Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza spotřeby vody 

  Pokorná, Denisa
  Předmětem bakalářské práce je zpracování analýzy spotřeby vody v areálu fakulty stavební. Převážná část práce se věnuje vyhodnocení dat získaných systémem chytrého měření, který je momentálně pouze nainstalovaný u fakturačního ...
 • Analýza spotřeby vody v areálu FAST VUT Brno 

  Fogl, Jiří
  Předmětem diplomové práce je analýza spotřeby vody v areálu Fakulty stavební VUT Brno. Hlavní část práce se zabývá analýzou naměřených dat, které jsou zaznamenávány pomocí dataloggeru umístěného na fakturačním vodoměru ...
 • Analýza spotřeby vody v areálu stavební fakulty VUT v Brně 

  Nedoma, Tomáš
  Bakalářská práce zpracuje analýzu spotřeby vody v areálu fakulty stavební VUT v Brně. Součástí bude pasportizace všech fakturačních i podružných vodoměrů v areálu fakulty, vyhodnocení možností a návrh automatického sběru ...
 • Comparative Analysis and Benchmarking of Water Supply Systems and Services in Central and Eastern Europe 

  Sucháček, Tomáš; Aldea, Alexandru; Bylka, Jedrzej; Marko, Ivana; Tuhovčák, Ladislav (MDPI, 2018-08-02)
  This paper deals with a comparative analysis and benchmarking of drinking water supply systems and water supply sector in the selected countries of Central and Eastern Europe. These include the Czech Republic, Poland, ...
 • The Dependence of Water Consumption on the Pressure Conditions and Sensitivity Analysis of the Input Parameters 

  Tuhovčák, Ladislav; Sucháček, Tomáš; Ručka, Jan (MDPI, 2018-08-02)
  The paper presents results and sensitivity analysis of the results of a real detailed study focused on changes in water consumption and its unevenness with changing pressure conditions in a particular observed office ...
 • Dlouhodobé plány obnovy vodovodních sítí 

  Hos, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá dlouhodobými plány obnovy vodovodních sítí. První část práce je teoretická, popisuje legislativní požadavky v ČR týkající se dané problematiky, dále se zabývá metodikami stanovování dlouhodobých ...
 • Energetický audit vodovodů 

  Pavliš, Jan
  Tento dokument je zaměřen na prezentaci energetického auditu vodovodu. Otevírá problematiku zpracování energetického auditu vodovodu při procesu distribuce vody, rozdělení jednotlivých energií participujících na distribučním ...
 • An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic 

  Ručka, Jan; Holešovský, Jan; Sucháček, Tomáš; Tuhovčák, Ladislav (MDPI, 2018-04-04)
  This article focuses on water consumption and its prediction, using regression models designed for an experiment regarding an administrative building in the Czech Republic. The variables considered are pressure and ...
 • Hodnocení efektivnosti provozních činností vybrané společnosti VaK 

  Štěpán, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá hodnocením zpráv o provozování vodárenské infrastruktury společnosti VS Chrudim, a.s.. Tato společnost poskytla zprávy za roky 2008-2012. Hlavním účelem práce je analýza těchto zpráv a návrh úprav, ...
 • Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury 

  Hos, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením technického stavu vodárenské infrastruktury. První část práce je teoretická, popisuje legislativními požadavky na hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, dále se zabývá ...
 • Hodnocení technického stavu vodojemů 

  Šlesinger, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na úpravu a doplnění aplikace TAWAT, používané pro hodnocení technického stavu vodojemů, a následným posouzením vybraných vodojemů pomocí této aplikace. V první části práce je uvedeno stručné ...
 • Měření malých odběrů na vodovodních přípojkách 

  Stehlíková, Veronika
  Diplomová práce v rešeršní části popisuje základní informace o ztrátách vody a jejich vykazování. Předkládá prostředky a postupy pro snižování ztrát vody a vhodnost jejich použití. V neposlední řadě uvádí obecné informace ...
 • Multikriteriální hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodů 

  Tauš, Miloslav
  Předložená disertační práce se věnuje multikriteriálnímu hodnocení technického stavu vodovodů. V rámci práce je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti hodnocení technického stavu vodovodů a v oblasti metod ...
 • Návrh způsobu monitorování zdrojů podzemní vody 

  Červenková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu sledování zdrojů podzemní vody - vrtů, z hlediska jejich kvantitativního využívání a monitorování kvality vody. První část je zaměřena na obecné informace o využívání ...
 • Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodních sítích 

  Straňák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá tlaky ve vodovodní síti. V úvodní kapitole jsou popsány legislativní požadavky na tlaky v síti a možnosti auditů sítí. Následující kapitola se zabývá optimalizací tlakových poměrů ve vodovodní ...
 • Posouzení technického stavu vodovodní sítě 

  Haman, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá tématem posouzení technického stavu vodovodních sítí. Součástí práce je případová studie, která hodnotí technický stav vodovodní sítě v městské části Brno-Líšeň. Práce podrobně popisuje, jakým ...
 • Smart Metering vodovodu v areálu stavební fakulty VUT v Brně 

  Černíková, Eva
  Cílem této diplomové práce byla analýza možností a přínosů nasazení systému chytrého měření na fakturačních vodoměrech v areálu Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně. Úkolem bylo získání konkrétních nabídek ...
 • Srovnání energetické náročnosti a technického stavu vodárenských čerpacích stanic 

  Krupa, Filip
  Bakalářská práce se zabývá technickými a energetickými audity. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice a v zahraničí. Dále je v práci popsána metodika hodnocení vytvořená na ÚVHO FAST Brno, ...
 • Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR 

  Hájek, Břetislav
  Bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s koncepcí srovnávací analýzy vodárenských společností, za použití výkonnostních ukazatelů. Hlavním úkolem bylo shromáždění základních a doplňkových ukazatelů do tabulky v Excelu, ...
 • Srovnávací nalýza vybraných vodárenských společností 

  Štěpán, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá srovnávací analýzou vybraných vodárenských společností. V první řadě bylo nutné sehnat data, které bylo možné dále srovnávat mezi jednotlivými společnostmi. Nejvíce je práce zaměřena na společnosti, ...