Now showing items 1-20 of 24

 • Algoritmy bezsnímačového řízení synchronního motoru s permanentními magnety 

  Veselý, Libor
  V rámci disertační práce byly řešeny algoritmy bezsnímačového řízení pro synchronní motory s permanentními magnety. Pro odhad rychlosti a polohy rotoru v oblasti vyšších otáček byl testován algoritmus založený na struktuře ...
 • Algoritmy monitorování a diagnostiky elektrických pohonů založené na modelu 

  Kozel, Martin
  Tato práce se zabývá studiem elektrických pohonů s typickými poruchami. Jsou zde představeny a odsimulovány modely PMSM se zkratem na vinutí. Tyto modely zahrnují varianty motoru s jednou pólovou dvojicí a s více pólovými ...
 • Alternativní software pro řízení specializovaných teplotních komor s uživatelským rozhraním 

  Žlebek, Jan
  Práce se věnuje simulačním termálním komorám, jejich SW a HW a vylepšení SW podle požadavků. Dále je také nastíněna problematika testování, která s prací souvisí. Zde užívané termální komory jsou určeny k provádění simulačních ...
 • Emulace technologického procesu 

  Dostál, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem modelu inverzního kyvadla a jeho řízení v prostředí Matlab/Simulink, převedením modelu a řídicího členu do jazyka ANSI C s využitím knihovny pro automatické generování kódu z Matlab/Simulink ...
 • Identifikace parametrů stejnosměrného motoru 

  Kabelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce řeší identifikaci parametrů stejnosměrného motoru. Pro identifikaci je nejprve vytvořen program v prostředí LabVIEW s následným zpracováním dat v Matlabu. Pro identifikaci elektrických a mechanických ...
 • Identifikace parametrů stejnosměrného motoru 

  Kabelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce řeší problematiku identifikace stejnosměrného motoru. Dále řeší ovládání tohoto motoru a návrh regulátoru pro proudovou smyčku a jeho realizaci. Její součástí je také laboratorní úloha zabývající se ...
 • Koloběžka s BLDC pohonem 

  Doležal, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonné jednotky pro přenosnou skládací koloběžku. Jako pohon je použit BLDC motor. V práci je navržena elektronika pro senzorové řízení. Je použita six-step metoda komutace. V praktické ...
 • MIL simulace elektrických motorů v reálném čase 

  Bartík, Ondřej
  Tato práce se zabývá implementací modelů dvou různých typů střídavých elektrických motorů v obvodu ZYNQ-7000 pro potřeby MIL simulace v reálném čase. Jedná se konkrétně o BLDC motor a asynchronní motor. V této práci je ...
 • Model solární elektrárny 

  Janic, Lukáš
  Semestrálny projekt o modelovaní solárnej elektrárne v prostredí Matlab. V prvej časti sa práca venuje historií spracovania slnečnej energie, princípu činnosti a konštrukcii fotovoltaického článku a meničov napätia. V ...
 • Model synchronního motoru 

  Petruška, Ľubomír
  Hlavným ciežom práce bolo priblížiť konštrukciu, činnosť a matematický model synchrónneho motoru a jeho následné namodelovanie v prostredí Matlab Simulink. Práca sa hlavne zameriava na elektromotory s permanentnými magnetmi ...
 • Modelování elektrických pohonů na platformě CompactRIO s využitím FPGA 

  Kozumplík, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním elektrických pohonů na platformě CompactRIO s využitím FPGA. Konkrétně je zde popsán, namodelován a otestován synchronní motor s permanentními magnety (PMSM). V práci je uveden ...
 • Návrh řídicí desky pro BLDC motor 

  Zbranek, Petr
  V rámci této diplomové práce byly řešeny algoritmy a hardware pro řízení BLDC motoru. Jako první byl navržen pro řízení motoru v LabView algoritmus nazývaný „Six-step“. Ten ovšem způsobuje zvlnění momentu, proto bylo ve ...
 • Návrh technologie součásti "víko ložiska" 

  Veselý, Libor
  V této bakalářské práci je zpracován návrh technologie výroby součásti "víko ložiska" ve dvou variantách. První varianta je navržena pro výrobu jednoho kusu součásti v podmínkách firmy. Druhá varianta se zabývá návrhem ...
 • Odhad polohy rotoru PMSM pomocí VF signálu 

  Moravec, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá navržením vektorového řízení na vícefázový synchronní motor s permanentními magnety uvnitř rotoru. V prvních části práce je uvedený popis motoru s potřebnými transformacemi k návrhu regulačních ...
 • Průtah silnice II/428 v Dětkovicích 

  Veselý, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem opravy průtahu silnice II/428 v obci Dětkovice a výstavbou nových chodníků a parkovacích stání podél této komunikace. Cílem práce je optimalizovat trasování průtahu silnice II/428 s ohledem ...
 • Řídicí systém mobilního robotu 

  Kalina, Michal
  Tato práce se zabývá stavbou dvoukolého mobilního robota a následnou tvorbou ovladačů a řízení pro jeho senzory, motory a návrh regulátoru. Řízení funguje na platformě Arduino s procesorem ATmega328. V prvé řadě je v práci ...
 • Řízení BLDC motoru v oblasti nízkých otáček 

  Kozáček, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá riešením problematiky získavania hodnôt otáčok a elektrického uhlu z informácii Hallových sond s potrebným rozlíšením pre riadenia BLDC motora. Konkrétne sa jedná o oblasť riadenia v nízkych ...
 • Řízení elektrických pohonů v reálném čase 

  Svozil, Marek
  Tato bakalářská práce řeší problematiku řízení rychlosti otáček stejnosměrného motoru a synchronního třífázového motoru s permanentními magnety v programu LabVIEW. Také řeší snímaní rychlosti otáčení u tohoto motoru.
 • Řízení proporcionálního hydraulického ventilu 

  Hoferek, Martin
  Práce se zabývá návrhem a implementací řízení proporcionálního hydraulického ventilu PRM7-04, který bude součástí hydraulického systému řídící malou vodní elektrárnu v Rájci – Jestřebí. Tento ventil bude sloužit k ovládání ...
 • Řízení stejnosměrného bezkartáčového motoru za podmínek ztráty napájecího napětí 

  Šedivý, Jozef
  Táto diplomová práca sa zaoberá implementáciou bezpečnostnej funkcie pre elektrický aktuátor, ktorá spočíva v riadení BLDC motora, po výpadku napájacieho napätia, keď je aktuátor poháňaný vstavanou pružinou.. Celé riadenie ...