Now showing items 1-20 of 20

 • Biometrická detekce živosti pro technologii rozpoznávání otisků prstů 

  Brabec, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na detekci živosti pro technologii rozpoznávání otisků prstů. V první části této práce je popsána biometrie, biometrické systémy, rozpoznávání živosti a je navržena metoda pro detekci živosti, která ...
 • Biometrické testování živosti založené na elektrických a tepelných vlastnostech 

  Malý, Tomáš
  Cílem práce bylo nastudovat a navrhnout způsoby detekce živosti, založené na teplotních a elektrických vlastnostech. Následně je vytvořena aplikace určující míru živosti zkoumaného předmětu. Experimenty jsou vyhodnoceny, ...
 • Detekce a identifikace obličeje na fotografii 

  Konôpková, Júlia
  Práce se zabývá problematikou detekce a identifikace obličeje na fotografích. V úvodu jsou rozebrány nejznámější metody se stručnými popisy jejich pricipů. Některé z nich v rámci praktické části implementujeme a otestujeme ...
 • Detekce a rozpoznání SPZ automobilů 

  Kovaříček, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá nalezením státní poznávací značky v obraze a jejím rozpoznáním. Dále v krátkosti popisuje historii státních poznávacích značek. Také se věnuje současnému stavu poznávacích značek a jejich ...
 • Detekce živosti prstu pomocí osvětlení různé vlnové délky 

  Malý, Tomáš
  Cílem práce bylo nastudovat oblast biometrie a zaměřit se na způsoby detekce živosti. Následně navrhnout detekci živosti pro existující optický senzor využívající LED diod s různou vlnovou délkou.
 • Experimenty s termosnímky rukou 

  Foltýn, Radek
  Jednou z biometrických metod pro identifikace člověka je identifikace pomocí otisku prstu nebo dlaně. K tomu, abychom mohli tuto identifikaci provést, je potřeba ruku nejdříve detekovat. Tato práce se zabývá dvěma problémy, ...
 • Grafický simulátor střeleckých úloh 

  Sabela, Otmar
  V této práci je popsán vývoj systému grafického simulátoru střeleckých úloh. Jeho úkolem je zobrazit střeleckou scénu, vyhodnotit účinek a zobrazit výsledky vedené střelby. Součástí systému je také editor střeleckých úloh. ...
 • Hotel s posilovnou 

  Váňa, Jan
  Předmětem diplomové práce je samostatně stojící novostavba hotelu se stravovacím provozem a relaxační zónou zahrnující posilovnu, místnost pro stolní tenis, masáže a solárium. Jednotlivé funkční části jsou dispozičně ...
 • Jádro multimodálního biometrického systému 

  Pokorný, Karel
  Cílem této práce je  navrhnout a realizovat jádro multimodálního biometrického systému, které bude kombinovat výstupy z více biometrických systémů. První část práce obsahuje shrnutí současných poznatků o biometrických ...
 • Liveness Detection on Fingers Using Vein Pattern 

  Dohnálek, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozšířením snímače otisků prstů Touchless Biometric Systems 3D-Enroll o jednotku detekce živosti prstu na základě žil. Bylo navrhnuto a zkonstruováno hardwarové řešení s využitím infračervených diod. ...
 • Návrh a implementace funkčních celků aplikace pro demonstrování metod zpracování obrazu 

  Fadrhonc, Pavel
  Tato práce se zabývá implementací aplikace IMPRODEMO, demonstrující metody zpracování obrazu. Autor použije existující knihovny pro práci s obrazem a implementuje komplexnější aplikaci s moderním uživatelským rozhraním. ...
 • Podpora tvorby map pomocí metod zpracování obrazu 

  Jaroš, Ján
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami detekce vybraných objektů ve videu a importováním těchto objektů do centrální databáze OpenStreetMap na základě jejich geografické poloze. Zaměřena je z velké části na rozpoznávání ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Váňa, Jan
  Předmětem bakalářské práce je samostatně stojící novostavba rodinného domu s projekční kanceláří. Jednotlivé funkční části mají samostatný vchod a nejsou dispozičně propojeny. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a je navržen ...
 • Rozpoznávání termosnímků obličejů 

  Váňa, Jan
  Často řešeným problémem v oblasti biometrie je identifikace osoby na základě obličeje. Tato práce se zabývá rozpoznáním obličeje za účelem detekce jednotlivých rysů (pozice očí, nosu, natočení hlavy apod.) a celkové ...
 • Sledování vojenských cílů ve videosignálu 

  Hamada, Ondřej
  Práce shrnuje a popisuje nejrozšířenější metody pro detekci cílů ve videosignálu. Speciálně se zaměřuje na využítí kernel-based metody s použitím mean-shift algoritmu a metody pro porovnávání vzorů. Obě tyto metody jsou ...
 • Software pro uživatelské zpracování GPS údajů 

  Kohoutek, Pavel
  Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zpracování údajů o prošlých trasách ve formátu GPX. Aplikace zobrazuje trasu na mapových podkladech, umožňuje její editaci, pojmenování trasových bodů a přiřazení fotografií. ...
 • Vyhledávání cesty ve vektorových datech projektu OpenStreetMap 

  Adamček, Adam
  Vyhledávače cest patří mezi služby, které v dnešní době lidé často využívají při plánování přejezdu neznámým územím. Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která bude schopna ve volně dostupných mapových ...
 • Vyhledávání optimální cesty terénem 

  Váňa, Jan
  Simulační systémy využívající prvků umělé inteligence jsou často stavěny před problém, jak vyhledat cestu v terénu pro libovolný objekt řízený počítačem. Tento projekt se zabývá tvorbou modulu začlenitelného do jakékoli ...
 • Vytvoření 3D modelu otisku prstu 

  Pavlík, David
  Bakalářská práce se zabývá studiem získávání a základy zpracovávání otisků prstů v biometrických systémech a technikami pro vytvoření 3D modelu otisku prstu. Výsledkem této práce je grafická aplikace, která zpracovává otisk ...
 • Vzdálené řízení a monitorování na základě GSM 

  Vácha, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem systému, pracujícího v síti GSM, pro vzdálené řízení a monitorování. Na základě návrhu je poté sestrojeno vlastní vestavěné zařízení ovladatelné pomocí SMS zpráv. Zařízení dokáže nastavovat své ...