Now showing items 1-20 of 27

 • Aplikace quaternionů v kinematice robotu 

  Doctor, Diana
  This thesis deals with the usefulness of the application of quaternions in representing robot kinematics. It begins by showing the relationship of quaternions to the more commonly-known complex numbers and how it can ...
 • Cliffordovy algebry v kolorimetrii a analýze obrazu 

  Tichý, Radek
  Tato práce se zabývá využitím konformní geometrické algebry CGA pro zpracování barevného obrazu. Zaměřuje se především na segmentaci barev. K tomuto účelu není vhodné pracovat v barevném prostoru RGB. Z tohoto důvodu je ...
 • Dual Numbers Approach in Multiaxis Machines Error Modeling 

  Hrdina, Jaroslav; Vašík, Petr (Hindawi, 2014-06-01)
  Multiaxis machines error modeling is set in the context of modern differential geometry and linear algebra. We apply special classes of matrices over dual numbers and propose a generalization of such concept by means of ...
 • Geodetické křivky a jejich aplikace 

  Orgoník, Svetoslav
  Cielom tejto práce je podať základný prehlad pojmov a výsledkov klasickej diferenciálnej geometrie kriviek. Zameriame sa na geodetické krivky a popíšeme ich základné vlastnosti. Ukážeme si geodetiky na niektorých špeciálnych ...
 • Geometrické modely řízení robotického hada 

  Byrtus, Roman
  Tato práce se zabývá teorií geometrického řízení robotického hada. V práci jsou popsány základní pojmy diferenciální geometrie a teorie řízení, které jsou následně použity pro popis a odvození řídícího modelu robotického ...
 • Geometrické optimální řízení robotického hada 

  Vechetová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem robotického hada tzv. trident snake robota, který z hlediska teorie řízení patří mezi neholonomní systémy. Řiditelnost robotického hada je určena základními vektorovými poli avšak ...
 • Geometrické postupy v řízení robotických hadů 

  Vechetová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá popisem řiditelnosti specifického robotického hada, který se nazývá trident snake robot. Tento robot je řazen mezi neholonomní systémy. Model je převeden do jazyka diferenciální geometrie a ...
 • Geometrické řízení hadům podobných robotů 

  Shehadeh, Mhd Ali
  This master’s thesis describes equations of motion for dynamic model of nonholonomic constrained system, namely the trident robotic snakes. The model is studied in the form of Lagrange's equations and D’Alembert’s principle ...
 • Geometrické struktury založené na kvaternionech. 

  Floderová, Hana
  Geometrickou strukturou nazýváme dvojici (V, G), kde V je vektorový prostor a G je podgrupa GL(V), což je množina všech matic přechodu. V této práci klasifikujeme ty struktury, které jsou založeny na vlastnostech kvaternionů. ...
 • Geometrie neholonomních mechanismů 

  Bartoňová, Ludmila
  Tato diplomová práce se zabývá popisem kinematického modelu řízení neholonomního mechanismu, konkrétně robotického hada. Model je zkoumán prostředky diferenciální geometrie. Dále je odvozena jeho nilpotentní aproximace. ...
 • Korekce obrazových vad pomocí CGA 

  Machálek, Lukáš
  Tato práce se zabývá využitím konformní geometrické algebry (CGA) v analýze obrazu. Zaměřuje se především na teoretické zpracování pojmů z geometrických algeber, které potom využijeme ke korigování vad na obrazech. Nejprve ...
 • Matematické metody zabezpečení přenosu digitálních dat 

  Bartušek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou zabezpečení digitálních dat pomocí CRC. V práci je popsán princip bezpečnostního kódování, zejména pak zabezpečení dat pomocí CRC, u něhož je vysvětlen matematický princip zabezpečení, ...
 • Matematické principy navigace 

  Petrovič, Branislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá výpočtami pozície GPS prijímača s využitím metódy Cramerovho pravidla. Následne popisuje chyby vytvorené počas prenosu. Zaoberá sa taktiež zavedením geodetických súradníc pre vypočítanú ...
 • Matice, determinant a objemy těles 

  Šomplák, Radovan
  Ve své bakalářské práci popisuji základní vlastnosti matic, determinantu a jejich využití v otázkách zobrazení mezi vektorovými prostory. V závěrečných kapitolách se věnuji determinantu a jeho aplikacím, kde ukazuji vztah ...
 • Maticové hry v inženýrství 

  Hrdina, Jaroslav; Vašík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  Následující text pokrývá jeden z cyklů přednášek předmětu Aplikovaná algebra pro inženýry (0AA) na FSI VUT. Text vznikl při třetím běhu tohoto předmětu ve školním roce 2014/2015. Jeho cílem je demonstrovat principy ...
 • Řízení neholonomních mechanismů 

  Mareček, Tomáš
  Tato práce se zabývá teorií řízení neholonomních mechanismů. Na příkladech je ukázano použití základních operací z diferenciální geometrie a teorie Lieových grup a algeber. Pro model tříčlánkového hada jsou sestaveny ...
 • Simulace pohybu neholonomních mechanismů 

  Byrtus, Roman
  Tato práce se zabývá simulacemi neholonomních mechanismů, konkrétně robotických hadů. V práci jsou uvedeny základní poznatky geometrické teorie řízení. Tyto poznatky jsou využity k odvození řídících modelů robotických ...
 • Speciální plochy 

  Ochodnický, Erik
  Cieľom mojej bakalárskej práce je vytvoriť prehľad špeciálnych plôch a popísať ich vlastnosti. Za najdôležitejšie kategórie plôch som považoval plochy rotačné, minimálne, s predpísanou Gaussovou krivosťou a hlavne Clairotove ...
 • Teorie her na grafech 

  Osička, Ondřej
  Tato prace se zabyva studiem teorie her a kooperativni teorie her v kombinaci s teorii grafu. Vyuzivanym matematickym modelem hry je zde hra ve tvaru s charakteristickou funkci. Pro urceni optimalniho rozdeleni zisku u ...
 • Teorie Lieových grup v robotice 

  Horník, Petr
  V této bakalářské práci se zaměříme na matematický popis dopředné kinematiky v trojrozměrném prostoru pomocí ortogonálních transformací a teorie matic. Užitím nabytých znalostí řešíme příklad metodou pohyblivého repéru, ...