Now showing items 1-20 of 28

 • Návrh bypassu v rámci protipovodňové ochrany města Prostějov 

  Juráňová, Barbora
  Cílem diplomové práce je navržení a posouzení protipovodňové ochrany v Prostějově, speciálně pro městskou část Vrahovice. Zároveň bude stanovena kapacita toku Romže, který zájmovou oblastí protéká.
 • Návrh metodiky stanovení součinitele drsnosti otevřených koryt 

  Smelík, Lukáš
  Stanovení neměřitelného parametru, Manningova součinitele drsnosti, je komplexní úloha, kterou se hydraulika otevřených koryt zabývá již přes 200 let. Pro účely jednodimenzionálního modelování hladin v korytech toků ...
 • Návrh opatření na horním toku Svratky 

  Klepárníková, Radka
  Diplomová práce se zabývá návrhem opatření na toku Svratka v katastrálním území Český Herálec a Herálec na Moravě. Cílem diplomové práce je návrh vhodné protipovodňové ochrany v intravilánu obce Herálec a zpracování návrhů ...
 • Návrh opatření pro úpravu odtokových poměrů v prostoru města Letovic 

  Brázdová, Veronika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení a návrh protipovodňového opatření ve smyslu manipulace s objekty a převodem vnitřních vod v daném zájmovém území. Jedná se o úsek v intravilánu města Letovice, přesněji od ...
 • Návrh pohyblivé jezové konstrukce 

  Betlach, František
  Bakalářská práce se zabývá studií návrhu pohyblivé jezové konstrukce u stávajícího pevného jezu na řece Svitavě v lokalitě Cacovický ostrov. První část zpracovává údaje o zájmovém území a výběr vhodného konstrukčního řešení ...
 • Návrh pohyblivé jezové konstrukce 

  Trněný, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce pevné jezové konstrukce Kamenný mlýn na řece Svratce na pohyblivou Jezovou konstrukci. První část obsahuje teoretický úvod a zpracovává údaje o zájmovém území a výběr vhodného ...
 • Návrh PPO na toku ve správě Povodí Moravy, s.p. 

  Salingerová, Lucie
  Cílem diplomové práce bylo provedení posouzení vodního toku Oslava v katastrálním území města Náměšť nad Oslavou se zaměřením na protipovodňovou ochranu města. Práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu vodního toku ...
 • Návrh přírodě blízkých opatření na vodním toku Bobrava 

  Mláděnka, Jakub
  Cílem diplomové práce je podrobné popsání a posouzení současného stavu toku Bobrava v zájmové lokalitě od ř. km 1,832 do ř. km 5,743. Součástí práce je posouzení kapacity koryta toku a objektů na něm umístěných a také ...
 • Návrh rekonstrukce jezu 

  Skřička, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studií návrhu rekonstrukce pohyblivé jezové konstrukce u stávajícího pevného jezu na řece Svitavě v městské části Brno-Obřany. První část práce obsahuje teoretickou část týkající se tematiky ...
 • Návrh rekonstrukce poškozeného koryta toku Rusavy v obci Rusava 

  Zelíková, Gabriela
  Návrh rekonstrukce poškozeného koryta toku Rusavy v obci Rusava Úkolem práce je posoudit stávající kapacitu a navrhnout rekonstrukci koryta toku Rusava v ř. km 26,000 – 28,230. Zájmový úsek je veden intravilánem obce Rusava. ...
 • Návrh úpravy toku Valšské Bystřice v intravilánu obce Bystřice 

  Mašek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity koryta a úpravou toku v intravilánu obce Valašská Bystřice. K vytvoření modelu zájmového úseku koryta řeky byl použit výpočetní program HEC – RAS. Dále bylo vypracováno ...
 • Posouzení kapacity malého vodního toku 

  Kammermayer, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením stávajícího stavu opevnění toku Kuřimka v km 5,046 až 6,261, nacházejícího se v obci Moravské Knínice a určením stávající kapacity toku, pomocí programu HEC-RAS. Byl proveden návrh na ...
 • Posouzení možnosti revitalizace vodního toku Osoblaha – úsek I 

  Mitana, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace vodního toku. Posouzení a návrh revitalizačních opatření je proveden na tok Osoblaha, situovaném v katastrálním území Osoblaha a Studnice u Osoblahy. V diplomové práci ...
 • Posouzení možností zvýšení ochrany před povodněmi 

  Bartošová, Ludmila
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity koryta a objektů na toku Ludvíkovický potok v obci Ludvíkovice. V rámci zpracování bylo provedeno vymodelování zaměřené části koryta ve výpočetním programu HEC-RAS. V další ...
 • Posouzení možností zvýšení protipovodňové ochrany obce 

  Adam, Karel
  Práce pojednává o posouzení stávajícího stavu toku Chřibská Kamenice v intravilánu obce Všemily. Cílem projektu je posouzení kapacity a současného stavu koryta toku. Na základě posouzení je navrženo opatření na zlepšení ...
 • Posouzení odtokových poměrů na toku Loučná v k.ú. obce Dašice 

  Janovská, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení odtokových poměrů na řece Loučné v katastrálním území Dašice. Posuzovaný úsek je dlouhý 3,88 km a protéká extravilánem i intravilánem města Dašice. Na levém břehu řeky v intravilánu ...
 • Posouzení odtokových poměrů na vodním toku Luha 

  Urbánková, Olga
  Diplomová práce řeší posouzení odtokových poměrů na vodním toku Luha v ř. km 8,120 – 13,900. Tok protéká intravilánem obce Polom a extravilánem obce Polom a Heřmanice. Práce je zaměřena na posouzení stavu koryta Luhy, ...
 • Posouzení stavu koryta toku Brusénka v k.ú. obce Brusné 

  Bajza, Ondřej
  Posouzení stavu koryta toku Brusénka v k.ú. obce Brusné Cílem práce je posouzení stávajícího stavu koryta toku Brusénka v km 0,082 -1,219. Tok protéká intravilánem obce Brusné, která leží ve Zlínském kraji, na úpatí ...
 • Posouzení stavu malého vodního toku v povodí řeky Moravy 

  Filipi, Josef
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit možná řešení zanášení řeky Svratky podle historického vývoje od 70. let minulého století po současnost. Součástí práce je posouzení stavu vodního toku v zájmové lokalitě, posouzení ...
 • Posouzení stavu vodního toku v povodí Moravy 

  Mitana, Petr
  Bakalářská práce řeší posouzení kapacity koryta řeky Bečvy v intravilánu a pod pohyblivým jezem ve městě Přerov a navržení ochrany před povodněmi v oblasti Přerovské chemické závodny Precheza.