Now showing items 1-20 of 119

 • 3D mapování vnitřního prostředí senzorem Microsoft Kinect 

  Pilch, Petr
  Tato práce se zabývá vytvářením 3D map vnitřního prostředí pomocí senzoru Microsoft Kinect. V první části je uveden popis senzoru Microsoft Kinect, metody získávání a zpracování hloubkových dat a jejich následné skládání ...
 • Analýza použitelnosti GPS dat pro navigaci mobilního robotu 

  Novák, Pavel
  Tato práce se zabývá problémem přesnosti GPS a DGPS při navigaci mobilního robota ve venkovním prostředí. První část práce se zabývá teoretickým rozborem GPS, popisem jeho funkce, teoretickým popisem chyb a jejich vlivem ...
 • Analýza vlastností stereokamery ZED ve venkovním prostředí 

  Svoboda, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na testování ZED kamery a SLAM mapování ve venkovním prostředí. Je zde porovnána funkčnost samotné vizuální odometrie ZEDfu, vyvíjena samotným výrobcem kamery, s běžně používanými metodami ...
 • Analýza využití SMART materiálů jako aktivních prvků pro snímáni vibrací 

  Rabčan, Jakub
  Tato diplomová práca sa zaoberá možnosťou riešenia snímania vibrácií a vibrodiagnostikou na základe využitia takzvaných „SMART“ materiálov ako sú napríklad piezoelektrické vrstvy či štruktúry. Rešeršné štúdie skúmali ...
 • Bezpečnost provozu mobilních robotů v indoor prostředí 

  Vojta, Jakub
  Při spolupráci s firmou Bender Robotics. s. r. o. vznikl požadavek na posouzení provozní bezpečnosti autonomního mobilního robotu (AMR). Posouzení bezpečnosti je krokem na cestě k sériové výrobě robotu. Vstup výrobku na ...
 • Biokompatibilní kovové materiály 

  Mišáková, Liliana
  Táto bakalárska práca spracovaná formou literárnej rešerše sa zaoberá problematikou biokompatibilných kovových materiálov. Cieľom tejto práce je poskytnúť prehľad o materiáloch používaných vo všeobecnom a zubnom lekárstve ...
 • Biokompatibilní slitiny titanu a jejich aplikace 

  Hofírek, Michal
  Tato práce pojednává formou literární rešerše o titanových slitinách používaných v medicínských aplikacích. První část je věnována titanu jako prvku, jeho základním vlastnostem a chování ve slitinách. V další části je ...
 • Biokompatibilní slitiny titanu a kobaltu a jejich aplikace 

  Volná, Kateřina
  Tato práce je napsána formou literární rešerše a zabývá se titanovými a kobaltovými slitinami a jejich použitím v zubním lékařství. V první části je popsána výroba jednotlivých kovů, jejich mechanické, fyzikální a chemické ...
 • Detekce QR kódů na grafické kartě pro platformu ROS 

  Hurban, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem a implementací algoritmu pro detekci QR kódů s integrací do platformy ROS a výpočty běžícími na grafické kartě. Z rešerše současně dostupných nástrojů a technik je vybrán vhodný postup ...
 • Detekce vybraných znaků znakového jazyka 

  Zbavitel, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je zjistit způsoby detekce znaků znakového jazyka pomocí zpracování senzorických dat. Část této práce tvoří vytvoření dostatečně mohutné množiny dat snímáním téhož znaku znakovaného různými osobami. ...
 • Extrémně nízkocyklová únavová životnost hořčíkové slitiny 

  Novák, Marek
  Bakalárska práca je zameraná na predpovedanie únavovej životnosti horčíkovej zliatiny AZ61 v oblasti veľmi malého počtu cyklov (menej ako 100) nazývanou oblasť extrémne nízkocyklovej únavy (ELCF). Životnosť predpovedaná ...
 • Grafitické litiny vyráběné ve firmě Slévárna a modelárna Nové Ransko a jejich charakteristiky 

  Matulová, Anna
  Tato bakalářská práce se formou literární rešerše zabývá grafitickými litinami vyráběnými ve firmě Slévárna a modelárna Nové Ransko a jejich charakteristikami. V první části jsou charakterizovány grafitické litiny a jejich ...
 • Haighův diagram vybrané pružinové oceli 

  Zejdová, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na únavové vlastnosti pružinové oceli 54SiCrV6. V teoretické části se zabývá vlastnostmi a použitím pružinové oceli a odezvou kovů na cyklické zatěžování. V rámci této diplomové práce byly ...
 • Historie Třineckých železáren 

  Niemczyk, Roman
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující historii Třineckých železáren od doby jejich vzniku v 50. letech 19. století až po současnost. Stručně je popsána historie zpracování železa. Dále se práce zabývá výrobním ...
 • Implementace řídicích členů pro mobilní kráčivý robot 

  Krajíček, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací řídicích členů pro čtyřnohý kráčivý robot. Výhodou těchto elementárních členů je jejich vyjádření ve formě nezávislé na kinematice a geometrii robotu, což umožňuje ...
 • Implementace softwarového rozhraní pro kameru OmniVision 

  Tomáš, Petr
  Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu a otestování možností speciálního kamerového modulu (obrazový čip firmy OmniVision) se závěrečným ohodnocením použitelnosti tohoto modulu v mobilní robotice. V úvodní ...
 • Implementace systému vidění pro robota Bioloid 

  Ropog, József
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací systému vidění na dvounohý humanoid robot ze stavebnice Bioloid. Systém vidění je složen z bezdrátové kamery, která je namontovaná na robotovi a z řídícího počítače. Cílem této ...
 • Iniciace a rozvoj cyklického poškození v oceli pro energetický průmysl 

  Horník, Vít
  Hlavní náplní této diplomové práce je stanovení únavových vlastností s využitím nedestruktivních metod zkoušení – metody akustické emise a rentgenové difrakce. Jako modelový materiál je použita reaktorová ocel s označením ...
 • Kovové materiály používané pro zubní náhrady 

  Kožiol, Martin
  Tématem bakalářské práce jsou kovové materiály protetik a implantátů využívané v dentální medicíně. Základem práce je zpracování přehledu kovových materiálů a jejich vzájemné porovnání z hlediska vlastností a jednotlivých ...