Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza spotřeby vody 

  Pokorná, Denisa
  Předmětem bakalářské práce je zpracování analýzy spotřeby vody v areálu fakulty stavební. Převážná část práce se věnuje vyhodnocení dat získaných systémem chytrého měření, který je momentálně pouze nainstalovaný u fakturačního ...
 • Analýza spotřeby vody v areálu FAST VUT Brno 

  Fogl, Jiří
  Předmětem diplomové práce je analýza spotřeby vody v areálu Fakulty stavební VUT Brno. Hlavní část práce se zabývá analýzou naměřených dat, které jsou zaznamenávány pomocí dataloggeru umístěného na fakturačním vodoměru ...
 • Analýza spotřeby vody v areálu stavební fakulty VUT v Brně 

  Nedoma, Tomáš
  Bakalářská práce zpracuje analýzu spotřeby vody v areálu fakulty stavební VUT v Brně. Součástí bude pasportizace všech fakturačních i podružných vodoměrů v areálu fakulty, vyhodnocení možností a návrh automatického sběru ...
 • The Assessment of the Technical Condition of the Water Distribution Systems 

  Tuhovčák, Ladislav; Tauš, Miloslav; Kučera, Tomáš (Elsevier, 2014-12-17)
  The paper deals with auditing the technical condition of the Water Distribution Systems (WDS) and its individual elements. The paper presents the methodology of determining the operating and technical indicators (TI) for ...
 • Comparative Analysis and Benchmarking of Water Supply Systems and Services in Central and Eastern Europe 

  Sucháček, Tomáš; Aldea, Alexandru; Bylka, Jedrzej; Marko, Ivana; Tuhovčák, Ladislav (MDPI, 2018-08-02)
  This paper deals with a comparative analysis and benchmarking of drinking water supply systems and water supply sector in the selected countries of Central and Eastern Europe. These include the Czech Republic, Poland, ...
 • The Dependence of Water Consumption on the Pressure Conditions and Sensitivity Analysis of the Input Parameters 

  Tuhovčák, Ladislav; Sucháček, Tomáš; Ručka, Jan (MDPI, 2018-08-02)
  The paper presents results and sensitivity analysis of the results of a real detailed study focused on changes in water consumption and its unevenness with changing pressure conditions in a particular observed office ...
 • Dlouhodobé plány obnovy vodovodních sítí 

  Hos, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá dlouhodobými plány obnovy vodovodních sítí. První část práce je teoretická, popisuje legislativní požadavky v ČR týkající se dané problematiky, dále se zabývá metodikami stanovování dlouhodobých ...
 • Energetický audit vodovodů 

  Krupa, Filip
  Diplomová práce se zabývá energetickým auditem vodovodů. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice, ale především této problematiky v zahraničí. Dále je v práci zpracována struktura energetického ...
 • Energetický audit vodovodů 

  Pavliš, Jan
  Tento dokument je zaměřen na prezentaci energetického auditu vodovodu. Otevírá problematiku zpracování energetického auditu vodovodu při procesu distribuce vody, rozdělení jednotlivých energií participujících na distribučním ...
 • An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic 

  Ručka, Jan; Holešovský, Jan; Sucháček, Tomáš; Tuhovčák, Ladislav (MDPI, 2018-04-04)
  This article focuses on water consumption and its prediction, using regression models designed for an experiment regarding an administrative building in the Czech Republic. The variables considered are pressure and ...
 • Hodnocení efektivnosti provozních činností vybrané společnosti VaK 

  Štěpán, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá hodnocením zpráv o provozování vodárenské infrastruktury společnosti VS Chrudim, a.s.. Tato společnost poskytla zprávy za roky 2008-2012. Hlavním účelem práce je analýza těchto zpráv a návrh úprav, ...
 • Hodnocení minimálních noční průtoků ve vodárenských systémech 

  Zvejška, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou minimálních nočních průtoků. V úvodní části práce byly shrnuty poznatky o minimálních nočních průtocích, především z jakých jednotlivých složek je tento průtok složen, jaké parametry ...
 • Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojemů 

  Tanistrová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá především analýzou a posouzením rizik vodárenských systémů zásobování pitnou vodou. V rámci práce byla provedena rešerše dané problematiky jak ve světě, tak v České republice. V softwaru WaterRisk, ...
 • Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury 

  Hos, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením technického stavu vodárenské infrastruktury. První část práce je teoretická, popisuje legislativními požadavky na hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, dále se zabývá ...
 • Hodnocení technického stavu vodojemů 

  Šlesinger, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na úpravu a doplnění aplikace TAWAT, používané pro hodnocení technického stavu vodojemů, a následným posouzením vybraných vodojemů pomocí této aplikace. V první části práce je uvedeno stručné ...
 • Indirect condition assessment of water mains 

  Tuhovčák, Ladislav; Tauš, Miloslav; Míka, Petr (Elsevier, 2014-04-30)
  The presented paper summarizes a basic theory of indirect condition assessment including a definition of condition assessment, factors contributing to deterioration and possible outputs of the condition assessment. ...
 • Měření malých odběrů na vodovodních přípojkách 

  Stehlíková, Veronika
  Diplomová práce v rešeršní části popisuje základní informace o ztrátách vody a jejich vykazování. Předkládá prostředky a postupy pro snižování ztrát vody a vhodnost jejich použití. V neposlední řadě uvádí obecné informace ...
 • Multikriteriální hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodů 

  Tauš, Miloslav
  Předložená disertační práce se věnuje multikriteriálnímu hodnocení technického stavu vodovodů. V rámci práce je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti hodnocení technického stavu vodovodů a v oblasti metod ...
 • Návrh způsobu monitorování zdrojů podzemní vody 

  Červenková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu sledování zdrojů podzemní vody - vrtů, z hlediska jejich kvantitativního využívání a monitorování kvality vody. První část je zaměřena na obecné informace o využívání ...
 • Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodních sítích 

  Straňák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá tlaky ve vodovodní síti. V úvodní kapitole jsou popsány legislativní požadavky na tlaky v síti a možnosti auditů sítí. Následující kapitola se zabývá optimalizací tlakových poměrů ve vodovodní ...