Now showing items 1-13 of 13

 • Chemikálie na čistírně odpadních vod 

  Doskočilová, Denisa
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře nejprve s historií čištění odpadních vod v České republice a legislativou, která s čištěním souvisí. Dále tato práce poskytne přehled jednotlivých objektů technologické linky ...
 • Čistírny odpadních vod pro obce s gravitačním přítokem 

  Benešová, Irena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení čistírny odpadních vod s gravitačním přítokem. Práce se zabývá čistírnami odpadních vod v ČR s důrazem na Jihomoravský kraj; zmíněn je např. počet ČOV v ČR a v jednotlivých krajích, ...
 • Energetická optimalizace provozu ČOV 

  Čížová, Veronika
  Snižování spotřeby energie je v dnešní době trendem nejenom v oblasti čistírenství. Při současném zvyšování nároků na kvalitu odtoku z čistíren se energetická optimalizace stává pro provozovatele náročnou výzvou. Tato práce ...
 • Multikriteriální riziková analýza na vybrané lokalitě toku 

  Marková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním map multikriteriální rizikové analýzy na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60 ES a metodikou MŽP ČR 2012 na vybrané lokalitě toku Dřevnice v kilometru 2,340 – 16,633.
 • Návrh čistírny odpadních vod v lokalitě s extrémními požadavky na jakost vyčištěných vod. 

  Krupica, Radek
  Diplomová práce se zabývá technologiemi čištění odpadních vod, které dosahují vysoké kvality vyčištěné vody, zejména s ohledem na odstraňování nutrientů. V úvodu práce jsou popsány zvláště chráněná území ČR, kde by měly ...
 • Odkanalizování odpadních vod z průmyslového areálu ve městě Hulín 

  Dohnal, Radek
  Předmětem diplomové práce je provedení pasportu kanalizačního systému, provedení technického posouzení a zhodnocení technického stavu celé kanalizační sítě v průmyslovém areálu, společně se zaměřením a zakreslením současného ...
 • Optimalizace provozu domovní čistírny odpadních vod 

  Kovář, Jan
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi optimalizace domovní čistírny odpadních vod. V rešeršní části se zaměřuje na způsoby odvádění splaškových vod z malých zdrojů. Dále jsou uvedeny nejčastější sledované ukazatele, které ...
 • Posouzení ročního provozu ČOV Dolní Věstonice 

  Kovář, Jan
  Diplomová práce se zabývá posouzením ročního zkušebního provozu čistírny odpadních vod Dolní Věstonice. V teoretické části se zaměřuje na způsoby zneškodňování odpadních vod pro obce o velikosti 2001 – 10 000 EO. Dále jsou ...
 • Provozování čistíren odpadních vod během podzimní vinařské kampaně 

  Šaldová, Lenka
  Cílem diplomové práce je na ČOV Mutěnice, která leží ve vinařské oblasti Morava podoblast slovácko, navrhnout technologická opatření, aby při podzimní vinařské kampani nevznikalo extrémní přetížení ČOV Mutěnice. Bude ...
 • Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod obce Větřní 

  Červenková, Martina
  Diplomová práce se zabývá možnými variantami řešení odkanalizování v obci Větřní – ul. Frymburská, ul. Školní a v přilehlých osadách Lužná, Dolní Němče a Dobrné. V první části práce je popsán stávající stav odkanalizování ...
 • Využití metody EIS pro stanovení vývoje stavu sedimentů v klidné kapalině 

  Hradilová, Iva
  Nalezení rozhraní mezi sedimentující hmotou a nosným médiem patří k běžným úkolům v různých oblastech průmyslu, typicky čistírenství a úprava vod. Předkládaná práce je zaměřena na ověření použitelnosti metody elektrické ...
 • Využití tepla z odpadní vody. 

  Tlašek, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou se zpětným získáním tepla z odpadní vody a energetickou náročností čistíren odpadních vod. Současné technologie umožňují získat zpět teplo, které bylo vloženo do ohřevu ...
 • Znovu-užití vyčištěných odpadních vod v papírenském a textilním průmyslu 

  Matysíková, Jana
  Diplomová práce se zabývá aplikací pokrokových oxidačních technologií (AOP) pro čištění odpadních vod z textilního průmyslu a následným znovu-užitím vyčištěných vod v procesu textilní výroby. AOP jsou moderní technologie, ...