Now showing items 1-20 of 33

 • Aplikace lokálních aproximátorů pro řízení reálného mechatronického systému 

  Palaj, Lukáš
  Cieľom práce je aplikácia lokálnych aproximátorov pre riadenie reálnych mechatronických sústav pomocou metódy dopredného riadenia predstavujúcej zaujímavú alternatívu k metódam využívajúcim globálne aproximátory. Po ...
 • Aplikace stereovize a počítačového vidění 

  Bubák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá využitím softwarového nástroje Computer Vision System Toolbox pro vytvoření aplikací v počítačovém vidění. Na začátku práce je provedena rešerše snímání obrazu a jeho reprezentace pomocí ...
 • Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

  Smělý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin. V první části práce je popsáno proudění vzduchu, vznik tlaku v potrubí a jeho úbytky vlivem ztrát. Také se zde nachází popis ventilátorů a ...
 • Detekce směru otáčení palivové pumpy 

  Matějásko, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a zprovozněním zařízení pro detekci směru otáčení DC motoru použitého jako palivová pumpa v nádržovém modulu. Směr otáčení motoru je zjišťován na základě změny magnetického pole při jeho pohybu. ...
 • Generátor pro mobilní robotické aplikace 

  Hrbáč, Zbyněk
  Tato bakalářské práce je zaměřena na konstrukci generátoru pro mobilní robotické aplikace. V první části je uveden průzkum dostupných elektrocentrál jak na tuzemském, tak na zahraničním trhu. Druhou část tvoří přehled ...
 • Generování kódu pro mikrokontroléry pomocí automatických nástrojů 

  Klimeš, David
  Tato práce se zabývá problematikou automatického generování kódu pro mikrokontrolery. Následně jsou využity poznatky z této oblasti pro úpravu části kódu experimentálního vozidla Car4. Hlavní téma této práce je návrh ...
 • Identifikace systému, sensorika a implementace řídicího algoritmu pro nestabilní balancující vozidlo 

  Štěpánek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou nestabilního dvoukolového vozidla typu Segway, určeného pro přepravu jedné osoby a jeho zmenšené verze, vycházející z principu funkce Segway, na němž bylo možné testovat různé řídicí ...
 • Implementace vybraných řidicích algoritmů pro FPGA 

  Bradáč, Martin
  Real-time počítač cRIO-9073 firmy National Instruments spolu se softwarem LabVIEW je všestranný nástroj využitelný v mnoha oborech, jak při výzkumu, tak při ryze praktických úlohách. Práce se zabývá studiem možností tohoto ...
 • Inerciální jednotka pro mobilní robotiku 

  Kraus, David
  Bakalářská práce Inerciální jednotka pro mobilní robotiku se zabývá problematikou určování polohy pomocí inerciálních senzorů. První část práce je rešerší dostupných senzorů a metod zpracování informací z nich získaných. ...
 • Jednotka pro měření a sběr dat pro domovní automatizaci 

  Bastl, Michal
  Bakalářská práce Jednotka pro měření a sběr dat pro domovní automatizaci se zabývá návrhem jednoduchého systému měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a úrovně osvětlení v místnostech. Cílem je návrh měřících ...
 • Mechanický návrh průběžného zásobníku příze a jeho realizace 

  Klusoň, Vladimír
  Práce se zabývá vývojem zařízení Průběžného zásobníku příze pro textilní stroj. Průběžný zásobník přízeobsahuje poháněný navíjecí válec s rotačním kompenzátorem napětí příze, flyerem. Poháněný otočný zásobník je spřažen s ...
 • Měření a analýza vibrací turbodmychadel 

  Kuchař, Vojtěch
  Tato práce se zabývá měřením a analýzou vibrací turbodmychadel, což zahrnuje popis vzniku těchto vibrací, dále proces přípravy měření (kalibrace snímačů a jejich instalace), tvorbu testovacího programu v prostředí LabVIEW ...
 • Měření změny délky fotopolymeru 

  Novotný, Jan
  Tato práce se zabývá vývojem speciálního měřícího přístroje pro měření změny délky fotoaktuačního polymeru. Délka vzorku polymeru se vlivem intenzivního osvětlení zkracuje o desetiny milimetru. Vzorek je třeba předepnout ...
 • Návrh a ověření funkčnosti systému směrového řízení vozidla 

  Margetaj, Martin
  V této práci je prezentován a popsán FlexRay komunikační protokol se sběrnicí. Je představeno několik matematických modelů vozidel pro simulaci a pro vývoj řídících systémů. Dále je popsána tvorba signálové brány pro ...
 • Návrh algoritmu automatického parkování pro experimentální vozidlo se čtyřmi řízenými koly 

  Vrbková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu parkovacího asistenta určeného pro podélné parkování vozidla s přední i zadní natáčecí nápravou (dále jen 4WS). V bakalářské práci je provedena rešerže v oblasti 4WS kinematiky a ...
 • Návrh dvouosého lineárního měřicího zařízení pro lisování železničních soukolí 

  Mlynář, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je návrh zařízení určeného k měření rozteče prvků železničních soukolí během lisování. V rešeršní části jsou přiblíženy parametry lisu a prezentována současná řešení problému. Dále jsou popsány ...
 • Návrh napájení snímače teploty na rotujících částech elektrického stroje s využitím termogenerátoru 

  Vlček, Lubomír
  Tato práce se zabývá návrhem a sestrojením elektrického zařízení, které by umožnilo napájení snímače teploty na rotujících částech elektrického stroje. Jedná se o využití termoelektrického generátoru (TEG).
 • Návrh regulace tahu komína 

  Toman, Marek
  Tato práce se zabývá řešením problematiky nadměrného tahu komína. V úvodní části práce jsou shrnuty možnosti regulace tahu komína. Následně je sestaven matematický model tahu komína, který názorně popisuje chování komína ...
 • Návrh transportního mechanismu pro stacionární robot 

  Kříž, Pavel
  Tato bakalářská práce popisuje návrh transportního zařízení pro autonomní robot. Hlavním cílem této práce je modifikace podvozku a návrh vodícího mechanismu. Navrhovaná koncepce vychází z požadavků, které byly zadány externí ...
 • Online identifikace parametrů přívěsu s využitím ultrazvukových senzorů 

  Vejlupek, Josef
  Disertační práce se zabývá možností využití "klasických ultrazvukových parkovacích senzorů" pro asistenci řidiči při couvání s připojeným přívěsem. Přičemž klíčovými body práce je nalezení vhodných řešení stanovených cílů ...