Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza apodizovaných Braggových vláknových mřížek 

  Mišurec, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na apodizované Braggovy vláknové mřížky. Popisuje jednotlivé používané apodizační profily Braggových vláknových mřížek a matematické funkce jednotlivých apodizačních profilů. Graficky jsou ...
 • Apodizace Braggových vláknových mřížek vyráběných UV expozicí přes fázovou masku 

  Burian, Tomáš
  Tato práce popisuje problematiku vláknových mřížek, zaměřuje se především na využití Braggových mřížek v senzorice. Popisuje druhy výroby vláknových mřížek, především metodu zápisu pomocí fázové masky. Další část pojednává ...
 • Braggovy mřížky v optických vláknech 

  Urban, František
  Práce popisuje základní principy a vlastnosti nakloněných Braggových mřížek. Jsou na- vrženy dva modely chování základního plášťového odrazu a jejich výsledky porovnány s experimentálnímy daty. V práci je navržena a popsána ...
 • Design of pressure sensor based on optical fiber Bragg grating lateral deformation 

  Urban, František; Kadlec, Jaroslav; Vlach, Radek; Kuchta, Radek (MDPI, 2010-12-08)
  This paper describes steps involved in the design and realization of a new type of pressure sensor based on the optical fiber Bragg grating. A traditional pressure sensor has very limited usage in heavy industrial environments, ...
 • Experimentální práce s POF - polymerová optická vlákna 

  Doležal, Ondřej
  V rámci této diplomové práce se čtenář seznámí s polymerovými optickými vlákny (POF). Nejprve jsou zmíněny teoretické základy optických vláken a optického přenosu. Následují základní vlastnosti a významné parametry POF, ...
 • Femtosekundové lasery a jejich aplikace 

  Oškera, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá teoretickou částí definicí laseru, jeho vlastnostmi a použitím v praxi. Práce popisuje základní princip laserového paprsku, s ním související jednotlivé typy laserů a porovnání s běžným zdrojem ...
 • Kombinované struktury v optickém vlákně 

  Klvaňa, Jakub
  Cílem této siplomové práce je seznámení se s problematikou optických vláken a5 mož- nostmi vytváření funkčních optických struktur v optických vláknech. První část se zamě- řuje na samotná optická vlákna a jejich vlastnosti. ...
 • Lokalizace vibrace v okolí optického vlákna pomocí interferometrického senzoru 

  Dorazin, David
  Tato diplomová práce řeší možnost využití optického vlákna jako senzoru. V úvodu práce je popsáno základní rozdělení těchto senzorů, jejich principy a využití. Dále se práce zaměřuje na distribuované senzory pracující na ...
 • Měření disperzí optických přenosů 

  Motúz, Rastislav
  Diplomová práce se nejprve věnuje teoretickému rozboru jevů vyskytujících se v optických vláknových přenosech. V teoretické části je pojednáno o jevech lineárních a nelineárních, dále je prostor věnován disperzím, které ...
 • Měřicí pracoviště pro analýzu vlastností vláknových mřížek 

  Urban, František
  Práce se zabývá měřením vlastností optických Braggových mřížek pomocí skenování spektra tepelně přelaďovanou laserovou diodou. V práci je navržena optická sestava pro měření mřížky a je navržen elektronický řídící modul ...
 • Modelování a optimalizace komplexních vláknových difrakčních struktur 

  Helán, Radek
  Disertační práce je věnována simulacím, analýze a návrhu vláknových mřížek. V současné době existuje několik přímých metod pro simulaci spektrálních charakteristik vláknových mřížek a mřížkových polí na základě zadaných ...
 • Návrh datových sítí poskytovatelů připojení k Internetu 

  Vodehnal, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá technikami pro návrh datových sítí. Jsou zde popsány skupiny protokolů STP a virtuálních sítí VLAN, které jsou v dnešní době stále hodně používané. Dále jsou zde popsány moderní techniky pro ...
 • Online marketing firmy XYZ včetně využití sociálních sítí pro marketingovou komunikaci 

  Ohlídal, Evžen
  Cílem provedeného výzkumu v diplomové práci je analýza současných nástrojů užívaných pro online marketing, včetně pohledu na oblast sociálních sítí. Na základě teoretických poznatků práce analyzuje konkrétní způsoby užití ...
 • Online marketing firmy XYZ včetně využití sociálních sítí pro marketingovou komunikaci 

  Ohlídal, Evžen
  Cílem provedeného výzkumu v diplomové práci je analýza současných nástrojů užívaných pro online marketing, včetně pohledu na oblast sociálních sítí. Na základě teoretických poznatků práce analyzuje konkrétní způsoby užití ...
 • Optický vláknový spektrometr 

  Krausová, Petra
  Účelem této bakalářské práce je seznámení s problematikou optické spektroskopie. V práci jsou popsány optické disperzní prvky a spektrální přístroje. Jedna samostatná kapitola je věnována fourierovské spektroskopii, ze ...
 • Optovláknová interferometrie 

  Srnský, Petr
  Cílem diplomové práce je teoretický rozbor optovláknového senzorického snímání pomocí koherentní a nekoherentní interferometrie, vytvoření simulačních modelů interferometrů a jejich praktické měření. V první části se práce ...
 • Optovláknové bodové senzory 

  Okoun, Petr
  Tato diplomová práce analyzuje strukturu bodových senzorů s podélnou mřížkou a vícenásobnou Braggovou mřížkou a možnostmi využití a implementace bodových optických senzorů v průmyslu. V úvodu práce jsou popsány základní ...
 • Počítačová aplikace pro měření síťových parametrů v síti 

  Kolmačka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá základní teorií síťové architektury TCP/IP, která je využívána v praxi a stanovuje klíčové parametry datových a multimediálních služeb využívajících tyto sítě. Dále se práce zabývá hlavně metodikou ...
 • Podélné indexové struktury v optických vláknech 

  Polreich, Štěpán
  Tato diplomová práce popisuje základní pojmy, principy a vlastnosti optických vláken. Značná část je věnována vláknovým mřížkám, které jsou tvořeny změnou indexu lomu v jádře optického vlákna. V této práci je uveden popis, ...
 • Podélné struktůry v optických vláknech s využitím v senzorice 

  Falešník, Vlastimil
  Práce popisuje základní pojmy, principy a vlastnosti optických vláken. Jsou zde uvedeny principy fázové masky a následný zápis kolmých potažmo nakloněných struktur do vlákna. V práci je také uvedeno využití těchto struktur ...