Now showing items 1-20 of 63

 • Analýza a doporučení změny výkonového přepínače 

  Zoufalý, Marek
  V této bakalářské práci jsou popsány možnosti regulace napětí transformátorů, výkonových transformátorů a druhy regulací. Dále je zde popsán stav techniky výkonových přepínačů a uvedeni někteří významní výrobci regulací. ...
 • Analýza budicího proudu u synchronních strojů 

  Kocman, Roman
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu budícího proudu u synchronních strojů. Obsahuje popis budících soustav synchronních strojů, význam a konstrukční provedení kluzného kontaktu a jeho zastoupení v elektrických strojích. ...
 • Analýza stávajícího kluzného kontaktu, kvalitativních a funkčních vlastností "kroužkostrojů" 

  Kosmák, Václav
  Práce pojednává o analýze kluzného kontaktu v kroužkostroji. Je zaměřena na posouzení vlivu proudového zatížení na kluzný kontakt, posouzení kvality přenosu signálu ze statické na rotační část kluzného kontaktu kroužkostroje.
 • CAD systémy a výkresová dokumentace 

  Kučera, Jaroslav
  Projekt je zaměřen na konstruování v moderních CAD systémech. Úvod pojednává o vývoji technického kreslení a rozděluje jej na etapy. V další fázi jsou porovnány dva programy od firmy Autodesk – AutoCAD a Inventor. Podrobněji ...
 • Degradace izolačních materiálů vlivem cizích částic 

  Hoferek, Jiří
  Práce je věnována vlivu prachových částic na chod točivých strojů s kluzným kontaktem. V práci jsou popsány a charakterizovány prachové částice z prostředí vybraných strojů. Je zkoumán jejich vliv na chod kluzného kontaktu ...
 • Diagnostika asynchronního motoru s ohledem na jeho údržbu a spolehlivost 

  Bulušek, Petr
  Diplomová práce Diagnostika asynchronního motoru s ohledem na jeho údržbu a spolehlivost si klade za cíl být teoretickou přípravou a aplikací on-line diagnostiky. Snaží se zmapovat korelace mezi poruchami elektromechanické ...
 • Diagnostika kluzného kontaktu s využitím praktické aplikace „Metody prachových částic“ 

  Kopecký, Jiří
  Práce se zabývá problematikou kluzného kontaktu u elektrických strojů a jeho diagnostických metodách. Je zaměřena na posouzení délkových úbytků kartáče s využitím Metody prachových částic. V diplomové práci jsou uvedeny ...
 • Diagnostika oteplení vybraných částí elektrického stroje 

  Prezbruchý, Martin
  Táto práca sa snaží popisovať oteplenie vybraných častí elektrického stroja. V prvej časti, sa práca zaoberá teplom a teplotou, jeho vznikom a šírením. Práca pokračuje problematikou vzniku tepla v elektrických strojoch a ...
 • Diagnostika vibrací elektrických strojů 

  Lexa, Jakub
  Tato práce se zabývá diagnostikou vibrací elektrických strojů. V práci je popsán vznik vibrací a způsob jejich měření. V další části práci jsou popsány jednotlivé druhy vibrací elektrických strojů. Vibrace strojů jsou ...
 • Inovace úhlové brusky 

  Záhejský, Petr
  Bakalářská práce na téma inovace úhlové brusky se zabývá zlepšováním provozních parametrů úhlových brusek, zejména v oblasti kluzného kontaktu. Úhlové brusky se řadí mezi elektrické ruční nářadí, které zpravidla bývá ...
 • Kluzný kontakt u elektrických strojů 

  Bernard, Ivo
  Práce pojednává o kluzném kontaktu u elektrických strojů. Je zaměřena na jednotlivé komponenty kluzného kontaktu a vyhodnocení některých kvalitativních kritériích komponentů kluzného kontaktu. Závěrečná část je věnována ...
 • Komplexní posouzení laboratorního pultu 

  Hoferek, Jiří
  Práce je věnována problematice revizí elektrických zařízení a instalace nízkého napětí dle norem ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Dále se pak práce zabývá provedením a zapojením laboratorních pultů, konkrétně laboratorním ...
 • Kvalita a možnosti připojení el. zařízení k síti 

  Rybnikář, Jiří
  Tato práce řeší problematiku revizí elektrických zařízení podle ČSN 33 1500: 1990 a ČSN 33 2000-6. Cílem této práce je zpracovat revizi připojení elektrických strojů v laboratoři. Při provádění kontroly byly nalezeny vážné ...
 • Měření fyzikálních veličin na rotujících částech 

  Štorek, Pavel
  Práce je věnována bezkontaktnímu měření malých vzdáleností na rotujíích částech elektrickcých strojů. Zvláště je pak věnována pozornost sledování tvarových úchylek komutátoru a kroužku elektrických strojů. Pro sledování ...
 • Měření hodnot R, L, C na komponentech zadaného el.obvodu 

  Pokorný, Marek
  Cílem této práce je informovat čitatele o možnosti a vlastnostech měřícího přístroje 7600 Precision LCR Meter a dále pak o měření paramerů R,L,C na komponentech elektrického stoje ,zvláště pak na kluzných kontaktech,s ...
 • Mikroskop a možnosti jeho využití v technické praxi 

  Kopecký, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou využití světelného mikroskopu v technické praxi a jeho využitím při automatizování diagnostické metody zaměřené na elektrické stroje s kluzným kontaktem. Tato metoda se nazývá metoda ...
 • Možnosti eliminace vzniku elektrostatického náboje u pohonu pásového dopravníku 

  Pavluš, Ondřej
  Účelem revize elektrického zařízení je posouzení z hlediska bezpečnosti. Cílem bakalářské práce je revize elektrického pohonu pásového dopravníku jednak se zaměřením na bezpečnost před úrazem elektrickým proudem vlivem ...
 • Návrh elektročásti zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků 

  Čermák, Jiří
  Tato diplomová práce řeší návrh zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků ve slévárně ve Velké Británii. Je zde ucelený náhled na systém technických norem ČSN a srovnání s britským systémem norem British standards. ...
 • Návrh měřicího zařízení pro studium kluzného kontaktu 

  Havliš, Petr
  Téma diplomové práce je návrh měřicího zařízení pro studium kluzného kontaktu. Obsahuje popis kluzného kontaktu, jeho významu a možnosti využití. Specifikaci možností zkoušení kluzného kontaktu, uvedení možností vyhodnocování ...
 • Návrh stejnosměrného lodního motorku pro pohon člunu 

  Hudák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou návrhu stejnosměrného motoru s permanentními magnety. Teoreticky seznamuje s problematikou kluzného kontaktu a řeší inovací v této oblasti. se zaměřením na kluzný kontakt stejnosměrného stroje. ...