Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza distribuce toku v systémech s hustými svazky trubek 

  Babička Fialová, Dominika
  U zařízení na výměnu tepla s hustými svazky trubek je potřeba zajistit rovnoměrné rozdělení pracovní látky napříč svazkem, aby se předešlo různým provozním potížím. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění v trubkovém ...
 • Aplikace procesního systémového inženýrství 

  Hrncsjarová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na seznámení s moderními technikami a postupy procesního systémového inženýrství pro identifikaci úspor energie. Procesní systémové inženýrství je v tomto případě aplikováno na problematiku sítí ...
 • Distribuce toku v zařízeních s hustými svazky trubek 

  Babička Fialová, Dominika
  Silná nerovnoměrnost toku nepříznivě ovlivňuje výkon zařízení s hustými svazky trubek, navíc může vést k řadě provozních potíží. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění tekutin v kompletních distribučních systémech ...
 • Improving performance of simplified computational fluid dynamics models via symmetric successive overrelaxation 

  Turek, Vojtěch (MDPI, 2019-06-25)
  The ability to model fluid flow and heat transfer in process equipment (e.g., shell-and-tube heat exchangers) is often critical. What is more, many different geometric variants may need to be evaluated during the design ...
 • Indirect Convective Solar Drying Process of Pineapples as Part of Circular Economy Strategy 

  Azouma, Yaovi Ouézou; Drigalski, Lynn; Jegla, Zdeněk; Reppich, Marcus; Turek, Vojtěch; Weiß, Maximilian (MDPI AG, 2019-07-24)
  This study investigates the industrial-scale application of a simple convective solar drying process of pineapples as part of a circular economy strategy for developing countries. A renewable energy concept is presented, ...
 • Komplexní přístup k řešení systému nakládání s odpady s využitím recyklačních strojů 

  Vlček, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem komplexního přístupu k řešení systému nakládání s odpady s využitím recyklačních strojů. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá odpadem jako ekologickým a ...
 • Návrh modulového trubkového výměníku tepla 

  Marx, Sven
  Hlavním cílem této práce je seznámit se s požadavky specifické procesní aplikace a návrhem výměníku tepla s křížovým tokem pracovních látek a zhodnotit návrh předmětného výměníku pomocí simulačního softwaru. Nejprve jsou ...
 • Nekonvenční využití větrné energie 

  Zajíc, Josef
  Bakalářská práce se zabývá využitím energie větru jako zdroje energie pro výrobu vodíku. V první části jsou popsány typy větrných motorů se zaměřením především na vrtulové větrné motory a jejich konstrukci. Následuje popis ...
 • New Elements of Heat Transfer Efficiency Improvement in Systems and Units 

  Turek, Vojtěch
  Zvýšení efektivity výměny tepla vede k poklesu spotřeby energie, což se následně projeví sníženými provozními náklady, poklesem produkce emisí a potažmo také snížením dopadu na životní prostředí. Běžné způsoby zefektivňování ...
 • Nonlinear Finite Element Analysis-based flow distribution and heat transfer model 

  Létal, Tomáš; Turek, Vojtěch; Babička Fialová, Dominika; Jegla, Zdeněk (MDPI, 2020-04-02)
  A new strategy for fast, approximate analyses of fluid flow and heat transfer is presented. It is based on Finite Element Analysis (FEA) and is intended for large yet structurally fairly simple heat transfer equipment ...
 • Odpadové hospodářství v ČR 

  Janík, Prokop
  Tato bakalářská práce se zabývá odpadovým hospodářstvím v ČR a způsoby, jak je s těmito odpady nakládáno. Produkce odpadů v dnešní době pevně souvisí s fungováním společnosti. Odpady a veškeré problémy spojené s jejich ...
 • Optimalizace kogeneračního systému 

  Stacha, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci případu kogeneračního systému za účelem posouzení výpočtových vlastností optimalizačních metod. V práci je uveden popis jednotlivých metod spolu s blokovými diagramy. V první ...
 • Studie potenciálu integrovaného řešení jednotky „waste-to-energy“ 

  Freisleben, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologických úprav stávající průmyslové jednotky „waste-to-energy“, která slouží k termickému zpracování procesních odplynů obsahujících VOC a CO za vzniku spalin. Hlavním cílem ...
 • Tepelné výměníky a problematika jejich zanášení 

  Ostrezi, Jakub
  Cílem této práce je rozdělení a schématické znázornění jednotlivých typů tepelných výměníků. Popsány jsou příčiny jejich zanášení, problematická místa, monitorování zanášení a možnosti snížení jeho rychlosti. Práce obsahuje ...
 • Termické zpracování odpadů II: zařízení pro čištění spalin 

  Albrecht, Jan
  Popis metody termického zpracování odpadů je hlavní náplní předkládané práce. Důraz je kladen na zařízení a metody čištění odpadních plynů vzniklých v procesu termické destrukce. Vzhledem k tomu, že účinnost čištění spalin ...
 • Tok látek v nestandardních procesních a energetických zařízeních 

  Chýlek, Martin
  Distribuce tekutiny je důležitá v zařízeních obsahujících svazky trubek s omezeným počtem řad, neboť zajišťuje správnou funkci zařízení a někdy je specifická distribuce nutná k zajištění správného fungování technologie. ...
 • Vícehodnotové logické systémy pro technické aplikace 

  Turek, Vojtěch
  Velmi často je vyžadováno, aby automatizovaná zařízení byla jistým způsobem "inteligentní", tedy aby jejich řídicí systémy uměly emulovat rozhodovací proces. Tato diplomová práce poskytuje obecný formální popis vícehodnotových ...
 • Zjednodušené modelování distribuce toku 

  Rebej, Miroslav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na modelování proudění tekutiny v paralelních distribučních systémech, kde hraje důležitou roli rovnoměrnost distribuce tekutin. Pro tento účel je vytvořen vlastní CFD kód. Kód je napsán v ...