Now showing items 1-20 of 54

 • Adaptace aparatury pro časově rozlišenou optickou spktroskopii 

  Koutný, Jan
  Předmětem bakalářské práce je sestavení aparatury pro měření transientní absorpce zábleskovou fotolýzou a otestování její funkčnosti pomocí detekce absorpce tripletních stavů benzofenonu. Teoretická část je věnována základům ...
 • Aerosol Flow Homogenization in the Spray Polyphenylene Vinylene Thin Film Deposition 

  Milenkov, Viktor; Vrchotová, Jana; Zhivkov, Ivaylo; Yordanov, Rumen S.; Vala, Martin; Mladenova, Daniela; Weiter, Martin (IOP Publishing, 2014-05-15)
  Two different spray deposition (SD) techniques were compared on polyvinylene (MDMO-PPV) used as a model material. SD and homogenized (h-SD) techniques were compared. Films of about 1 micron thickness were prepared by SD ...
 • Analysis of Defects on PCB Using X-RAY, 3D SW CERA and Micro-Sections 

  Vala, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with detecting of defects on BGA (Ball Grid Array) components using X-ray. Defects are formed throw reflow process of BGA components during assembly, but also later due to mechanical and thermal stress. ...
 • Analýza defektů na DPS za použití moderních optických metod 

  Vala, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na detekci defektů BGA (Ball Grid Array) součástek pomocí rentgenu. Defekty vznikají při přetavení BGA součástky během montáže, ale i později vlivem mechanického a tepelného namáhání. Proto ...
 • Development of Light Emitting Electroluminescent Device by Means of Material Printing 

  Hrabal, Michal
  Cílem této práce je vývoj světelného zdroje založeného na technologii tlustostěnného elektroluminiscenčního panelu napájeného střídavým napětím (ACPEL). V současné době se jedná se o jedinou technologii založenou na metodách ...
 • Effect of the Side Chains and Anode Material on Thermal Stability and Performance of Bulk-Heterojunction Solar Cells Using DPP(TBFu) 2 Derivatives as Donor Materials 

  Kovalenko, Alexander; Vrchotová, Jana; Vala, Martin; Luňák, Stanislav; Weiter, Martin (Hindawi, 2015-12-08)
  An optimized fabrication of bulk-heterojunction solar cells (BHJ SCs) based on previously reported diketopyrrolopyrrole donor,ethyl-hexylated DPP(TBFu)2,aswellastwonewDPP(TBFu)2derivatives with ethyl-hexyl acetate and ...
 • Elektrické transportní vlastnosti molekulárních materiálů pro pokročilé aplikace 

  Ivancová, Anna
  Diplomová práca pojednáva o možnostiach aplikácií nových organických materiálov v elektronike. V dnešnej dobe sa jedná o veľmi atraktívne odvetvie výskumu, z dôvodu miniaturizácie, znižovania nákladov na výrobu a vývin ...
 • Elektronické vlastnosti biosenzorů 

  Netočný, Martin
  V úvodní části se pojednává o organických tenkovrstvých tranzistorech a jejich možném využití jako chemických a biologických senzorů. Střední část pojednává o elektrických vlastnostech zařízení OECT v přechodném ději a ...
 • Energetické interakce donor-akceptorových párů pro přeměnu sluneční energie 

  Hrabal, Michal
  Práce se zabývá studiem přenosu náboje mezi materiály potenciálně vhodnými pro konstrukci organických solárních článků. Přenos náboje je studován pomocí zhášení fluorescence. V teoretické části je provedena rešerše a shrnuty ...
 • Fotovoltaické vlastnosti molekul s vnitřním přenosem náboje 

  Šenkýř, Marek
  Práce je zaměřena na studium donor-akceptorových molekul s vnitřním přenosem náboje z hlediska jejich použití v organických solárních článcích. V práci bude studován vliv změny chemické struktury těchto molekul na optické ...
 • Funkční nanočástice pro plasmonické biosenzory 

  Přítulová, Marie
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu zlatých nanočástic a jejich použití pro citlivou detekci karcinoembryonálního antigenu (CEA) pomocí biosenzoru s povrchovými plasmony. V této práci byla studována příprava ...
 • Interakce amfiflních fluorescenčních sond s hyaluronanem 

  Střondalová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývala studiem interakcí amfifilních fluorescenčních sond s hyaluronanem, jelikož tyto sondy by mohly výrazně pomoci v objasnění vazeb mezi hyaluronanem a tenzidy. Tento komplex by mohl být velikým ...
 • Investigation Of Influence Nitrogen Atmosphere On The Spreadability And Reliability Of Solder Joints 

  Vala, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article examines the impact of nitrogen atmosphere on the quality of the solder joint. For tests were used two lead-free solder pastes, specifically SAC305 and SN100C. These pastes were printed on a substrate FR4 with ...
 • Kinetika fotochromních reakcí v tenkých polymerních filmech 

  Zeman, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na studium chování spiropyranu v polymerních matricích poly(N-vinylkarbazolu) PVK a poly[2-methoxy-5-(3´,7´-dimethyloctyloxy)-1,4-fenylenvinylenu)] MDMO-PPV. Fotochromní přeměna mezi spiropyranem ...
 • Kvalita hydrofobních domén v systémech polyelektrolyt-tenzid 

  Holínková, Petra
  V rámci této bakalářské práce byly pomocí fluorescenční spektroskopie zkoumány fotofyzikální vlastnosti čtyř fluorescenčních sond v závislosti na viskozitě jejich okolí. Pro sondy DPH, DPB a perylen byla stanovena závislost ...
 • Laboratorní ohřev vysokonapěťových kabelů 

  Vala, Martin
  Tato práce se zabývá možnostmi laboratorního ohřevu vysokonapěťových kabelů. První část práce je vyhrazena pro popis tepla, jako fyzikálního jevu a veličin s teplem spojených. Druhá část se zabývá možnostmi měření teploty ...
 • Management konfigurace 

  Vala, Martin
  Cílem této diplomové práce je řešení problémů na základě požadavků společnosti. Nejprve byla vypracována teoretická část zaměřená na management konfigurace a související pojmy s konkrétním problémem. Po teoretickém úvodu ...
 • Materiálový tisk luminiscenčního panelu 

  Guricová, Patrícia
  Práca sa zaoberá prípravou luminiscenčného panelu pomocou sieťotlače, charakterizáciou jednotlivých vrstiev a štúdiom vplyvu zmeny tlačových parametrov na spektrálne vlastnosti panelov. V teoretickej časti sú popísané ...
 • Materiály pro organickou elektroniku 

  Skrášek, Martin
  Práce obsahuje literární rešerši na téma organické elektroniky, zvláště organických solárních článků. Podrobně je popsán princip jejich funkce a používané materiály. Dále jsou uvedeny možnosti syntézy konjugovaných systémů ...
 • Mikroelektrodová pole pro bioelektroniku 

  Bráblíková, Aneta
  Organické elektronické biosenzory jsou vyvíjené jako vhodná zařízení, která dokážou přeměnit elektrochemické procesy uvnitř buněčné membrány na elektronický signál a umožňují sledovat aktivitu excitabilních buněk a tkání ...