Now showing items 1-20 of 118

 • Analýza a návrh procesu údržby strojů 

  Shylin, Ivan
  Bakalářská práce popisuje požadavky pro systém strojní údržby ve výrobním podniku. Analytická část popisuje výchozí situaci v podniku, vliv interně nastavených směrnic a metrik a dopady nárazového nárůstu strojního parku. ...
 • Analýza a návrh workflow vybraných procesů podniku 

  Novotný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou procesního řízení a workflow ve firmě 2Tom s.r.o. Teoretickou částí nastiňuje současné trendy řízení a metody zvyšování efektivity procesů, provádí analýzu současného stavu ve firmě ...
 • Aplikace moderních metod řízení výroby 

  Žaloudek, Jan
  Předmětem této práce je aplikace moderních nástrojů řízení výroby ve vybraném podniku. Teoretická část se zaměřuje na problematiku systémů řízení jakosti a koncepci ISO. Praktická část je zaměřena na řízení výroby a využití ...
 • Aplikace nástrojů jakosti dle ČSN ISO 9000 

  Gálik, Petr
  Předmětem řešení je návrh využití základních nástrojů jakosti při sledování kritických parametrů při výrobě monokrystalů křemíku.
 • Automatická tvorba dokumentace prostřednictvím parametrizace produktu 

  Slechan, Martin
  Tato bakalářská práce řešila implementaci automatického generování dokumentů pomocí parametrizace modelu produktu. Po teoretické a analytické části následuje návrh na optimalizaci procesu, kde se sledovalo, jaké pozitivní ...
 • Digitalizace toku dat výrobního procesu jako nástroj pro efektivní řízení výroby 

  Jalůvka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení, které odstraní nežádoucí efekty ve výrobní společnosti. Návrh je zpracován na základě teoretické rešeršní části (moderní technologie a trendy v oblasti výroby) a podrobné analýzy ...
 • Implementace součástí programu neustálého zlepšování 

  Fraňková, Magda
  Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci CIP – World programu neustálého zlepšování a na splnění požadavků auditu Star Power Factory ve společnosti Siemens Nízkonapěťová spínací technika Trutnov, s.r.o.
 • Implementace systému WPKS v Precheze, a.s. 

  Dýčková, Petra
  Cílem práce je projekt na implementaci systému Workcenter PKS v Precheze a.s., Přerov, výstupy implementace a posouzení přínosů implementace pro Prechezu a její pracovníky. V současné době je systém WPKS zakoupen a přechází ...
 • Informační systém pro podporu řízení skladového hospodářství 

  Imrich, Libor
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu zvolených výrobních procesů společnosti PRÁCE INVALIDŮ, s.r.o., návrh modulů informačního systému pro skladové hospodářství včetně jejich implementace, spojení se stávajícím systémem ...
 • Inovace výrobku s využitím CAE a aditivní výroby 

  Bočková, Pavla
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a konstrukci inovovaného tvaru upínacího mechanizmu jednoruční činky. Model upínacího mechanizmu i ostatní části činky jsou vymodelovány pomocí parametrického modeláře SolidWorks. ...
 • Modelování a optimalizace obchodních procesů 

  Novotný, Tomáš
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou analýzy, modelování a optimalizace podnikových procesů a současně představit přínosy a pozitivní dopady. Pro podložení teoretické části obsahuje práce případovou studii ...
 • Návrh eliminace plýtvání ve výrobě stabilizátorů 

  Kučera, Roman
  Práce řeší eliminaci plýtvání a zvýšení efektivity v procesu balení stabilizátorů ve společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o. Současný nevyhovující stav v procesu balení je v této práci analyzován za pomoci technik ...
 • Návrh eliminace prostojů elektroúdržby 

  Novotný, František
  Tato práce se zaměřuje na popis, analýzu a minimalizaci prostojů souvisejících s činností elektroúdržby. V teoretické části jsou rozebrány, jaké druhy plýtvání mohou nastat při práci elektroúdržbáře. V závodě Ventily byly ...
 • Návrh ERP systému ve výrobním podniku 

  Poliak, Michal
  Základním cílem této práce je definovat koncept pro zavedení informačního systému podniku, který by podporoval hlavní procesy výrobního podniku a byl by základním předpokladem pro zavedení komplexního celopodnikového ...
 • Návrh implementace informačního systému do centra sdílených služeb 

  Kitzing, Erik
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom implementácie nového informačného systému do spoločnosti Dixons Retail SSC, s.r.o.. V práci je vytvorená analýza súčasného stavu procesu riadenia dobropisov, ktorý je jedným z podporných ...
 • Návrh implementace plánování výrobku dle ISO TS 16949 

  Janča, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá metodikami zavádění systému ISO TS 16949 ve společnosti Orfus s.r.o., Důl 1. Máj II č.p. 1648, Dubňany okr. Hodonín, se zaměřením na etapu vzniku nových kontrolních a výrobních postupů společně ...
 • Návrh implementace prvků procesního managementu v mezinárodní poradenské společnosti 

  Svoboda, Jakub
  Práce se zaměřuje na identifikaci servisních a administrativních procesů zvolené společnosti a návrhem možností jejich vyčlenění za použití metod business proces managementu od současného týmu, čímž by mělo dojít k uvolnění ...
 • Návrh implementace systému pro řízení a plánování výroby 

  Rzepka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro řízení a plánování výroby v malé výrobní firmě. Návrh vychází z informační strategie analýzy současného stavu procesů ve firmě a skutečného stavu ...
 • Návrh implementace systému řízení vztahů se zákazníky 

  Oškrdová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zlepšení a možnosti širšího využití databázového softwaru pomocí CRM systému pro již existující zahraniční firmu, která má svoji pobočku v České republice. Ve firmě je současný ...
 • Návrh informačného systému pre predajnú firmu 

  Hyža, Marek
  Cielom bakalárskej práce „Návrh informačného systému pre predajnú firmu“ je analýza procesov vo firme a návrh riešenia pre tvorbu informačného systému.