Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza variant paralelního provozu oblastí 110 kV Čebín a Sokolnice 

  Reiter, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou paralelního provozu rozvoden Čebín a Sokolnice. Zkoumány jsou různé varianty zapojení sítě mezi těmito rozvodnami. V teoretické části je podrobně popsán výpočet ustáleného chodu sítě ...
 • Automatická regulace napětí decentrálních zdrojů v síti vysokého napětí E.ON 

  Skoupý, Martin
  Obsahem této diplomové práce je úvod do problematiky regulace účiníku, jalového výkonu a napětí decentrálních zdrojů v distribuční síti vysokého napětí. Dále se práce zabývá způsoby a možnostmi regulace účiníku a jalového ...
 • Návrh postupu při obnově napájení vlastní spotřeby zdrojů Tepláren Brno po rozsáhlé systémové poruše v ES 

  Jára, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou obnovy provozu Špitálka společnosti Teplárny Brno, a. s., po rozsáhlé systémové poruše typu „blackout“. Práce řeší start ze tmy provozu Špitálka TB podáním napětí z vodní elektrárny Vír ...
 • Návrh provozování nového zdroje 120 MW Výtopna Maloměřice v distribuční soustavě 110kV E.ON 

  Janda, Petr
  Před uvedením nového energetického zařízení do provozu a před jeho připojením k distribuční soustavě je potřebné ověřit možnosti připojitelnosti daného zařízení. Účelem ověření je kontrola splnění technických podmínek ...
 • Návrh provozu sítě 110 kV napájené z transformovny 400/110kV Čebín 

  Kubizňák, Miroslav
  Znalost výkonů, ztrát a napěťových poměrů v jednotlivých prvcích a uzlech elektrizační soustavy je nutná pro řízení provozu a navrhování dalšího rozvoje elektrizační soustavy. V této práci se budeme zabývat výpočtem ...
 • Obnova napětí v oblasti Prostějova a Zlína 

  Wasserbauer, Vojtěch
  Hlavním cílem této práce je popsat krizové stavy, které nastávají v síti a mají za následek její rozpad. Dále se také zabývá možnostmi obnovy napětí a postupy s těmito možnostmi spojenými. Jsou zde dále popsány způsoby ...
 • Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů 

  Macháč, Petr
  Tato práce se zabývá výpočtem ustáleného chodu sítě 110 kV před a po připojení zdroje 100MW do uzlu sítě. Tato síť může být napájena ze dvou rozvoden 400/110 kV – výpočet ustáleného chodu sítě se provádí pro napájení z ...
 • Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů 

  Wasserbauer, Vojtěch
  Tato práce se zabývá posouzením možnosti připojení nového zdroje do distribuční sítě 110 kV, porovnáním vlivů na tuto síť při zapojení nového zdroje do dvou různých okruhů sítě a při provozu v zimním a letním období. Dále ...
 • Testování distanční ochrany 

  Holub, Martin
  Bakalářská práce testování distanční ochrany nás seznámí s problematikou distanční ochrany a jejím podrobným principem. Zabývá se jejími jednotlivými členy a ukáže nám různé druhy impedančních charakteristik měřicích členů. ...
 • Vliv decentrálních zdrojů na provozování distribuční soustavy 110 kV E.ON 

  Hajdú, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou plynoucí z připojování nových decentrálních (rozptýlených) zdrojů elektrické energie do sítě. Díky výhodné legislativní podpoře zejména fotovoltaických zdrojů došlo v letech ...
 • Výpočet chodu sítě a návrh nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV 

  Jasenský, Filip
  Bakalářská práce výpočet chodu sítě a návrh nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV seznamuje s teorií výpočtu ustáleného chodu, zkratových poměrů a návrhem nastavení distanční ochrany. V teoretické části je proveden ...
 • Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV 

  Bartoš, Petr
  Tato práce se zabývá výpočtem zkratových poměrů části sítě 110 kV na území České republiky. Tato síť je rozdělená na dvě části z nichž každou napájí jedna rozvodna 400/110 kV a výpočet je proveden pro různá místa vzniku ...
 • Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení vvn 

  Doležal, Marek
  Tuto práci jsem rozdělil na dvě části a to část teoretickou a praktickou. První část práce se zabývá teoretickým výpočtem nastavení distanční ochrany pro vedení vvn, možnými poruchovými stavy, které by na tomto vedení mohly ...
 • Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení vvn 

  Pustowka, Pavel
  Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část práce se zabývá poruchovými stavy na vedeních vvn a to zejména zkraty a jejich výpočtem, dále pojednává o distančních ochranach a teorii potřebné k jejich ...
 • Výpočet nastavení distančních ochran v síti 110 kV 

  Bartoš, Petr
  Diplomová práce se zabývá nastavením distančních ochran. První část je zaměřená na stručnou analýzu základních typů poruch a také na vypínací charakteristiky distančních ochran a jejich spolupráci s automatikami opětovného ...
 • Výpočet ustáleného chodu sítě 110 kV 

  Tauš, Vladimír
  Obsahem této práce je teoretický úvod do problematiky ustáleného chodu sítí, teoretický rozbor metod, které slouží k výpočtu ustáleného chodu sítí, jako je například Gauss Seidlova iterační metoda nebo Newton Raphsonova ...
 • Výpočet ustáleného chodu sítě 110 kV 

  Macháč, Petr
  Tato práce se zabývá výpočtem ustáleného chodu sítě 110 kV před a po připojení plynového zdroje 70 MW a paroplynového zdroje 58 MW. Tato síť může být napájena ze dvou rozvoden 400/110 kV a to Sokolnice a Otrokovice. Výpočet ...
 • Výpočet ustáleného chodu vybrané části sítě 110 kV E.ON s provedením analýzy poměru toku jalového výkonu 

  Skoupý, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je úvod do problematiky výpočtu ustáleného chodu sítě a optimalizace provozování sítě z hlediska zmenšení činných ztrát na vedení. Dále se práce zabývá analýzou zatížení sítě, rozdělením toku ...
 • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

  Reiter, Martin
  První kapitoly se věnují všeobecně poruchám vedení, jejich jednoduché charakteristice a popisu jejich vzniku a případných nebezpečí. Následující kapitoly se podrobněji zaobírají zkratem, průběhem zkratových proudů a ...
 • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

  Vyčítal, Václav
  Tato práce se zabývá přechodnými jevy v elektrizačních soustavách zvláště pak zkraty. V první části práce je zkrat zařazen k ostatním typům poruch v elektrizační soustavě. Dále je v práci popsána obecná rovnice popisující ...