Now showing items 1-12 of 12

 • Geodetická dokumentace v procesu projektování a realizace stavby 

  Smutná, Ludmila
  Bakalářská práce se zabývá problematikou stavební dokumentace během procesu výstavby podle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Konkrétně se zabývá postupem vyhotovení vytyčovacího výkresu rodinného domu z poskytnutého ...
 • Geodetické měření posunů a deformací mostu "Gagarin" 

  Kováč, Michal
  Náplňou diplomovej práce je geodetické zameranie posunov a deformácii nosnej konštrukcie a spodnej stavby železničného mostu Gagarin v etape 7 s následným spracovaním meraných dát, výpočtom a vyhodnotením posunov vzhľadom ...
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

  Kubát, Ivan
  Tématem této bakalářské práce je geometrický plán pro rozdělení pozemku s odstraněním zjednodušené evidence. Geometrický plán je nástroj, kterým se doplňují změny do katastru nemovitostí, aby katastrální operát, resp. ...
 • Geometrický plán v prostředí vedeném v DKM 

  Hlávka, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby geometrického plánu na rozdělení pozemku a průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků vedeném v grafickém prostředí digitální katastrální mapy. Práce je rozdělena na teoretickou ...
 • Měření horizontálních a vertikálních posunů gabionové zdi 

  Zbránek, Jakub
  Předmětem diplomové práce je sledování horizontálních a vertikálních posunů gabionové zdi v obci Smědčice. Popsán je celý postup vyhotovení výsledného elaborátu od vybudování vztažné sítě a sítě pozorovaných bodů po závěrečné ...
 • Měření posunů a přetvoření mostu Gagarin 

  Czíria, Kornél
  Práca sa zaoberá komplexnou analýzou posunov a deformácií jedného mostného poľa nosnej konštrukcie železničného mostu "Gagarin". Mostná konštrukcia je od roku 2009 každoročne sledovaná etapovým meraním. Okrem dlhodobého ...
 • Přídělové plány a přídělové listiny v katastru 

  Dubovská, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá přídělovými řízeními. Je sestaven přehled legislativních předpisů týkajících se přídělových řízení dle časových etap, ve kterých tato řízení probíhala. Práce se zabývá dnešní evidencí a ...
 • Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy 

  Příhoda, Martin
  Diplomová práce se zabývá navržením vhodných postupů ke zjištění geometrických vztahů konkrétních jeřábových drah, které jsou ověřeny rozborem přesnosti. Dále popisuje vyzkoušení navržených postupů praktickými měřeními, ...
 • Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy 

  Molčan, Vladimír
  Hlavnou témou tejto diplomovej práce je návrh technologického postupu merania a spracovania nameraných údajov zadaných žeriavových dráh s cieľom určiť geometrické parametre týchto žeriavových dráh. Diplomová práca ďalej ...
 • Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy 

  Ševčíková, Lenka
  Diplomová práca sa zaoberá tématikou určovania priestorových vzťahov žeriavových dráh a spracovaním nameraných údajov. Pred samotným meraním boli zistené presnosti použitého meračského vybavenia pre zvýšenie presnosti ...
 • Určení vertikálních posunů objektu kolejí JAMU v Brně 

  Dörrer, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je výškové měření prováděno v několika etapách, za účelem zjištění svislých posunů objektu studentských kolejí JAMU na Novobranské ulici v Brně. Součástí práce je také volba metody a kontrola její ...
 • Zápis věcného břemene, geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene. 

  Havránková, Štěpánka
  Bakalářská práce se zabývá vývojem a popisem věcného břemene, způsobem jeho vzniku a zániku. Postupem vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene. Práce je rozdělena na dvě části. První část popisuje ...