Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza vlivu výrobních procesů na deformace kolejnic 

  Skalník, Vít
  Cílem této práce je posouzení možností využití nástrojů numerických simulací při procesu laserového svařování vodicí kolejnice automobilového sedadla. V diplomové práci byl proveden popis součástí a problému, který spočívá ...
 • Destruktivní metody kontroly svarových spojů 

  Kopecký, Lukáš
  Bakalářská práce provedená formou literární rešerše, pojednává o destruktivních kontrolách svarových spojů. Pomocí literární studie dané problematiky jsou v bakalářské práci uvedeny současné metody zabývající se destruktivním ...
 • Návrh snížení počtu svarů u rámových dveří kolejových vozidel z Al slitin 

  Šplíchal, Jan
  Diplomová práce předkládá možné návrhy snížení počtu svarů u rámových dveří kolejových vozidel svařovaných z profilů z hliníkové slitiny EN AW 6060, která je tepelně zpracována dle stavu T66. Profily jsou svařovány metodou ...
 • Pokles meze pevnosti při svařování hliníkových slitin AW 6060 

  Sklenář, Martin
  Cílem bakalářské práce je kvalifikovat postup svařování dle normy ČSN EN ISO 15614-2. Na úvod práce je představena firma s jejíž spolupráci bakalářská práce vznikla. Poté následuje zhodnocení problematiky ohledně hliníku. ...
 • Predikce deformací svarových spojů pomocí počítačové simulace 

  Vaněk, Mojmír
  V diplomové práci jsou stanoveny závislosti deformace T-spojů na velikosti vneseného tepla a rychlosti svařování. Závislosti byly zjištěny pro jednostranné a oboustranné svary, pro jednovrstvé a vícevrstvé svařování. ...
 • Slinuté karbidy 

  Vaněk, Mojmír
  Cílem této bakalářské práce je charakteristika nepovlakovaných a povlakovaných slinutých karbidů z hlediska značení, struktury, fyzikálních a mechanických vlastností. V práci je uveden přehled metod výroby nepovlakovaných, ...
 • Svařitelnost ocelí pro výrobu rámů jízdních kol 

  Grim, Robert
  Tato práce je zaměřena na ocelové materiály používané pro výrobu rámů jízdních kol. Slitiny jsou zde rozebrány nejen z hlediska svých mechanických vlastností, ale také svařitelnosti. Ocelové materiály jsou rozděleny do tří ...
 • Svařování hygienického žlabu 

  Skalník, Vít
  Cílem této práce je návrh a realizace optimalizace svařování částí hygienického žlabu. Byla popsána problematika svařování zmíněné součásti a užití přípravku. Na základě charakteristických znaků svařování byla zhodnocena ...
 • Svařování obalenou elektrodou uhlíkové a vysokolegované oceli 

  Hendrych, Marek
  Tato práce se zabývá rozborem technologie ručního obloukového svařování neboli metody 111. V rešeršní části práce je pojednáno o principu této metody, svařovacích zdrojích a přídavném materiálu, tedy obalovaných elektrodách. ...
 • Svařování rotorových materiálů 

  Palán, Marek
  Práce se zabývá základní problematikou svařování rotorových materiálů. Popisuje podstatu svařování a způsoby detekce vad vzniklých svařováním. Dále je podrobněji rozebrán vznik heterogenních svarových spojů a vliv jednotlivých ...
 • Technologický postup renovace kovací zápustky 

  Kriegsmann, Luděk
  Bakalářská práce předkládá návrh a řešení renovace kovací vložky, která je z nástrojové oceli 1.2367. Vzhledem k literární rešerši bylo pro renovaci zvoleno ruční navařovaní elektrickým obloukem s obalenou elektrodou. V ...
 • Technologie svařování svazkem elektronů 

  Skalka, Jan
  Bakalářská práce je věnována rozboru technologie svařování elektronovým paprskem. Jedná se o nekonvenční metodu svařování, vyznačující se vysokou kvalitou svaru a úzkou tepelně ovlivněnou oblastí svařovaných dílů. Své ...
 • Vliv chemického složení na svařitelnost konstrukčních ocelí 

  Kachlíř, Jaromír
  Práce se zabývá vlivem chemického složení na svařitelnost konstrukčních ocelí S355, S275 a S235. Úvod práce pojednává o značení ocelí dle norem EN 10027 a ČSN 42 0002. Dále se okrajově zabývá problematikou uhlíkových ...
 • Vliv parametrů svařování na příčné deformace 

  Harmaniak, Daniel
  V bakalárskej práci je popísaná teória vzniku vnútorných napätí a deformácií pri zváraní. Uvádza technologické a konštrukčné zásady pre minimalizovanie ich vzniku a metódy na odstránenie vnútorných napätí. Pre priečne ...
 • Vliv parametrů svařování na úhlové deformace svaru 

  Crla, Tobiáš
  Práce, jejímž úkolem bylo posoudit vliv parametrů svařování na úhlové deformace svaru, je rozdělena do dvou pomyslných částí - na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část je věnována řešení příčin vzniku ...
 • Vliv tvaru elektrody na svarovou lázeň 

  Hrádek, Jan
  Projekt je zaměřen na svařování metodou TIG. Při této metodě je používána netavící se wolframová elektroda, která může mít různé vrcholové úhly. O tom, jak úhel ovlivňuje svarovou lázeň, se literatury rozporují v názorech. ...
 • Vývoj modelů chování Al slitin pro aplikace v numerických simulacích svařování a tepelného zpracování 

  Vaněk, Mojmír
  Dizertační práce se zabývá hledáním metodiky výpočetních přístupů pro numerické simulace svařování a tepelného zpracování hliníkových slitin. Práce popisuje zpřesnění současné metodiky řešení metalurgické části numerické ...