Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza vlivu uspořádání kolagenu na mechanické vlastnosti tepen 

  Novák, Kamil
  Tato disertační práce se zabývá Vlivem uspořádání kolagenu na mechanické vlastnosti tepen a je rozdělena do tří nejdůležitějších částí. Motivace pro tuto doktorskou práci byla ve studii revidující vliv modelu materiálu na ...
 • Chování mazaných kontaktů za vysokých skluzů 

  Adam, Jakub
  Cílem této diplomové práce je popsat vliv jednotlivých provozních parametrů na tloušťku a rozložení teploty elastohydrodynamického kontaktu za vysokého skluzu. Pomocí optické interferometrie je stanoveno rozložení tloušťky ...
 • Experimentální studium dynamiky kluzných ložisek 

  Tkadlec, Josef
  Tato práce se zabývá experimentální analýzou nestabilitymazacího filmuurotorových soustav uložených v hydrodynamických kluzných ložiscích se zaměřením na povrchové modifikace ložiska. Experimenty byly provedeny na simulátoru ...
 • Mazání plastových převodů 

  Poledník, Radim
  Cílem diplomové práce je popsání vlivu vstupních parametrů jako je unášecí rychlost, zatížení, teplota, dynamická viskozita a tlakově viskózní koeficient na schopnost utváření mazacího filmu v bodových a eliptických ...
 • Měření povrchového napětí kapalin 

  Hála, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá studiem povrchového napětí kapalin a možnostmi jeho měření. Práce je dále zaměřena na konstrukci zařízení, které pracuje na principu zavěšené kapky. Zařízení je ovládáno pomocí programu sepsaného ...
 • Řešení turbulentního dvoufázového proudění metodou Large Eddy Simulation 

  Volavý, Jaroslav
  Disertační práce se věnuje problematice numerických simulací vícefázového proudění, zvláště pak predikci pohybu disperzní fáze (částic) unášené proudem. Pro popis pohybu systému tekutina-částice je použit Euler-Lagrangeův ...
 • Slit-flow reometr pro magnetické i nemagnetické kapaliny 

  Železník, Tomáš
  V rámci téhle diplomové práce se vyvinula, vyrobila a otestovala čtvrtá evoluce slit-flow reometru spolu s dalšími nezbytnými součástmi, jako např. jeho držák, rám pohonu a potřebné přípravky. Tento reometr dokáže měřit ...
 • Studium chování nenewtonských kapalin ve slit-flow reometru za podmínek nestabilního toku 

  Halama, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá popisem nestabilního proudění nenewtonské kapaliny ve slit-flow reometru, které negativně ovlivňuje její chování. Iniciátoři nestabilního proudění kapaliny jsou drsnost stěn štěrbiny reometru, ...
 • Studium sedimentace MR kapalin 

  Berka, Pavel
  Práce se zabývá akcelerovanou sedimentací magnetoreologických (MR) kapalin a to za pokojové i zvýšených teplot (40, 60 a 80 °C). Sedimentace je akcelerována pomocí centrifugy. Testovanou kapalinou je MRF - 122EG od společnosti ...