Now showing items 1-16 of 16

 • Bezdrátové dálkové ovládání lineárního převaděče 

  Veselý, Tomáš
  Tento projekt pojednává o problematice bezdrátového dálkového ovládání lineárního převaděče. Realizace je rozdělena do dvou funkčních bloků. První blok je obvod zaměřený na vkládání pokynů od uživatele, zpracování informace, ...
 • Centrum vodního lyžování Soběslav 

  Veselý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace Centra pro vodní lyžování. Objekt je navržen v západní části města Soběslav, v lokalitě zaměřené na sportovní aktivity. Objekt tvoří zázemí pro letní ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Veselý, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku TOS Znojmo a.s., která se zabývá vývojem, výrobou a ...
 • Low Cost Membrane Contactors Based on Hollow Fibres 

  Dohnal, Mirko; Veselý, Tomáš; Raudenský, Miroslav (EDP Sciences, 2012-04-16)
  Membrane contactors are used to solve different chemical engineering tasks (e.g. water saturation with gases). Such elements are traditionally used for bubble less oxidation of blood. However, their industrial applications ...
 • Mikroprocesorový modul řízení předstihu zapalování dvoutaktního motoru 

  Veselý, Tomáš
  Práce pojednává o řešení problematiky mikroprocesorem řízeného bezkontaktního zapalování pro dvoutaktní, jedno a dvouválcové motory. Mechanické řešení je koncipováno pro motocykly JAWA a ČZ, či motory s obdobným uspořádáním. ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Veselý, Tomáš
  Cílem této práce je na základě zpracované analýzy současného stavu komunikačního mixu vybraného podniku navrhnout opatření, která povedou k jeho zlepšení. Práce má tři části – teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická ...
 • Návrh na zefektivnění práce s ohledem na firemní kulturu 

  Veselý, Tomáš
  Bakalářská práce řeší problematiku rozvoje a udržování firemní kultury ve společnosti IVes, spol. s r.o. Práce vychází z předem stanovených hypotéz jednotlivých problémů souvisejících s firemní kulturou. Její součástí je ...
 • Návrh rozvoje malého podniku 

  Veselý, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje podniku XYZ, s.r.o., jehož předmětem podnikání je především provozování osobní přepravy vozem zákazníka. V práci je obsaženo shrnutí teoretických poznatků k problematice řízení ...
 • Polyfunkční dům 

  Veselý, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu v Třebíči. Je kladen důraz na postup dle platných norem a předpisů. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepený, ...
 • Pořizovací a provozní náklady (efektivnost) různých typů vedení VN 

  Veselý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic různých typů vedení vysokého napětí z hlediska pořizovacích a provozních nákladů. V práci je popsána problematika regulovaného prostředí v oblasti elektroenergetiky, ...
 • Proposal for an international Marketing Strategy for a Selected Company 

  Veselý, Tomáš
  The master’s thesis analyses a selected company operating in the tourism industry. The company has customers from more than five countries and specialises in offering hotel services in the Giant Mountains, especially for ...
 • Rodinný dům s relaxačním centrem 

  Veselý, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu s relaxačním centrem. Dům je navržený jako dvoupodlažní, nepodsklepená zděná stavba se sedlovou střechou, dispoziční uspořádání části RD odpovídá návrhu pro 4 člennou ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Veselý, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje rodinného podniku Víno Pokorný. V první části této diplomové práce jsou definovány teoretické pojmy potřebné ke zvládnutí této problematiky. V druhé části je obsažena ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledků hospodaření emitentů 

  Veselý, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společností, emitujících akcie na českém akciovém trhu a následné tvorbě investičního portfolia ze získaných poznatků. Investiční portfolio bude sestavenou pro fyzickou osobu žijící v ...
 • Výpočet profilových vodičů pro přípojnice v rozvodných zařízeních 

  Veselý, Tomáš
  Dimenzování přípojnicového systému na tepelné i dynamické účinky zkratového proudu je z hlediska bezpečnosti i ekonomické hospodárnosti velmi důležité. Bakalářská práce je zaměřena na kontrolu těchto účinků na přípojnice. ...
 • Zjednodušení procesů firmy KSK Kuřim 

  Sekerová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zjednodušováním podnikových procesů. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy jako podnik či proces, dále jsou uvedeny vybrané metody řízení firem – TPS, KAIZEN, 5S, Six Sigma a ...