Now showing items 1-20 of 40

 • Aplikace a energetické hodnocení entalpického výměníku 

  Jetelina, Michal
  Diplomová práce se věnuje měření účinnosti entalpického výměníku zpětného získávání tep-la a aplikaci jednotky, ve které je obsažen, do zvoleného objektu. V první části diplomové práce jsou analyzovány jednotlivé typy ...
 • Aplikace osobního větrání ve vzduchotechnice 

  Musil, Marek
  Předmětem diplomové práce je aplikace osobního větrání ve vzduchotechnice. Hlavní cíl práce je sestrojení fyzických umělých modelů vyústek pro osobní větrání a jejich experimentální ověření v laboratoři. Získané informace ...
 • Člověk jako faktor kvality vzduchu 

  Kops, Tomáš
  Cílem diplomové práce je zjistit pomocí měření produkci oxidu uhličitého, kterou člověk vyprodukuje při různých typech fyzické aktivity. S využitím daného modelu je cílem simulovat reálnou produkci oxidu uhličitého pro ...
 • Fyzikální jevy při dopravě vzduchu 

  Bělehrádek, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnou vzduchotechniku bytové jednotky ve dvou variantách potrubí. V první variantě jde o potrubí umístěné do podlahy a v druhé variantě jde o potrubí v podhledu. Pro návrh jsou využita data ...
 • Mikroklima studoven s přirozeným větráním 

  Hajn, Daniel
  Diplomová práce řeší hladinu koncentrace CO2 v prostorách vysoké školy v Brně. Hlavními cíly je zpracovat naměřená data ze dvou sledovaných místností, porovnat je s přípustnými hodnotami koncentrace, zhodnotit účinnost ...
 • Modelování obrazů proudění 

  Vičan, Martin
  Závěrečná práce se zabývá modelováním obrazů proudění v simulačním softwaru Star-CCM+ Version 8.04.007. Celkem jsou modelovány 3 navržené varianty. První varianta se zabývá modelováním vířivých vyústek, druhá a třetí ...
 • Optimalizace větrání skladu 

  Kaštánek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací stávajícího stavu vnitřního mikroklima, podpořeného CFD simulacemi. Řešeným objektem je skladovací hala elektrotechniky, jejímž provozovatelem je firma ebm-papst CZ s.r.o.
 • Optimalizace vzduchotechniky výrobní haly 

  Myjavec, Patrik
  Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá prirodzeným vetraním budov. Praktická časť sa zameriava na optimalizáciu vetrania pôvodného objektu pomocou CFD simulácie. Jedna vybraná verzia je riešená v projektovej časti ...
 • Pobytové místnosti a kvalita vzduchu 

  Valkovič, Michal
  Diplomová práca rieši kvalitu vnútorného vzduchu v hotelových izbách na základe koncentrácie oxidu uhličitého CO2. V prvej časti práce sa zaoberá vnútorným prostredím budov, kde popisuje jednotlivé druhy mikroklím. ...
 • Proudění vzduchu v uzavřeném prostoru budovy 

  Jůza, Štěpán
  Diplomová práce s názvem „Proudění vzduchu v uzavřeném prostoru“ v teoretické části řeší proudění vzduchu. Definují se zde základní druhy proudění, mezi něž patří i proudění v prostoru. Dále práce řeší metody pro popis ...
 • Simulace koncových elementů 

  Bombera, Jiří
  Diplomová práce obsahuje simulace koncových elementů metodou CFD. Cílem práce je stanovit typ koncového elementu, který nejlépe provětrá místnost rodinného domu s přihlédnutím na rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně ...
 • Tepelná vodivost u nestandardních materiálů pro TZB 

  Běťák, Karel
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení součinitele tepelné vodivosti na skupině termoplastů používaných pro 3D tisk (PLA, ABS, PETG). Popisuje materiály používané pro 3D tisk a návrh vzduchotechniky pro prodejnu potravin. ...
 • Účinnost rozvodů pro klimatizační systémy 

  Kruglov, Dmitry
  Diplomová práce se skládá ze tři časti. První část je teoretickým přehledem. Rozebírá základní druhy chladivových systém a zabývá se používanými klimatizačními zařízeními. Teoretická část obsahuje popsáni základních podmínek ...
 • Větrání tělocvičny 

  Urban, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá modelováním proudění v CFD programu. Pomocí něhož bude vybraná optimálnější varianta vyústek pro distribuci vzduchu ve sportovní hale. První mode-lovaná varianta bude přivádět čerstvý vzduch pomocí ...
 • Využití 3D tisku v TZB 

  Malovaný, Ondřej
  V experimentální části této diplomové práce je zde zhodnocení tlakové únosnosti válcových nátrubků tištěných pomocí 3D tiskárny. V teoretické části této diplomo-vé práce jsou zde nastíněny typy aditivních technologiích se ...
 • Výměníky tepla 

  Kuráňová, Helena
  Diplomová práce se zabývá problematikou zpětného získávání tepla a účinnosti výměníků. Experimentální část se zabývá měřením účinnosti plastového modelu atypického typu výměníku v porovnání s výměníkem deskovým. Pro výrobu ...
 • Vzduchotechnika banky 

  Josef, Michal
  Tato práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení pro prostor banky tak, aby splňovalo funkční, provozní, hygienické a architektonické požadavky na mikroklima administrativních objektů. Hlavními úkoly zařízení ...
 • Vzduchotechnika banky 

  Grbál, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh vzduchotechnického systému v budove banky. Teoretická časť práce sa zameriava na princíp vetrania a klimatizácie. Práca popisuje výhody a nevýhody jednotlivých systémov. Výsledkom ...
 • Vzduchotechnika divadla 

  Běťák, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro malé městské divadlo. Vzduchotechnika zajistí pokrytí tepelných zisků a ztrát v divadelním sále a nucené větrání přilehlých prostor s cílem zajistit optimální ...
 • Vzduchotechnika knihovny 

  Pospíšilová, Lucie
  Diplomová práce řeší návrh vzduchotechnického zařízení objektu knihovny v Brně a zahrnuje experimentální měření vzduchových filtrů. Skládá se ze tří částí. V první z nich je vyhotoveno základní seznámení se vzduchovými ...