Now showing items 1-9 of 9

 • Anténní řady se syntetizovanou kmitočtovou závislostí zisku 

  Všetula, Petr
  V disertační práci popisuji metodu syntézy dipólové anténní řady s definovanou schopností prostorové a spektrální filtrace. Díky prostorové filtraci se směr hlavního laloku a hodnota zisku mění v celém pracovním pásmu jen ...
 • Čtvercová fraktální anténa 

  Roháček, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá rozborom základných parametrov antén a metód konštrukcií fraktálov. Dôraz sa kladie predovšetkým na mikropáskové antény, kde sú rozobrané základné vlastnosti, výhody a nevýhody, metódy konštrukcií, ...
 • Integrace pásmové propusti do planární anténní struktury 

  Miřácký, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je popis návrhu, numerické modelování a optimalizace tří planárních mikropáskových filtrů typu pásmová propust, které pracují v pásmu milimetrových vln. Parametry jednotlivých propustí jsou ...
 • Kaskádový Sierpinského monopól 

  Kadlček, Jiří
  Diplomová práce v teoretické části popisuje rozbor struktury Sierpinského trojúhelníku. Na základě této struktury je zde navržena nejprve planární verze Sierpinského monopólu. Po přenesení motivu na kónickou plochu jsou ...
 • Kónický Sierpinského monopól 

  Všetula, Petr
  Práce se zabývá numerickým modelováním planárního Sierpinského monopólu a modifikovaného Sierpinského monopólu, vycházejícího ze Sierpinského struktury. Dále modelováním kónického modifikovaného monopólu a kónického ...
 • Měření a analýza fonokardiografického signálu 

  Všetula, Petr
  Tato práce se zabývá měřením a analýzou fonokardiografického signálu. Je zde zkoumán vliv vlastností a parametrů použitých součástek na kvalitu měření těchto signálů. Důraz je zejména kladen na zesilovače a mikrofony. ...
 • Nízkoprofilová magnetická anténa 

  Buriánek, František
  Práce se zabývá návrhem a simulací nízkoprofilové magnetické antény v programu CST Microwave Studio. Je zde popsán postup včetně veškerých nastavení potřebných pro správný chod simulace. V další části se práce věnuje výběru ...
 • Vícepásmová flíčková anténa 

  Šebesta, Jiří
  Obsahem této práce je návrh, numerické modelovaní a optimalizace lineárně polarizovaných flíčkových antén v programu CST Microwave Studio. Jsou zde porovnány různé způsoby napájeni a různé přístupy pro dosažení vícepásmového ...
 • Yagiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Jakubíček, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem Yagi-Uda antény pro pracovní kmitočet 12 GHz na vhodném substrátu. Dále se zabývá návrhem vlnovodu integrovaného do substrátu, který slouží jako napájení antény. Práce je rozdělena na teoretické ...