Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza silového zatížení stopkových fréz s PCD s ohledem na jejich ostření 

  Trčka, Tomáš
  Měření silového zatížení je ve strojírenství velmi důležitým typem měření, kterým se dokáží analyzovat důležité aspekty v procesu obrábění. Mimo stanovení specifických materiálových konstant, lze analyzovat například různé ...
 • Měření tvrdosti kovových materiálů 

  Trčka, Tomáš
  Tvrdost je mechanická vlastnost každého kovového materiálu, která ovlivňuje jeho chování. Existuje mnoho metod měření. Každá má své výhody, nedostatky a možnosti použití. Nejznámější jsou zkoušky dle Brinella, Vickerse a ...
 • Moderní trendy v třískovém obrábění - frézování a mikrofrézování 

  Tkadlec, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na rešeršní rozbor mikro-frézování s cílem specifikovat nejnovější poznatky a trendy v oblasti frézování a mikro-frézování. Úvodní částí práce je specifikace mikro-frézování a rozdíly v ...
 • Moderní trendy v třískovém obrábění - soustružení, frézování a vrtání 

  Moravčik, Jaroslav
  Třískové obrábění podléhá celkem pevné historické tradici. První inovace v obrábění byly provedeny v daleké minulosti a další modifikace a úpravy se zaváděly poměrně nepravidelně. Až po průmyslové revoluci a potažmo v druhé ...
 • Možnosti systému Sinumerik Operate 4.7 při programování CNC frézovacích center 

  Hanuška, Rostislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na pokročilý způsob NC programování s využitím maker a uživatelských cyklů. V první části se řeší teorie k problematice programování a obrábění tenkostěnných součástí. Druhá část obsahuje ...
 • Návrh stopkové frézy s břity z PKD 

  Křehlík, Luboš
  Práce se zabývá návrhem, konstrukcí, výrobou a testováním fréz s břity z polykrystalického diamantu. Polykrystalický diamant představuje vhodný řezný materiál pro obrábění velmi abrazivních materiálů, jako jsou hliníkové ...
 • Návrh technologie výroby olympijské osy 

  Bělunek, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout technologii výroby olympijské osy. Navrhnuty jsou dva typy technologií výroby, a to konvenční a modernizovaný. Konvenční výroba je realizována na univerzálním hrotovém soustruhu, ...
 • Návrh technologie výroby tělesa ventilu 

  Zimmer, Jakub
  V této bakalářské práci je zpracován návrh technologie výroby tělesa ventilu. Práce se zabývá rozborem součásti, návrhem technologie včetně volby strojů, nástrojů a měřidel. K navržené technologii je doložen NC program. ...
 • Návrh tepelně-regulačního systému pro přesnou stabilizaci teploty s využitím Peltierových termoelektrických modulů 

  Motl, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje postup návrhu tepelně-regulačního systému pro přesnou stabilizaci teploty s využitím peltierova modulu. V realizaci je použit osmibitový mikrokontrolér ATmega16 od společnosti ATMEL k lokálnímu ...
 • Řezné materiály na bázi diamantu a jejich využití v praxi 

  Nonn, Vilém
  Řezné materiály na bázi diamantu patří mezi významné řezné materiály využívané v dnešním strojírenství. Unikátní vlastnosti diamantu umožňují efektivně obrábět i těžkoobrobitelné materiály. Současné technologie syntézy ...
 • Turbokódy a jejich použití ve sdělovacích systémech 

  Trčka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou Turbokódů. Tyto kódy patří do skupiny samoopravných kódů, někdy též nazývaných jako dopředné korekční kódy nebo kanálové kódy. Práci lze tématicky rozdělit na dvě základní části. ...
 • Využití elektromagnetické a akustické emise pro diagnostiku moderních kompozitních materiálů 

  Trčka, Tomáš
  Tématem disertační práce je teoretické a experimentální studium elektromagnetické a akustické emise generované při tvorbě trhlin v elektricky nevodivých pevných látkách. Teoretická část práce je zaměřena na metodu ...
 • Výroba součásti "příruba" na CNC strojích 

  Černý, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou součásti typu příruba na CNC strojích. Je zde popsána funkce příruby v sestavě nádrže. Zadané téma obsahuje volbu materiálu, volbu polotovaru a návrh strojového zařízení pro výrobu. ...