Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza pracovního kapitálu stavebního podniku 

  Havlínová, Andrea
  Bakalářská práce „Analýza pracovního kapitálu stavebního podniku“ se zabývá analýzou pracovního kapitálu ve vybraném stavebním podniku STAKO s. r. o. Cílem práce je rozbor jednotlivých složek pracovního kapitálu a faktorů, ...
 • Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Hradci Králové 

  Šoulová, Eva
  Diplomová práce řeší analýzu realitního trhu s hostinskými zařízeními ve městě Hradec Králové. Cílem práce je stanovit faktory ovlivňující tržní cenu nebo tržní nájemné tohoto segmentu realitního trhu. V teoretické části ...
 • Analýza rozdílů mezi směrnou a nabídkovou cenou stavby 

  Pospíšilová, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rozdílů mezi směrnými a nabídkovými cenami. Úvodní část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů tohoto tématu, uvedením cenových soustav a skladbou rozpočtů. Praktická část se ...
 • Druh konstrukce a její vliv na cenu stavebního díla 

  Eliáš, Jiří
  Tato bakalářská práce má za cíl porovnat cenu novostavby dvoupodlažního rodinného domu za použití různých druhů stavebních materiálů. V teoretické části se řeší pojmy, jako jsou ceny, náklady, rozpočty, projektová dokumentace ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Maršounová, Eva
  Cílem bakalářské práce je základní charakteristika fungování strukturální politiky EU a v ČR. Teoretická část práce se zabývá historií EU, vývojem strukturální politiky včetně nástrojů pro její aplikaci a návazností ...
 • Modelling Flood Losses to Buildings: Relationship between Room Dimensions and Depth of Flooding 

  Tuscher, Martin; Hanák, Tomáš (IOP Publishing, 2015-09-01)
  This paper discusses the evaluation of flood losses to buildings using loss curves. The objective of the research was to ascertain whether there is a relationship between the depth of flooding and the amount of unit loss ...
 • Možnosti stanovení ceny objektu pro sport a rekreaci 

  Hrstka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi stanovení ceny budovy pro sport a rekreaci pomocí účelových a měrných rozpočtových ukazatelů. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají této problematiky a ...
 • Ocenění stavebního díla ve fázi před a po rekonstrukci 

  Musílková, Silvie
  Předmětem bakalářské práce je ocenění stavebního díla před a po rekonstrukci. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a metody z oblasti oceňování. V praktické ...
 • Odměňování a mzdová politika ve stavebním podniku 

  Lesák, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá odměňováním a mzdovou politikou ve stavebním podniku. V teoretické části je analyzována činnost stavebního podniku a jeho specifika, pracovně právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ...
 • Osobní náklady ve stavebnictví 

  Paulišová, Martina
  Tato diplomová práce řeší problematiku osobních nákladů ve stavebnictví. V teoretické části je popsáno stavebnictví jako obor a jeho specifika, definovány podnikové náklady a náklady osobní. Praktická část analyzuje osobní ...
 • Podnikový nákup ve stavebnictví 

  Hrebačka, Lukáš
  Předložená práce se zabývá podnikovým nákupem ve stavebnictví. Pozůstává z dvou částí. V první části se zaměříme na teorii nákupu, rozebereme si jednotlivé kroky řízení nákupu v podniku a řízení zásob. Také přiblížíme ...
 • Rekonstrukce památkově chráněných objektů 

  Oulehla, David
  Bakalářská práce se věnuje oblasti památkově chráněných objektů. Ve své práci představím 3 objekty s odlišným typem ochrany. Na základě dostupných podkladů budou vypracovány rozpočty na rekonstrukci kulturní památky v ...
 • Vliv stavebních detailů na cenu díla 

  Havránková, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem výběru materiálů pro jednotlivé vrstvy podlah na celkovou cenu podlahy. V teoretické části jsou obecně definovány podlahy, jejich konstrukční vrstvy a využívaný materiál a dále základy ...
 • Vliv světové ekonomické krize na stavebnictví v ČR 

  Tuscher, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem světové ekonomické krize na stavebnictví v České republice. Popisuje vznik, průběh a dopady novodobé světové ekonomické krize na světovou ekonomiku. Zároveň porovnává první ekonomickou ...
 • Zajištění zisku u zhotovitele na vybrané stavební zakázce 

  Ambros, Daniel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, jakými docílit zisku na určité stavební zakázce z pohledu hlavního zhotovitele. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. První část se zabývá pojmy vztahujícími ...
 • Zhodnocení ceny stavebního objektu při jeho rekonstrukci na nebytové prostory 

  Wertheimer, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním nemovité věci, u které dojde ke změně užívání. Teoretická část se zabývá cenami a oceňováním. V praktické části je pak řešeno ocenění bytové jednotky, která bude změněna na nebytové ...
 • Zhodnocení ceny stavebního objektu při jeho rekonstrukci na nebytové prostory 

  Tuscher, Martin
  Diplomová práce se zabývá oceněním nemovité věci před a po změně účelu užívání. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretických vstupech jsou definovány oblasti, které se týkají oceňování nemovitých věcí. V praktické části ...