Now showing items 1-20 of 48

 • Analýza nejistot měření v plynárenství 

  Dominik, Jan
  Bakalářská práce řeší problematiku nejistot v oboru měření průtoku plynu. Zaměřuje se především na vytipování možných zdrojů nejistot s novým prototypem měřidla na energetickou hodnotu plynu, který byl testován přímo na ...
 • Analýza nejistot nepřímých měření 

  Fišr, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou vyjadřování nejistot měření, zejména pak u měření nepřímých. Tato problematika je zde ukázána na několika jednoduchých praktických příkladech. Součástí této práce je i výpočtový modul ...
 • Automatická kalibrace snímačů vibrací 

  Macháčková, Petra
  Cílem této práce je seznámení s pokročilejšími funkcemi technické diagnostiky, jako jsou autodiagnostika a autokalibrace. V práci jsou uvedeny možnosti diagnostikování diagnostiky rotačních strojů, rozdělení snímačů, které ...
 • Bezdotykové měření teploty 

  Lata, Miroslav
  Cílem práce bylo vypracování studie o rozvíjejícím se bezkontaktním měření teploty a přiblížit tak metody měření v oblasti infračerveného záření. Počátek práce je věnován hlavním pojmům a definicím nutné pro uvedení do ...
 • Bezkontaktní otáčkoměr pro točivé stroje 

  Zatloukal, Jiří
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Zabývá se nejprve přehledem způsobů měření otáček od historie až po současné metody. V druhé části je návrh a výroba vlastního stroboskopického snímače otáček a snímače otáček v ...
 • Chyby a nejistoty při měření teploty 

  Jirmásek, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřená na zdroje nejistot při měření teplot a jejich vyjadřo-vání. Je zde základní popis teploty jakožto fyzikální veličiny a její stupnice. V práci jsou popsány některé druhy teploměrů, se zaměřením ...
 • Data logging vozu Formula Student 

  Novotný, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem principu senzorů použitých na monopostu Formule student. Dále je popsána řídící jednotka a její přídavné moduly, nastíněno zlepšení monopostu v oblasti elektroniky a implementace ...
 • Emisivita a výsledek bezdotykového měření teploty 

  Kotrba, Martin
  Cílem práce je bližší seznámení s bezdotykovým měřením teploty a správné nastavení emisivity, která má značný vliv na správně naměřenou hodnotu teploty. Bylo realizováno experimentální pracoviště pro ověření závislostí ...
 • Kalibrace tlakoměrů 

  Schwarz, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření tlaku, popisuje přístroje k tomu určené - tlakoměry. Základem správného měření tlaku je znalost chování použitého tlakoměru. Tuto znalost získáme pomocí kalibrace a s ní ...
 • Klimatizační komora pro teplotní zkoušky 

  Benáček, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření teploty. Hlavní jejím cílem je návrh a realizace modelu klimatizační komory pro teplotní zkoušky snímačů a malých přístrojů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
 • Konstrukce snímačů typu umělá kůže 

  Ropog, József
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou tepelného stavu prostředí pomocí snímačů typu umělá kůže. Snímač typu umělá kůže je kompaktní snímač ideální pro simulaci lidského kůže. Cílem práce je navrhnout a realizovat takové ...
 • Korekce a kompenzace při měření teplot 

  Zábranský, Jaroslav
  Teplota je považována za základní veličinu v oblasti průmyslového měřeni, protože na její hodnotě je závislá řada výrobních procesů a regulaci Práce je zaměřena na vlivy, působící negativně na přesnost výsledku měření ...
 • Limity přesnosti přímého měření hustoty vysokotlakého zemního plynu. 

  Žalčík, Petr
  Tato diplomová práce je souhrnem metod měření hustoty zemního plynu, které jsou používány při měření průtoku během jeho transportu a distribuci. Konkrétně se jedná o přímé měření hustoty zemního plynu pomocí vibračního ...
 • Metodika pro kalibraci objemu nádob a nádrží 

  Vrátil, Šimon
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu metrologického postupu kalibrace objemu nádob a nádrží pomocí objemové metody. Jsou zde analyzovány stávající předpisy a posuzovány vlivy na výpočet nejistot měření. Stěžejní částí ...
 • Metrologické charakteristiky elektrických teploměrů 

  Telecký, Jakub
  Práce obsahuje přehled měření teploty se zaměřením na odporové snímače a termočlánky, které jsou podrobněji rozebrány z hlediska jejich vlastností. Praktická část se zabývá jejich vzájemným srovnáním, které je provedeno ...
 • Metrologické charakteristiky snímače operativní teploty 

  Junek, Petr
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s pojmem „operativní teplota“ a ověřit metrologické charakteristiky komplexního snímače operativní teploty, který byl zkompletován na fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, srovnáváním ...
 • Metrologické charakteristiky teploměrů 

  Káhn, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením dynamických charakteristik teploměrů a návrhem pracoviště, které by v budoucnu mohlo být využito místo stávajícího pracoviště, které využívá již zastaralou technologii.
 • Měření průtoku kapaliny 

  Bilý, Michal
  Tato práce se zabývá měřením průtoku kapalin. V krátkosti jsou zde popsány základní pojmy týkající se měření průtoku a principy vybraných průtokoměrů. Dále se práce věnuje návrhu a sestavení měřicí aparatury, přibližující ...
 • Měření teploty na rotační peci pomocí bezdrátových přístrojů 

  Bednár, Anton
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem stávajícího měření teploty na rotační kalcinační peci ve společnosti PRECHEZA a.s., testováním bezdrátových převodníků teploty s protokolem WirelessHART a návrhem možného řešení ...