Now showing items 1-2 of 2

  • Inteligentní řízení akumulačního ohřevu teplé vody 

    Vašica, Radoslav
    Práca sa všeobecne zaoberá možnosťami prípravy teplej vody v domácnosti a analyzuje možnosti úspory. Na začiatku práce je stručne uvedená história prípravy teplej vody. Kapitola 3 sa zaoberá rôznymi spôsobmi ohrevu. ...
  • Měření zpomalení motocyklů při brzdění motorem 

    Vašica, Radoslav
    Diplomová práca sa zaoberá spomalením motocyklu pri brzdení motorom. Prácu možno rozdeliť na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť začína možnosťami rozdelenia motocyklov podľa viacerých kritérií. Ďalej je uvedená ...