Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace waveletové transformace v software Mathematica a Sage 

  Novotný, Radek
  Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pomocí vlnkové transformace. Jsou prozkoumány její možnost využití při kompresi obrazu a kompenzaci generovaného šumu v obraze. Práce obsahuje rozbor problematiky jednotlivých ...
 • Distribuovaný systém kryptoanalýzy 

  Vašek, Jiří
  Tato práce by měla seznámit čtenáře se základním rozdělením paralelních výpočtů a popisem distribuovaných systémů. Dále je zaměřena na rozdělení kryptografický útoků. Měla by sloužit jako teoretický základ pro návrh ...
 • Internetové aplikace v .NET Framework 

  Volovec, Miroslav
  Tato práce ukazuje široké možnosti použití .NET Frameworku. Obsahuje popis tvorby systému odesílání rychlých zpráv. Popis tohoto systému zahrnuje tvorbu servisně orientované aplikace, webového klienta a nakonec i Windows ...
 • Měření intenzity provozu během pevně daných intervalů v AP 

  Kubík, Pavel
  Práce se zabývá analýzou síťového provozu na směrovači s otevřeným firmware. Nejprve jsou vybrány softwarové platformy, na základě kompatibility s dostupnými přístroji. Poté jsou zhodnoceny vlastnosti nutné pro vývoj vlastní ...
 • Modelování akustiky uzavřených prostorů paprskovou metodou 

  Ryšavý, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním prostorové akustiky pomocí paprskové metody - ray-tracing. V první kapitole se práce zabývá obecným popisem základních vlastností akustiky prostorů, popisem základních metod ...
 • Návrh a implementace knihovny pro číslicové zpracování signálů na platformě Android 

  Janovský, Martin
  Tato diplomová práce řeší problém návrhu a implementace knihovny pro zpracování signálů pod platformou Android. Rozebírá problematiku vlastního vývoje aplikací pod tento systém. Částečně diskutuje, zda je pod touto platformou ...
 • Pokročilá metoda časové konverze signálu založená na detekci tonálních a netonálních segmentů 

  Vomáčka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá metodou pro časovou konverzi zvukového signálu zaloţenou na odlišném přístupu ke skupinám tonálních a netonálních segmentů signálu v Matlabu. V první části jsou rozebrány metody pro zpracování ...
 • Psychoakustická měření binaurálních vlastností lidského sluchu 

  Novotný, Ota
  Tato diplomová práce pojednává o problematice binaurálního slyšení (tzn. slyšení pomocí obou uší), schopnosti lidského sluchu lokalizovat zdroj v trojrozměrném prostoru a o parametrech, které tuto schopnost ovlivňují. Ve ...
 • Standard OpenCL 

  Michlovský, Jakub
  Tato práce pojednavá o standardu OpenCL, který umí použít grafickou kartu pro akce- laraci náročných výpočtů. V první části práce je podrobně rozebrána architektura stan- dardu a podporova hlavních výrobců hardware a ...
 • Zpracování zvukových signálů v reálném čase na vestavném počítači 

  Novák, Pavel
  Práce se zabývá operačními systémy pro vestavné počítače, hlavně pak operačním systémem Windows Embedded Standard 7. Část práce je zaměřena na vytvoření co nejkompaktnější instalace, část je pak zaměřena na instalaci ...