Now showing items 1-15 of 15

 • Komunikační mix firmy Danza Brno o.s. 

  Jančová, Kateřina
  Tématem této bakalářské práce je komunikační mix firmy Danza Brno, o. s. Zaměřuje se na kompletní komunikační mix této firmy. Srovnává teoretická východiska se skutečným stavem ve firmě a specifikuje, které složky komunikačního ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kubíček, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu komunikační strategie pro Hotel U Divadla ve Znojmě. První část práce popisuje teoretické pojmy, které tato problematika zahrnuje. V další je zpracován marketingový mix ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Jančová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku marketingové strategie nově zavedeného produktu ve společnosti Danza Brno, z.s. Základem pro návrh vhodné marketingové strategie jsou údaje získané na základě teoretických ...
 • Marketingová strategie vznikající florbalové akademie 

  Fiala, Marek
  Diplomová práce sleduje problematiku marketingové strategie a její tvorby pro vznikající Florbalovou akademii. Základem pro tvorbu marketingové strategie jsou údaje získané na základě teoretických poznatků, aplikace zvolených ...
 • Marketingový mix cestovní kanceláře GO Service 

  Pernica, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu v cestovním ruchu. Je v ní řešen marketingový mix cestovní kanceláře a nabízené služby. Výsledkem práce je návrh na zlepšení marketingového mixu, který povede k získání ...
 • Marketingový mix společnosti LAZAM CZ s.r.o 

  Vágner, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového mixu společnosti LAZAM CZ, s. r. o. První, teoretická, část obsahuje vysvětlení pojmů a problematiky marketingu, marketingového mixu samotného a následně použitých ...
 • Marketingový mix společnosti PBK BM s.r.o. 

  Bartolšic, Roman
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vytvoření nového marketingového mixu společnosti PBK s.r.o. podnikající v oblasti kovárenství a slévárenství. Práce se snaží najít vhodné marketingové nástroje, které by společnosti ...
 • Marketingový mix společnosti Vinařství Fuzgrunty 

  Valluch, František
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti Vinařství Fuzgrunty. K zjištění stavu společnosti využívá analýzu marketingového mixu, a vnějších i vnitřních analýz společnosti. V návrhové části se ...
 • Národní image jako faktor konkurenceschopnosti českých výrobků 

  Veselá, Jitka
  Předkládaná dizertační práce se zabývá problematikou národní image a jejího vlivu na zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských výrobců na domácím trhu s vínem. Zákazníky v současné době ovlivňuje mnoho faktorů, které se ...
 • Návrh komunikační strategie pro SVŠE Znojmo 

  Peterková, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast marketingu, a to konkrétně na komunikační strategii daného podniku. Analyzuje současnou situaci pomocí marketingového výzkumu a jednotlivých analýz a srovnává teoretické poznatky se ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu na zahraničních trzích 

  Polický, Martin
  Diplomová práce se zaobírá návrhem marketingové strategie pro firmu na zahraničních trzích. Jako konkrétní společnost si autor zvolil firmu Hakr Trade, s.r.o., která byla na začátku roku 2014 přejmenována na KRETZ, s.r.o. ...
 • Návrh strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti taneční školy Danza 

  Pikalová, Hana
  Diplomová práce sleduje problematiku konkurenceschopnosti a návrh strategie pro její zvýšení pro taneční školu Danza. Základem pro tvorbu strategie jsou údaje získané na základě teoretických poznatků, aplikace dotazníkového ...
 • Podnikatelský záměr 

  Veselá, Jitka
  Tématem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na rozšíření podnikatelské činnosti. V práci je obsažen teoretický úvod do problematiky tvorby podnikatelských záměrů, dále analýza současné situace ve společnosti ...
 • Podnikatelský záměr malého podniku 

  Dušková, Ivana
  Předmětem diplomové práce je příprava a tvorba podnikatelského záměru na založení konkrétního malého podniku. Práce obsahuje charakteristiku pojmů, které souvisejí se zakládáním podniku, popisuje podnikatelský záměr a jeho ...
 • Spolutvorba při rozvoji image v automobilovém odvětví: Možnosti a omezení 

  Mráček, Pavel; Veselá, Jitka; Zich, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012)
  Purpose of the article The image, as a part of value for customer, represents a potentially important competitive advantage. A crucial problem is the way how it is developed. Value co-creation concept is an approach showing a ...