Now showing items 1-11 of 11

 • Fraktál v sekvenci DNA 

  Nedvěd, Jiří
  Práce se zabývá hledáním fraktální struktury v sekvenci DNA, která bude vykreslena ve čtverci ACGT. Na počátku jsou rozebrány fraktály obecně a důkladně je probrána konstrukce Sierpinského trojúhelníku deterministickou ...
 • Izolace mRNA pomocí paramagnetických mikročástic z rostlin 

  Janíček, Zdeněk
  Bakalářská práce obsahuje informace o různých metodách izolace nukleových kyselin a zaměřuje se především na metodu, která umožňuje izolovat nukleové kyseliny pomocí paramagnetických částic. Zahrnuje informace o nejlepších ...
 • Matematická analýza dat v hmotnostní spektrometrii 

  Vlachová Hutová, Eliška
  V této bakalářské práci je teoreticky popsán princip metody hmotnostní spektrometrie a tandemové hmotnostní spektrometrie, využití metody v praxi a popis funkčnosti jednotlivých analyzátorů. Dále je uveden popis hmotnostního ...
 • Matematické hodnocení antioxidačních vlastností extraktů z rostlin 

  Kašpar, Blahoslav
  Bakalářská práce se zabývá antioxidační aktivitou antioxidantů a metodami pro její měření. Antioxidanty jsou látky, jejíž HTmolekulyTH omezují aktivitu HTkyslíkových radikálůTH. Tím omezují proces HToxidaceTH v organismu ...
 • Měření a analýza elektrochemických signálů DNA 

  Štekovič, Michal
  Tato bakalářská práce popisuje základní metody pro měření a analýzu DNA. V první části se zabírá popisu samotné DNA. V další části se věnuje principu získání DNA z daného vzorku jeho izolaci a čištění. Popisuje přístroje, ...
 • Měření biologických signálů pomocí systému Biopac 

  Brudík, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snímání elektrické aktivity z mozku, která se provádí pomocí elektroencefalografu, a zpracováním naměřených dat. Teoretická část je zaměřena na mozek, jeho stavbu a funkce. ...
 • Pokročilé zarovnávání a určování genetické odlišnosti sekvencí DNA 

  Trněný, Ondřej
  Biologické sekvence se neustále vyvíjejí, dochází u nich k mutacím, delecím a inzercím. Z důvodu potřeby klasifikovat sekvence a stanovit míru jejich podobnosti byly vytvořeny metody pro jejich zarovnání jako jsou bodová ...
 • Reprezentace a zpracování genomických signálů 

  Pitner, Vít
  Tato práce se zabývá metodami reprezentace a zpracování genomických signálů. V první části práce je postupně probrán lineární zápis sekvencí a statistický popis sekvencí. K tomuto účelu byla využita reálná data, načtená z ...
 • Systém pro zpracovaní skóre z metod identifikace proteinů v tandemové hmotnostní spektrometrii 

  Valla, Martin
  Cílem práce bylo nalezení metody generující jeden určující parametr pro sjednocení výsledků z různých nástrojů identifikace proteinů v tandemové hmotnostní spektrometrii. Data na výstupu z hmotnostního spektrometru jsou ...
 • Zpracování elektrochemických signálů metalotioneinu z Brdičkovy reakce 

  Dvořáček, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou průběhu Brdičkovy elektrochemické reakce a možnostmi jejího popisu a zpracování naměřeného katalytického signálu. První část práce se zabývá úvodem do problematiky, samostatným vznikem ...
 • Zpracování genomických signálů fraktály 

  Nedvěd, Jiří
  Diplomová práce má ukázat možnosti klasifikace genomických sekvencí pomocí CGR a FCGR převedení na obraz. Z těchto obrazů se vypočte klasifikátor pomocí metody BCM. Dále je zde popsán vytvořený program a jeho možnosti při ...