Now showing items 1-20 of 23

 • Automatizovaný systém pro měření a vyhodnocení impulzních zkoušek 

  Brýdl, Ondřej
  V práci je rozebrána metodika zkoušek impulzního napětí, nejprve je popsána teoretická část a odborné pojmy. Následně jsou popsány nejistoty vznikající při měření a jeho vyhodnocení. Jelikož klíčovým měřeným objektem bude ...
 • Elektronická zátěž 

  Pivoňka, Václav
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat přehled aplikačních možností elektronické zátěže Agilent 6063B, proměřit parametry elektronické zátěže a na několika příkladech, prakticky demonstrovat její vlastnosti. K tomuto ...
 • Experimentální stanovení koeficientu víceotvorové rychlostní sondy 

  Šolc, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na měření průtoku vzduchu v potrubí, za pomocí normalizované clony a víceotvorové sondy. V praktické části je ověřena závislost koeficientu na vlastnostech sondy. Součásti práce je také patentový ...
 • Granulometrie pevných částic 

  Klimeš, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá měřením hrubosti proudícího granulátu v realném čase pomocí snímačů pracujících na principu akustické emise. Práce je konkrétně zaměřená na měření hrubosti uhlí v tepelných elektrárnách. V práci ...
 • Implementace metod pro měření rychlosti otáčení rotačních strojů na platformě cRIO 

  Fábry, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá implementáciou metód pre meranie rýchlosti otáčania rotačných strojov. Realizácia práce je na platforme Compact RIO od spoločnosti National Instruments. SW vybavenie je implementované ...
 • Indukční průtokoměr 

  Kulenda, Vít
  Bakalářská práce popisuje základní teoretický princip indukčního snímače. Jsou zde publikovány informace o vlastnostech průtokoměrů, jejich konstrukci, montáži a použití. Dále jsou popsány problémy, které se mohou objevit ...
 • Laboratorní přípravek do BPC-VIA/MZPD 

  Platko, Peter
  Bakalárska práca sa venuje návrhu laboratórneho prípravku pre predmety BPC-VIA a MZPD, prípravok má pracovať v kombinácií s meracou kartou NI myDAQ a prostredím LabVIEW. Dokument popisuje možnosti meracej karty NI myDAQ, ...
 • Laboratorní zdroj 

  Matějů, Jan
  Předkládaná práce se zabývá návrhem zapojení laboratorního napájecího zdroje s nízkým zvlněním, jeho konstrukcí a proměřením základních parametrů. Základním zaměřením je vývoj zapojení zdroje, který by bylo možno ovládat ...
 • Měření magnetického pole 

  Šimberský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením magnetického pole a senzory, jimiž lze snímat magnetické pole. V práci je vysvětlen princip Hallových sond a třech typů senzorů magnetického pole založených na magnetorezistivních ...
 • Měření otáček stroboskopem 

  Krampoťák, Štefan
  Bakalárska práca sa zoberá návrhom a realizáciu bezkontaktného snímača otáčok založený na stroboskopickej metóde. Ako zdroj svetla má byť použitá LED dióda . Prvá časť sa zaoberá problematikou snímania otáčok a popisom ...
 • Měření piezoelektrického nábojového koeficientu 

  Stehno, David
  Cílem této bakalářské práce bylo teoreticky nastudovat určování piezoelektrických koeficientů, zejména piezoelektrického nábojového koeficientu a pomocí různých metod měření určit tento koeficient. Dále nastudovat problematiku ...
 • Měření průtoku 

  Dvořák, Roman
  Cílem bakalářské práce je provedení analýzy dostupných malých čerpacích stanic. Základem bylo seznámit se s možnostmi měření malých průtoků a z nich vybrat nejvhodnější možné řešení, popřípadě osadit vhodným čerpadlem a ...
 • Měření průtoku plynů 

  Kozák, Matěj
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu vírového průtokoměru pro nominální rozsah 40 l.min-1. Popisuje problematiku výběru vírového tělíska a způsoby detekce vzniklých vírů. Práce obsahuje řešení různých problému při ...
 • Měření průtoku vzduchu pomocí víceotvorových rychlostních sond 

  Šimák, Jakub
  Diplomová práce se zabývá měřením průtoku tekutin (konkrétně vzduchu) potrubím, pomocí normalizované clony a víceotvorové rychlostní sondy. Na teoretickou část navazuje část praktická, která ověřuje vlastnosti měřené ...
 • Multi-master komunikace na dlouhých vzdálenostech 

  Hedvíček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem používaných sériových sběrnic a porovnáním jejich vlastností, zejména pak pro použití na středních vzdálenostech. Dále pak uvažuje možnost rozšíření sběrnice I2C o speciální ...
 • Návrh komplexního automatizovaného systému pro akvaristy 

  Hedvíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá teoretickým návrhem automatizovaného řídicího systému pro akvárium a jeho následnou simulací v softwarovém prostředí Proteus ISIS. Díky simulačnímu programu lze ověřit chování procesoru při žádaných ...
 • Nejistoty měření u kalibrace snímačů vibrací 

  Pražák, Jiří
  Tato práce se zabývá zkoumáním nejistot měření u kalibrace snímačů vibrací. V práci je proveden rozbor jednotlivých kalibračních metod snímačů vibrací. Dále je proveden rozbor nejistot měření pro sekundární kalibraci ...
 • Nejistoty nepřímého měření stability kmitočtu funkčních generátorů 

  Šmoldas, Michal
  V bakalářské práci jsou rozebrány sledované technické parametry funkčních generátorů a teorie standardních nejistot měření, ze které je sestaven matematický model pro vyhodnocení krátkodobé stability kmitočtu. Dle sestaveného ...
 • Řídicí jednotka k automatickému přepínači 

  Zlý, Marián
  Hlavním tématem této diplomové práce je návrh a realizace řídící jednotky k automatickému přepínači rozsahů AC/DC etalonu Fluke 792A. V první části je uveden popis parametrů a vlastností AC/DC Transfer Standart Fluke 792A ...
 • Simulace proudění vzduchu a stanovení trvalé tlakové ztráty pro normalizovanou clonu 

  Šimberský, Michal
  Diplomová práce se zabývá simulací průtoku vzduchu normalizovanou clonou. Jsou zde popsány průtokoměry se škrticími orgány využívající ke své funkci záměrného zúžení průtokového průřezu, a tím dojde k vyvolání tlakové ...