Now showing items 1-20 of 68

 • Algoritmy řazení v jazyce C 

  Vaněk, Jiří
  Tato práce se zabývá řadicími algoritmy z pohledu jejich studia. Jejím účelem je poskytnout studentům materiály, které jim mohou pomoci v pochopení těchto algoritmů. Práce se skládá z přepsání části studijní opory předmětu ...
 • Alternativy likvidace fotovoltaických článků jako potenciální ekologické zátěže 

  Demchikhin, Sergey
  V první části této diplomové práci je popsána historie fotovoltaiky technologie výroby a typy FV článků. Pojednává o výhodách a nevýhodách těchto FV článků. Jsou zde porovnány jejich účinnosti a důležité parametry.V další ...
 • Analýza fotovoltaických článků pomocí fotoluminiscence 

  Richter, Vladimír
  Tato práce se zabývá problematikou fotovoltaických článků. Hlavním cílem je seznámit čtenáře s principy činnosti solárních článků a s metodami detekce defektů ovlivňujících jejich kvalitu. První část práce se věnuje především ...
 • Automatické měřicí pracoviště U-I charakteristik solárních článků 

  Kaderka, Tomasz
  Cílem teoretické části práce je nastínit možnosti přeměny sluneční energie, seznámit se s problematikou a historii fotovoltaiky a popsat fotovoltaickou přeměnu energie. Dále pak popsat princip měření VA charakteristik ...
 • Automatické vyhodnocování termovizních snímků fotovoltaických panelů 

  Repko, Ilia
  Tato práce se zabývá automatickým vyhodnocováním termovizních snímků fotovoltaických panelů. V teoretické části jsou popsány hlavní principy činnosti solárních článků a metody detekce defektů ovlivňujících jejich kvalitu, ...
 • Automatické vyhodnocování termovizních snímků fotovoltaických panelů 

  Klíma, Jakub
  Práce se zabývá diagnostikou fotovoltaických panelů, zejména diagnostikou pomocí termovizní kamery. Jsou zde popsány defekty, které můžeme termovizní kamerou zkoumat a je vysvětlena příčina jejich vzniku. Praktická část ...
 • Charakterizace elektrických vlastností solárních článků pomocí CCD kamery 

  Steiner, Patrik
  Cílem této diplomové práce je charakterizace elektrických vlastností solárních článků pomocí CCD kamery. Diagnostické metody jsou založené na elektroluminiscenci a mikroplasmě vyzařované z povrchu solárního článku. Získané ...
 • Charakterizace vlastností fotovoltaického systému 

  Pokorný, Marek
  Cílem této práce je informovat nejprve o fotovoltaice všeobecne, dále práce informuje o fotovoltaických panelech a celých elektrárnách. V práci je zahrnut i postup jak FVE realizovat v souladu s legislativou.V Další cásti ...
 • Charakterizace zadních stran solárních článků 

  Winkler, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá charakterizací zadních stran solárních článků. K popisu materiálových vlastností z pohledu zadní strany solárního článku je využito metod elektroluminiscence, emise světla z mikroplasmatu a ...
 • Degradace solárních článků světlem 

  Indra, Jiří
  Diplomová práce se věnuje problematice degradace solárních článků světlem. V teoretické části po obecném úvodu popisuje mechanismy degradace článků při osvětlení a jejich projevy při provozu článků. V praktické části přináší ...
 • Degradační testy polymerních materiálů vystavených elektrickému poli 

  Čada, Miroslav
  Předkládaná práce obsahuje přehled materiálů pro konstrukci a pouzdření solárních článků a jejich dielektrické vlastnosti. Dále metody testování a měření jejich vlastností. Hlavní námět práce jsou degradační testy těchto ...
 • Degradační testy polymerních materiálů vystavených elektrickému poli 

  Martynek, Aleš
  Předkládaná práce zahrnuje metody testování a měření vlastností ochranných vrstev solárních panelů s krystalickými solárními články. Hlavní důraz je zde kladen na degradace těchto materiálů vlivem působení silného elektrického ...
 • Degradační testy polymerních materiálů vystavených klimatickým podmínkám 

  Chleboun, Jiří
  V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o fotovoltaické přeměně energie, zařízeních a materiálech, které se ve fotovoltaice používají. Jsou zde popsány druhy a následky degradačních činitelů působících na ...
 • Detekce defektů solárních článků pomocí systému využívajcího elektroluminiscenci 

  Marčík, Silvestr
  Diplomová práce se zaměřuje zejména na problematiku fotovoltaických článků z hlediska jejich vad (defektů). Úvodní část se zabývá historii fotovoltaiky, její zavádění do praxe a v neposlední řadě vysvětlení samotného ...
 • Diagnostické metody fotovoltaických článků využívající lokální emise světla 

  Dolenský, Jan
  Tato dizertační práce se zabývá oblastí analýzy a diagnostiky monokrystalických křemíkových solárních článků, za použití metod využívající lokální emisi světla. Cíle této práce jsou zaměřeny na objasnění příčiny vzniku ...
 • Diagnostika fotovoltaických článků pomocí LBIV 

  Sládek, František
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s metodami měření fotovoltaických článků. Práce se zabývá také nejčastějšími defekty, které vznikají při výrobě fotovoltaických článků, dále je zde navrhnuto a realizováno ...
 • Fotovoltaický článek pro koncentrátorový systém 

  Straškraba, Vojtěch
  Předkládaná diplomová práce se zabývá koncentrátorovými fotovoltaickými systémy. Hlavním tématem jsou fotovoltaické články a jejich vlastnosti. Práce se podrobně zabývá fyzikálními procesy u fotovoltaických článků, typy ...
 • Generování herního prostředí na základě hudby 

  Vaněk, Jiří
  Tématem této práce je generování herního prostředí na základě hudby. Zabývám se zde především analýzou hudby. Řeším otázku, jaké informace jsou pro generování hry užitečné a jak je z hudby můžeme získat. Návrh systému pro ...
 • I-U charakteristiky fotovoltaických modulů spojovaných paralelně a do série 

  Láník, Lukáš
  V předkládané práci jsou popsány základní principy fungování fotovoltaických panelů. Je zde také popsán vývoj fotovoltaických panelů. Dále je práce zaměřena na teoretické znalosti o ekvivalentních obvodech a jejich aplikaci ...
 • Inovace měřicího pracoviště pro měření solárních článků 

  Řezníček, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na inovaci měřícího pracoviště pro měření solárních článků. V první polovině práce je představena obecná problematika solární energie a možné využití ve světové energetice, pojednání o vzniku ...