Now showing items 1-20 of 33

 • Adaptace aparatury pro časově rozlišenou optickou spktroskopii 

  Koutný, Jan
  Předmětem bakalářské práce je sestavení aparatury pro měření transientní absorpce zábleskovou fotolýzou a otestování její funkčnosti pomocí detekce absorpce tripletních stavů benzofenonu. Teoretická část je věnována základům ...
 • Aerosol Flow Homogenization in the Spray Polyphenylene Vinylene Thin Film Deposition 

  Milenkov, Viktor; Vrchotová, Jana; Zhivkov, Ivaylo; Yordanov, Rumen S.; Vala, Martin; Mladenova, Daniela; Weiter, Martin (IOP Publishing, 2014-05-15)
  Two different spray deposition (SD) techniques were compared on polyvinylene (MDMO-PPV) used as a model material. SD and homogenized (h-SD) techniques were compared. Films of about 1 micron thickness were prepared by SD ...
 • Analysis of Defects on PCB Using X-RAY, 3D SW CERA and Micro-Sections 

  Vala, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with detecting of defects on BGA (Ball Grid Array) components using X-ray. Defects are formed throw reflow process of BGA components during assembly, but also later due to mechanical and thermal stress. ...
 • Analýza defektů na DPS za použití moderních optických metod 

  Vala, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na detekci defektů BGA (Ball Grid Array) součástek pomocí rentgenu. Defekty vznikají při přetavení BGA součástky během montáže, ale i později vlivem mechanického a tepelného namáhání. Proto ...
 • Effect of the Side Chains and Anode Material on Thermal Stability and Performance of Bulk-Heterojunction Solar Cells Using DPP(TBFu) 2 Derivatives as Donor Materials 

  Kovalenko, Alexander; Vrchotová, Jana; Vala, Martin; Luňák, Stanislav; Weiter, Martin (Hindawi, 2015-12-08)
  An optimized fabrication of bulk-heterojunction solar cells (BHJ SCs) based on previously reported diketopyrrolopyrrole donor,ethyl-hexylated DPP(TBFu)2,aswellastwonewDPP(TBFu)2derivatives with ethyl-hexyl acetate and ...
 • Energetické interakce donor-akceptorových párů pro přeměnu sluneční energie 

  Hrabal, Michal
  Práce se zabývá studiem přenosu náboje mezi materiály potenciálně vhodnými pro konstrukci organických solárních článků. Přenos náboje je studován pomocí zhášení fluorescence. V teoretické části je provedena rešerše a shrnuty ...
 • Fotovoltaické vlastnosti molekul s vnitřním přenosem náboje 

  Šenkýř, Marek
  Práce je zaměřena na studium donor-akceptorových molekul s vnitřním přenosem náboje z hlediska jejich použití v organických solárních článcích. V práci bude studován vliv změny chemické struktury těchto molekul na optické ...
 • Funkční nanočástice pro plasmonické biosenzory 

  Přítulová, Marie
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu zlatých nanočástic a jejich použití pro citlivou detekci karcinoembryonálního antigenu (CEA) pomocí biosenzoru s povrchovými plasmony. V této práci byla studována příprava ...
 • Kvalita hydrofobních domén v systémech polyelektrolyt-tenzid 

  Holínková, Petra
  V rámci této bakalářské práce byly pomocí fluorescenční spektroskopie zkoumány fotofyzikální vlastnosti čtyř fluorescenčních sond v závislosti na viskozitě jejich okolí. Pro sondy DPH, DPB a perylen byla stanovena závislost ...
 • Laboratorní ohřev vysokonapěťových kabelů 

  Vala, Martin
  Tato práce se zabývá možnostmi laboratorního ohřevu vysokonapěťových kabelů. První část práce je vyhrazena pro popis tepla, jako fyzikálního jevu a veličin s teplem spojených. Druhá část se zabývá možnostmi měření teploty ...
 • Management konfigurace 

  Vala, Martin
  Cílem této diplomové práce je řešení problémů na základě požadavků společnosti. Nejprve byla vypracována teoretická část zaměřená na management konfigurace a související pojmy s konkrétním problémem. Po teoretickém úvodu ...
 • Modifikace inkoustů pro tisk luminiscenčních prvků 

  Foldynová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu luminiscenčních aditiv na vlastnosti tištěných elektroluminiscenčních prvků. Cílem práce je nalézt strategii na rozšíření barevného spektra těchto prvků při zachování jejich ...
 • Morphology versus Vertical Phase Segregation in Solvent Annealed Small Molecule Bulk Heterojunction Organic Solar Cells 

  Kovalenko, Alexander; Pospíšil, Jan; Zhivkov, Ivaylo; Vala, Martin; Weiter, Martin (Hindawi, 2015-10-11)
  The deep study of solvent annealed small molecules bulk heterojunction organic solar cells based on DPP(TBFu)2 : PC60BM blend is carried out. To reveal the reason of the solvent annealing advantage over the thermal one, ...
 • Nové diketopyrrolopyrroly pro organickou fotovoltaiku 

  Hrabal, Michal
  Tato práce se zabývá optickou a fotovoltaickou charakterizací derivátů diketopyrrolopyrrolu (DPP), jako materiálů vhodných pro výrobu organických solárních článků s objemovým heteropřechodem. Přenos náboje z donoru (DPP) ...
 • Optimalizace tiskových metod přípravy organických polovodivých vrstev 

  Ehlich, Jiří
  Elektrofyziologické biosenzory umožňují moderním způsobem sledovat elektrické aktivity biologických struktur jak in-vitro, tak in-vivo a představují cenné doplnění k současným metodám pozorování buněčné aktivity. V rámci ...
 • Organic Electrochemical Transistor Microplate for Real-Time Cell Culture Monitoring 

  Salyk, Ota; Víteček, Jan; Omasta, Lukáš; Šafaříková, Eva; Stříteský, Stanislav; Vala, Martin; Weiter, Martin (MDPI, 2017-09-27)
  A microplate with a multielectrode array of 96 organic electrochemical transistors (OECTs) based on the semiconductive polymer poly(3,4-ethylenedioxythio-phene):poly(styrene sulfonic acid) PEDOT:PSS was developed and ...
 • Organické materiály pro fotovoltaickou přeměnu sluneční energie 

  Vrchotová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium nových perspektivních organických molekulárních materiálů pro fotovoltaickou přeměnu energie. Součástí práce je teoretická část, která obsahuje stručný úvod do fotovoltaiky a ...
 • Pásový dopravník pro křemenný písek 

  Vala, Martin
  Cílem této bakalářské práce byl návrh pásového dopravníku dle zadaných parametrů a to dopravovaného materiálu, dopravního výkonu, osové vzdálenosti přesypů a výškového rozdílu. Na základě těchto vstupních parametrů byl ...
 • Příprava organických elektrochemických tranzistorů pro biosenzoriku 

  Ehlich, Jiří
  Úkolem této je práce je popsat proces použitý při výrobě organických elektrochemických tranzistorů (OECTs) a z nich následně biosenzorů pro testování potenciálních léčiv srdečních buněk kardyomiocytů. Dále pak prozkoumat ...
 • Rychlé přechodné děje v technice vysokého napětí 

  Vala, Martin
  Tato práce se zabývá zkoumáním a popisem rychlých přechodových dějů v technice vysokého napětí. První část práce se zabývá rozdělením rychlých přechodových dějů a popisu vlastností rázové vlny. Další část je zaměřená na ...