Now showing items 1-20 of 43

 • Možnosti stabilizace svahů vodního toků Desná 

  Lach, Radek
  Bakalářská práce zahrnuje posouzení stávajícího stavu vodního toku Desné v katastrálním území Velkých Losin a následný návrh sanace dvou erozních lokalit v řešeném území. Tok spadá pod správu Povodí Moravy, s.p. a z velké ...
 • Návrh jezové konstrukce s pohyblivými hradicími prvky 

  Staněk, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh pohyblivé hradicí konstrukce na místě stávajícího pevného jezu v městské části Brno – Husovice na řece Svitavě v km 7,820. V první polovině práce jsou řešeny teoretické aspekty ...
 • Návrh metodiky stanovení součinitele drsnosti otevřených koryt 

  Smelík, Lukáš
  Stanovení neměřitelného parametru, Manningova součinitele drsnosti, je komplexní úloha, kterou se hydraulika otevřených koryt zabývá již přes 200 let. Pro účely jednodimenzionálního modelování hladin v korytech toků ...
 • Návrh opatření na horním toku Svratky 

  Klepárníková, Radka
  Diplomová práce se zabývá návrhem opatření na toku Svratka v katastrálním území Český Herálec a Herálec na Moravě. Cílem diplomové práce je návrh vhodné protipovodňové ochrany v intravilánu obce Herálec a zpracování návrhů ...
 • Návrh opatření na řece Svratce v k.ú. Svratka 

  Černý, David
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu vodního toku Svratky a kapacity stávajících objektů na toku, který je v řešené lokalitě částečně upraven a zahrnuje intravilán i extravilán města. V rámci hydrotechnických ...
 • Návrh opatření pro úpravu odtokových poměrů v prostoru města Letovic 

  Brázdová, Veronika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení a návrh protipovodňového opatření ve smyslu manipulace s objekty a převodem vnitřních vod v daném zájmovém území. Jedná se o úsek v intravilánu města Letovice, přesněji od ...
 • Návrh pohyblivé jezové konstrukce 

  Betlach, František
  Bakalářská práce se zabývá studií návrhu pohyblivé jezové konstrukce u stávajícího pevného jezu na řece Svitavě v lokalitě Cacovický ostrov. První část zpracovává údaje o zájmovém území a výběr vhodného konstrukčního řešení ...
 • Návrh PPO na toku ve správě Povodí Moravy, s.p. 

  Salingerová, Lucie
  Cílem diplomové práce bylo provedení posouzení vodního toku Oslava v katastrálním území města Náměšť nad Oslavou se zaměřením na protipovodňovou ochranu města. Práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu vodního toku ...
 • Návrh protipovodňové ochrany města Prostějov 

  Juráňová, Barbora
  Cílem bakalářské práce je posouzení stávající protipovodňové ochrany v Prostějově a návrh nových opatření na ochranu území. Práce se zabývá především posouzením a návrhem opatření na řece Hloučele.
 • Návrh přírodě blízkých opatření na řece Svratce v Židlochovicích 

  Serafin, Petr
  V rámci bakalářské práce bylo provedeno posouzení stávajícího stavu koryta na řece Svratce v řešeném úseku od ř. km 27,059 do ř. km 29,751 na katastrálním území města Židlochovice. Posouzení koryta bylo provedeno na řadu ...
 • Návrh přírodě blízkých opatření na vodním toku Bobrava 

  Mláděnka, Jakub
  Cílem diplomové práce je podrobné popsání a posouzení současného stavu toku Bobrava v zájmové lokalitě od ř. km 1,832 do ř. km 5,743. Součástí práce je posouzení kapacity koryta toku a objektů na něm umístěných a také ...
 • Návrh přírodě blízkých opatření na vybraném vodním toku 

  Lach, Radek
  Cílem diplomové práce bylo posouzení stávajícího stavu vodního toku Svratky protékající z velké části intravilánem městyse Jimramov, zejména přilehlými částmi Sedliště a Benátky a z menší části extravilánem pod obcí. Řešený ...
 • Návrh rekonstrukce balvanitého skluzu 

  Zahradníková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce balvanitého skluzu na vodním toku Rožnovská Bečva v říčním kilometru 10,865. V blízkosti balvanitého skluzu byla navrhnuta úprava toku o délce 642,8 m. V rámci práce byl dále ...
 • Návrh rekonstrukce jezu 

  Skřička, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studií návrhu rekonstrukce pohyblivé jezové konstrukce u stávajícího pevného jezu na řece Svitavě v městské části Brno-Obřany. První část práce obsahuje teoretickou část týkající se tematiky ...
 • Návrh rekonstrukce jezu 

  Němcová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce pevného jezu na řece Oslavě v městě Oslavany. Úvodní část popisuje zájmovou lokalitu a výběr vhodného konstrukčního řešení pro rekonstrukci. Je teoreticky popsáno několik ...
 • Návrh rekonstrukce jezu v Oslavanech 

  Němcová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce smíšeného jezu na řece Oslavě v městě Oslavany. Úvodní část popisuje zájmovou lokalitu a vyskytující se ledové jevy. Je teoreticky popsáno několik typů rybích přechodů. Dále ...
 • Návrh rekonstrukce poškozeného koryta toku Rusavy v obci Rusava 

  Zelíková, Gabriela
  Návrh rekonstrukce poškozeného koryta toku Rusavy v obci Rusava Úkolem práce je posoudit stávající kapacitu a navrhnout rekonstrukci koryta toku Rusava v ř. km 26,000 – 28,230. Zájmový úsek je veden intravilánem obce Rusava. ...
 • Návrh rozdělovacího objektu na řece Romži 

  Blaha, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu odlehčovacího objektu v blízkosti Prostějova na řece Romži. Odlehčované průtoky budou převáděny do řeky Hloučely. V rámci práce jsou řešeny hydraulické výpočty bočního přelivu ...
 • Návrh úpravy malého vodního toku v povodí Moravy 

  Mlčochová, Zuzana
  Práce se zabývá posouzením kapacity vodního toku a návrhem vhodných opatření na ochranu území. Řešený úsek se nachází na toku Český potok v říčním km 0,000 – 6,366. Tok v řešeném úseku protéká obcemi Čelechovice na Hané, ...
 • Návrh úpravy toku Valšské Bystřice v intravilánu obce Bystřice 

  Mašek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity koryta a úpravou toku v intravilánu obce Valašská Bystřice. K vytvoření modelu zájmového úseku koryta řeky byl použit výpočetní program HEC – RAS. Dále bylo vypracováno ...