Now showing items 1-20 of 22

 • Driver maticového LCD displeje 

  Satora, Ondřej
  Tématem mé semestrální práce je realizace řadiče maticového LCD ze starších mobilních telefonů Nokia s čipem PCD8544. Tento řadič je umístěn mezi LCD a zařízením, které ho využívá. Navrhovaný řadič má usnadnit práci s LCD ...
 • Dvojitě vyvážený směšovač – laboratorní přípravek 

  Dušek, Libor
  Cílem této práce byla realizace dvojitě vyváženého směšovače, který poslouží jako přípravek do laboratoří. Je zde podrobný popis dvojitě vyváženého směšovače od teoretických základů, až po praktickou realizaci laboratorního ...
 • Elektronicky laděná smyčková anténa pro kmitočty do 30 MHz 

  Burda, Miroslav
  Tento projekt se zabývá návrhem elektronického ladění a automatizovaného přizpůsobení magnetických, smyčkových antén, pracujících v oblasti krátkých vln. Celá práce je rozdělena do tří částí (ladící, přizpůsobovací a ...
 • Elektronicky laděná smyčková anténa pro kmitočty do 30 MHz 

  Svoboda, Luděk
  Cílem této bakalářské práce byla realizace ladícího systému s kompletním softwarovým vybavením, dále ověření funkčnosti systému a parametrů antény. Celý systém byl rozdělen na části ladící, řídící. V první části je realizována ...
 • Generátor přesného kmitočtu - DDS 

  Kratochvíl, Petr
  Tato práce pojednává o generátorech kmitočtu založených na metodě přímé digitální syntézy DDS. Je zde vysvětlen a popsán základní princip funkce generátoru DDS a jeho vlastnosti. Zmíněny jsou parametry ovlivňující a ...
 • Mikropásková dolní propust 

  Kubín, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu eliptického mikropáskového filtru typu dolní propust. V úvodní části je rozebrána teorie k návrhu filtru z diskrétních součástek. Dále je popsáno mikropáskové vedení a návrh ...
 • MIKROPÁSKOVÉ FILTRY S VYUŽITÍM NARUŠENÉ ZEMNÍ PLOCHY 

  Vágner, Petr
  Tato práce se zabývá možností využití narušené zemní plochy (DGS) při návrhu mikropáskových filtrů, založených na technologii nesymetrického mikropáskového vedení. Zemní rovina není (jako u klasického mikropáskového vedení) ...
 • Miniaturní měřicí systém pro měření rychlosti větru. 

  Štěpánek, Michal
  Tato práce je rozborem tématiky teplotního anemometru, jeho návrhem a samotnou realizací. K měření rychlosti větru při této metodě není použito žádných mechanických pohyblivých částí. K měření rychlosti je použito dvou ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 145 MHz 

  Pivoňka, Rostislav
  Tato práce obsahuje popis návrhu nízkošumového zesilovače (LNA) pro pásmo 145 MHz. Zesilovač se skládá ze vstupního obvodu, aktivního prvku a výstupního obvodu. Zesilovač je navržen s tranzistorem BF 998 na substrátu FR4. ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 70 cm 

  Klügl, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem obvodového řešení nízkošumového zesilovače pro pásmo 70 cm opatřeného filtrem a diodovým atenuátorem. Práce nejprve popisuje základní parametry zesilovače, jako je zisk, šumové číslo a ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 8,4 GHz 

  Svoboda, Libor
  Tato práce se zabývá možnostmi návrhu a realizace nízkošumového mikrovlnného zesilovače pro pásmo X. V první části je tato problematika řešena na teoretické úrovni. Je tedy proveden podrobný rozbor mikropáskového vedení a ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo S 

  Potěšil, Dušan
  Tato práce zabývá se návrhem, simulací a realizaci přední části přjímajícího systému pro satelitní komunikaci. První část projektu je návrh LNA s vysokým přidruženým ziskem. Základním bodem návrhu je výběr aktivního zařízení. ...
 • Planární filtry s porušenou zemí 

  Tomíček, Martin
  Bakalářská práce popisuje mikropáskovou planární dolní propust s narušenou zemí. Práce se zabývá návrhem a simulací propusti v programu Ansoft Designer, srovnáním výsledků s realizovanou dolní propustí a zhodnocením jejich ...
 • Počítačem řízený PLL syntezátor 

  Málek, Miroslav
  Cílem této práce je realizovat počítačem řízený PLL syntezátor využívající rozhraní USB. Pro připojení PLL syntezátoru k počítači byl použit integrovaný obvod FT232RL. Následně byl vyvinut obslužný software pro programování ...
 • Počítačové modelování komunikačních systémů 

  Polášek, Jiří
  Práce se soustředí na využití programu Ansoft Designer, přesněji jeho modulu System Design, při simulaci komunikačních systémů. Na několika příkladech ukazuji práci s programem při simulování komunikačního systému bez ...
 • Realizace mikrovlnného digitálního přijímače se softwarovým zpracováním 

  Poslušný, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem mikrovlnného přijímače v pásmu 430-440MHz s číslico- vým zpracováním v základním pásmu (homodyn) se softwarovým zpracováním kvadra- turního signálu (I/Q) pomocí zvukového systému osobního počítače.
 • Řídící modul pro obvody ADF4360 a vybrané DDS 

  Lambor, Jiří
  Tato práce je svým obsahem zaměřena na problematiku ovládání a komunikace obvodů přímé číslicové syntézy (DDS) a obvodů napětím řízeného oscilátoru s fázovým závěsem (ADF) pomocí mikrokontroléru. V úvodní části, která se ...
 • Selektivní obvody - laboratorní úloha 

  Košťál, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je popsat rozdělení a chování selektivních obvodů a způsoby jejich realizace. Jsou zde uvedeny vztahy pro výpočet hodnot součástek vybraných kmitočtových filtrů RLC druhého řádu. Dále jsou zde ...
 • Termostat piezoelektrické krystalové jednotky 

  Roubal, Zdeněk
  Tato práce s zabývá teplotní stabilizací krystalových oscilátorů. V první části se navrhne jednoduchý termostat piezoeletrické krystalové jednotky. Hlavní důraz je kladen na nízký příkon. V druhé části se navrhnou krystalové ...
 • Vstupní díl softwarového přijímače pro pásma VKV a UKV 

  Losenický, Roman
  První část této práce obsahuje podrobnější rozbor nejzákladnějších parametrů VKV/UKV přijímačů. Stručně jsou vymezeny nejdůležitější pojmy jako, šumové číslo, citlivost či zisk. Následující kapitola pak přímo určuje a snaží ...