Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza silového zatížení stopkových fréz s PCD s ohledem na jejich ostření 

  Trčka, Tomáš
  Měření silového zatížení je ve strojírenství velmi důležitým typem měření, kterým se dokáží analyzovat důležité aspekty v procesu obrábění. Mimo stanovení specifických materiálových konstant, lze analyzovat například různé ...
 • Characterization of Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Electrospun Fibers Doped by Carbon Flakes 

  Kaspar, Pavel; Sobola, Dinara; Částková, Klára; Knápek, Alexandr; Burda, Daniel; Orudzhev, Farid; Dallaev, Rashid; Tofel, Pavel; Trčka, Tomáš; Grmela, Lubomír; Hadaš, Zdeněk (MDPI, 2020-11-24)
  Polyvinylidene fluoride (PVDF) is a modern polymer material used in a wide variety of ways. Thanks to its excellent resistance to chemical or thermal degradation and low reactivity, it finds use in biology, chemistry, and ...
 • Implementace CAM softwaru SolidCAM do strojírenské firmy 

  Olejníček, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o výrobě rámu revolveru a implementaci nového CAM systému do výrobního procesu. První část práce je zaměřena na rozbor stávající obráběcí operace. Druhá část práce se zabývá návrhem progresivních ...
 • Jeřábová kladnice - nosnost 25 t 

  Šanca, Kristián
  Jeřábová kladnice je spodní část kladkostroje. Je navržena tak, aby splnila funkci nosnosti 25 000 kg a zároveň byla bezpečná a co nejlehčí. V práci je popsán princip kladkostroje. Zvoleno je konstrukční řešení, ve kterém ...
 • Měření tvrdosti kovových materiálů 

  Trčka, Tomáš
  Tvrdost je mechanická vlastnost každého kovového materiálu, která ovlivňuje jeho chování. Existuje mnoho metod měření. Každá má své výhody, nedostatky a možnosti použití. Nejznámější jsou zkoušky dle Brinella, Vickerse a ...
 • Moderní trendy v třískovém obrábění - frézování a mikrofrézování 

  Tkadlec, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na rešeršní rozbor mikro-frézování s cílem specifikovat nejnovější poznatky a trendy v oblasti frézování a mikro-frézování. Úvodní částí práce je specifikace mikro-frézování a rozdíly v ...
 • Moderní trendy v třískovém obrábění - soustružení, frézování a vrtání 

  Moravčik, Jaroslav
  Třískové obrábění podléhá celkem pevné historické tradici. První inovace v obrábění byly provedeny v daleké minulosti a další modifikace a úpravy se zaváděly poměrně nepravidelně. Až po průmyslové revoluci a potažmo v druhé ...
 • Možnosti systému Sinumerik Operate 4.7 při programování CNC frézovacích center 

  Hanuška, Rostislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na pokročilý způsob NC programování s využitím maker a uživatelských cyklů. V první části se řeší teorie k problematice programování a obrábění tenkostěnných součástí. Druhá část obsahuje ...
 • Návrh a výroba ohýbacího přípravku 

  Ševčík, Jan
  Práce se zabývá návrhem a výrobou ohýbacího přípravku. Obsahuje porovnání se současnými ohýbacími přípravky na trhu a odůvodnění výroby daného typu. Dále je v práci obsažen návrh konstrukce jednotlivých dílů se zvolením a ...
 • Návrh stopkové frézy s břity z PKD 

  Křehlík, Luboš
  Práce se zabývá návrhem, konstrukcí, výrobou a testováním fréz s břity z polykrystalického diamantu. Polykrystalický diamant představuje vhodný řezný materiál pro obrábění velmi abrazivních materiálů, jako jsou hliníkové ...
 • Návrh technologie výroby olympijské osy 

  Bělunek, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout technologii výroby olympijské osy. Navrhnuty jsou dva typy technologií výroby, a to konvenční a modernizovaný. Konvenční výroba je realizována na univerzálním hrotovém soustruhu, ...
 • Návrh technologie výroby rotační součásti 

  Lánc, Kryštof
  Práce je primárně zaměřena na kompletní návrh technologie výroby rotačního dílce při sériové výrobě. Zpracování spočívá v návrhu technologie výroby součásti, výběru vhodného strojního zařízení, řezných nástrojů a vytvoření ...
 • Návrh technologie výroby tělesa ventilu 

  Zimmer, Jakub
  V této bakalářské práci je zpracován návrh technologie výroby tělesa ventilu. Práce se zabývá rozborem součásti, návrhem technologie včetně volby strojů, nástrojů a měřidel. K navržené technologii je doložen NC program. ...
 • Návrh tepelně-regulačního systému pro přesnou stabilizaci teploty s využitím Peltierových termoelektrických modulů 

  Motl, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje postup návrhu tepelně-regulačního systému pro přesnou stabilizaci teploty s využitím peltierova modulu. V realizaci je použit osmibitový mikrokontrolér ATmega16 od společnosti ATMEL k lokálnímu ...
 • Odstraňování ostřin při výrobě z plošných polotovarů 

  Máslo, Jiří
  V této bakalářské práci je vysvětlena definice vzniku otřepů při jednotlivých metodách třískového obrábění, dále jsou zde popsány metody odstraňování otřepů a to jak konvenční, tak i mnoho nekonvenčních metod. Velká část ...
 • Renovace železničního dvojkolí 

  Halásek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozborem a popisem renovací železničních dvojkolí. Téma nabízí celkový náhled na technologii, podmínky a možnosti oprav. V teoretické části je zmíněno základní názvosloví s přehledem možných ...
 • Rozbor příčin nepřesné výroby 

  Foral, Jakub
  Téma diplomové práce se zaměřuje na neshodné kusy, které vznikají v průběhu výroby součástí. Neshodné kusy a jejich následná oprava značně zvyšuje náklady ve firmě. V jednotlivých kapitolách je rozbor dané firmy a definování ...
 • Řezné materiály na bázi diamantu a jejich využití v praxi 

  Nonn, Vilém
  Řezné materiály na bázi diamantu patří mezi významné řezné materiály využívané v dnešním strojírenství. Unikátní vlastnosti diamantu umožňují efektivně obrábět i těžkoobrobitelné materiály. Současné technologie syntézy ...
 • Silové zatížení frézovacích nástrojů při obrábění 

  Švec, Michal
  Tato práce srovnává silové zatížení dvou vyměnitelných břitových destiček při frézování. Je rozdělena na dvě části – rešerši a experiment. Rešerše rozebírá silové zatížení, možnosti jeho měření, frézy a vyměnitelné břitové ...
 • Silové zatížení řezných nástrojů při obrábění 

  Vančura, Tomáš
  Cílem rešeršní části diplomové práce je shrnout problematiku silového zatížení řezných nástrojů a uvést možnosti jeho měření. V experimentální části se práce věnuje vývoji nového softwaru pro automatizaci zpracování a ...