejich technologického principu na biologické a fyzikálně-chemické. ...
 • Modelování a simulace v oblasti odpadového hospodářství 

  Pařízková, Iva
  Bakalářská práce se zabývá aplikací vícevrstevné perceptronové sítě v modelech technologie zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Jedná se konkrétně o modely pro množství páry vyrobené v kotlích a množství páry ...
 • Modely a přístupy v oblasti počítačové simulace procesů 

  Čech, Michal
  Diplomová práce se zabývá počítačovou simulací procesů v oblasti energetického využití odpadů a biomasy. Úvodní část práce je věnována problematice využití energie z biomasy a odpadů, stěžejním aparátům energetických systémů ...
 • Nakládání s infekčním odpadem 

  Martinek, Karel
  Cílem práce je přehled pravidel zpracování, manipulace a likvidace odpadu ze zdravotnických zařízení v České republice a porovnání přístupu s dalšími zeměmi. Legislativa zabývající se zpracováním nebezpečného odpadu se v ...
 • Náhrada fosilních paliv ve velkých energetických zdrojích 

  Hájek, Zdeněk
  Práce se zaměřuje na aktuální problematiku energetického využití obnovitelných zdrojů v podmínkách ČR, a to převážně na spoluspalování biomasy a fosilních paliv ve velkých energetických zdrojích. V úvodní části je uveden ...
 • Nejistoty měření průtoku páry 

  Barabášová, Iveta
  Práce se zabývá analýzou nejistoty měření. Teoretické znalosti prezentované v úvodních kapitolách jsou aplikovány na nepřímé měření průtoku páry pomocí clony. Výpočet průtoku páry je založen na znalosti hodnoty tlakového ...
 • Optimální plánování výroby v průmyslovém podniku 

  Voňka, Radim
  Práce se zabývá návrhem optimalizací kapacitního plánu výroby. V teoretické části práce seznamuje čtenáře s klasifikací optimalizačních modelů pro plánování a s optimalizačními algoritmy, kterými je možné úlohu optimálního ...
 • Optimální využití energie a vody v aquaponické farmě 

  Ondruška, Vojtěch
  Energetická náročnost a ekonomická životaschopnost jsou často skloňované pojmy spojené s aquaponickým způsobem produkce potravin. Tato práce si klade za cíl nalézt opatření, která by zvýšila ziskovost podnikání v oblasti ...
 • Počítačová simulace procesů 

  Čech, Michal
  Tato práce se zabývá počítačovou simulací procesů, která v dnešní době napomáhá v oblasti procesního inženýrství. Úvodní část se věnuje metodice modelování a simulace a dále pak hmotnostním a energetickým bilancím. Poté ...
 • Potenciál výroby energií z odpadu 

  Putna, Ondřej
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na oblast energetického využívání odpadů. V první části je stručně zmapován současný stav odpadového hospodářství v České republice a v dalších zemích Evropské unie. Dále se práce zabývá ...
 • Prací proces a jeho nároky na energii a vodu 

  Barabášová, Iveta
  Práce představuje profesionální praní prádla ve vsádkové pračce. Cílem je určení spotřeb vody a energií během jednoho pracího cyklu na základě archivních dat Laboratoře energeticky náročných procesů, NETME Centre. Data ...