Now showing items 1-17 of 17

 • Driver maticového LCD displeje 

  Satora, Ondřej
  Tématem mé semestrální práce je realizace řadiče maticového LCD ze starších mobilních telefonů Nokia s čipem PCD8544. Tento řadič je umístěn mezi LCD a zařízením, které ho využívá. Navrhovaný řadič má usnadnit práci s LCD ...
 • Elektronicky laděná smyčková anténa pro kmitočty do 30 MHz 

  Burda, Miroslav
  Tento projekt se zabývá návrhem elektronického ladění a automatizovaného přizpůsobení magnetických, smyčkových antén, pracujících v oblasti krátkých vln. Celá práce je rozdělena do tří částí (ladící, přizpůsobovací a ...
 • Generátor přesného kmitočtu - DDS 

  Kratochvíl, Petr
  Tato práce pojednává o generátorech kmitočtu založených na metodě přímé digitální syntézy DDS. Je zde vysvětlen a popsán základní princip funkce generátoru DDS a jeho vlastnosti. Zmíněny jsou parametry ovlivňující a ...
 • Mikropásková dolní propust 

  Kubín, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu eliptického mikropáskového filtru typu dolní propust. V úvodní části je rozebrána teorie k návrhu filtru z diskrétních součástek. Dále je popsáno mikropáskové vedení a návrh ...
 • MIKROPÁSKOVÉ FILTRY S VYUŽITÍM NARUŠENÉ ZEMNÍ PLOCHY 

  Vágner, Petr
  Tato práce se zabývá možností využití narušené zemní plochy (DGS) při návrhu mikropáskových filtrů, založených na technologii nesymetrického mikropáskového vedení. Zemní rovina není (jako u klasického mikropáskového vedení) ...
 • Miniaturní měřicí systém pro měření rychlosti větru. 

  Štěpánek, Michal
  Tato práce je rozborem tématiky teplotního anemometru, jeho návrhem a samotnou realizací. K měření rychlosti větru při této metodě není použito žádných mechanických pohyblivých částí. K měření rychlosti je použito dvou ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 145 MHz 

  Pivoňka, Rostislav
  Tato práce obsahuje popis návrhu nízkošumového zesilovače (LNA) pro pásmo 145 MHz. Zesilovač se skládá ze vstupního obvodu, aktivního prvku a výstupního obvodu. Zesilovač je navržen s tranzistorem BF 998 na substrátu FR4. ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 70 cm 

  Klügl, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem obvodového řešení nízkošumového zesilovače pro pásmo 70 cm opatřeného filtrem a diodovým atenuátorem. Práce nejprve popisuje základní parametry zesilovače, jako je zisk, šumové číslo a ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 8,4 GHz 

  Svoboda, Libor
  Tato práce se zabývá možnostmi návrhu a realizace nízkošumového mikrovlnného zesilovače pro pásmo X. V první části je tato problematika řešena na teoretické úrovni. Je tedy proveden podrobný rozbor mikropáskového vedení a ...
 • Planární filtry s porušenou zemí 

  Tomíček, Martin
  Bakalářská práce popisuje mikropáskovou planární dolní propust s narušenou zemí. Práce se zabývá návrhem a simulací propusti v programu Ansoft Designer, srovnáním výsledků s realizovanou dolní propustí a zhodnocením jejich ...
 • Počítačem řízený PLL syntezátor 

  Málek, Miroslav
  Cílem této práce je realizovat počítačem řízený PLL syntezátor využívající rozhraní USB. Pro připojení PLL syntezátoru k počítači byl použit integrovaný obvod FT232RL. Následně byl vyvinut obslužný software pro programování ...
 • Počítačové modelování komunikačních systémů 

  Polášek, Jiří
  Práce se soustředí na využití programu Ansoft Designer, přesněji jeho modulu System Design, při simulaci komunikačních systémů. Na několika příkladech ukazuji práci s programem při simulování komunikačního systému bez ...
 • Realizace mikrovlnného digitálního přijímače se softwarovým zpracováním 

  Poslušný, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem mikrovlnného přijímače v pásmu 430-440MHz s číslico- vým zpracováním v základním pásmu (homodyn) se softwarovým zpracováním kvadra- turního signálu (I/Q) pomocí zvukového systému osobního počítače.
 • Řídící modul pro obvody ADF4360 a vybrané DDS 

  Lambor, Jiří
  Tato práce je svým obsahem zaměřena na problematiku ovládání a komunikace obvodů přímé číslicové syntézy (DDS) a obvodů napětím řízeného oscilátoru s fázovým závěsem (ADF) pomocí mikrokontroléru. V úvodní části, která se ...
 • Selektivní obvody - laboratorní úloha 

  Košťál, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je popsat rozdělení a chování selektivních obvodů a způsoby jejich realizace. Jsou zde uvedeny vztahy pro výpočet hodnot součástek vybraných kmitočtových filtrů RLC druhého řádu. Dále jsou zde ...
 • Vstupní díl softwarového přijímače pro pásma VKV a UKV 

  Losenický, Roman
  První část této práce obsahuje podrobnější rozbor nejzákladnějších parametrů VKV/UKV přijímačů. Stručně jsou vymezeny nejdůležitější pojmy jako, šumové číslo, citlivost či zisk. Následující kapitola pak přímo určuje a snaží ...
 • Vysokofrekvenční a mezifrekvenční obvody krátkovlnné radiostanice 

  Šnajdr, Václav
  Diplomová práce se zabývá studiem, popisem, návrhem a realizací vybraných bloků vícepásmové krátkovlnné radiostanice. Práce se rovněž zaměřuje na koncepci vícepásmových krátkovlnných radiostanic, přičemž důraz je kladen ...