Now showing items 1-20 of 23

 • Automatizované měření polarizačních vlastností optického svazku 

  Březina, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá studiem automatizovaného měření polarizačních vlastností optického svazku a určením jejich polarizačních vlastností pomocí Stokesových parametrů. Dále je studován vliv okolního prostředí na ...
 • FSO vysílač/přijímač pro měření kvality spoje 

  Novák, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o zmírnění bitové chybovosti bezkabelového optického spoje s užitím principu reciprocity aplikovaného na komunikační kanál, spolu s možností kódování přenášených dat. V této práci je ...
 • Kombinované vícepásmové adaptivní zvýraznění řeči 

  Hovorka, Jaroslav
  Disertační práce se zabývá jednokanálovými a dvoukanálovými algoritmy pro zvýraznění řeči. Cílem práce je provést důkladnou analýzu těchto algoritmů a na základě toho navrhnout kombinovanou kompozitní metodu pro zvýraznění ...
 • Kvalita služeb v optických přístupových sítích 

  Šifta, Radim
  Práce je zaměřena na optické přístupové sítě. Zabývá se problematikou přenosových para metrů fyzické vrstvy, jejich negativním dopadem na parametry kvality služeb a možnostmi redukce jejich vlivu pomocí polarizačního ...
 • Metoda stanovení charakteristik atmosférického přenosového prostředí v optické oblasti spektra 

  Hudcová, Lucie
  Tato disertace je zaměřená především na stanovení charakteristik turbulentního atmosférického přenosového prostředí. V práci navrhuji novou metodu určování turbulentního útlumu – metodu dostupného výkonu, která vychází z ...
 • Metody pro testování analogových obvodů 

  Kincl, Zdeněk
  Práce se zabývá metodami pro testování lineárních analogových obvodů v kmitočtové oblasti. Cílem je navrhnout efektivní metody pro automatické generování testovacího plánu. Snížením počtu měření a výpočetní náročnosti lze ...
 • Měřicí zesilovač využívající vektorové synchronní detekce 

  Rejnuš, Milan
  Práce shrnuje známé metody měření signálů, využívajících principu synchronní detekce. Jsou zde uvedeny jednotlivé metody a popsány jejich principy i problémy při jejich použití, případně postupy pro snížení vlivu nežádoucích ...
 • Mikropáskové flíčkové antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Mikulášek, Tomáš
  Dizertační práce je zaměřena na výzkum mikropáskových flíčkových antén a anténních řad napájených vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). Využitím vlnovodu integrovaného do substrátu pro napájení mikropáskové flíčkové ...
 • Model atmosférického prostředí pro optické bezkabelové spoje 

  Přikryl, Petr
  Cílem této práce je prostudovat metody návrhu optického bezkabelového spoje a jeho využití v komunikačních technologiích. Práce popisuje možné rušivé vlivy na přenášený optický signál, mezi něž patří šum signálu, útlum ...
 • Napájecí zdroj Power-Over-Fiber 

  Kos, David
  Tato práce se zabývá možnostmi přenosu energie optickým vláknem pro účely napájení elektronických zařízení. Zahrnuje problematiku přeměny elektrické energie na optickou, navázáním optického záření do optického vlákna, ...
 • Optické bezkabelové spoje s velkým dosahem 

  Křivák, Petr
  Tato práce se zabývá optickými bezkabelovými spoji velkého dosahu, řádově desítek kilometrů, určenými ke komunikaci v atmosférickém přenosovém prostředí. Je zde diskutována problematika šíření svazku atmosférou a jednotlivé ...
 • Optický D/A převodník pro VLC aplikace 

  Dobesch, Aleš
  Disertační práce se zabývá optickým digitálně-analogovým převodníkem, jako alternativou optické části koncové vysílací jednotky (optický front-end) určené pro VLC (visible light communication) aplikace. Stěžejní část práce, ...
 • Optický spoj pro vnitřní bezkabelovou síť 

  Hrbáčková, Petra
  Diplomová práce rozebírá strukturu bezvláknové optické linky. Jako základní prvky optické linky jsou popsány optické vysílače, optické přijímače, jejich vlastnosti a princip zapojení. Uvedeny jsou charakteristiky čoček ...
 • Optimalizace služeb v optických přístupových sítích FTTx 

  Horváth, Tomáš
  Tato práce se zabývá optimalizací služeb Triple Play a bezpečností v optických přístupových sítích. První kapitola poskytuje teoretický základ pro vyhodnocení výsledků práce. Druhá kapitola popisuje optické přístupové sítě ...
 • Parametry sítí FTTx 

  Münster, Petr
  Tato práce se zabývá parametry sítí FTTx a možnostmi zvýšení limitních hodnot některých vybraných parametrů. První a druhá kapitola popisují nezbytnou teorii pro pochopení výstupů v dalších částech práce. V praktické části ...
 • Prostorové dělení optických svazků 

  Hampl, Martin
  Disertační práce se zabývá optickými bezkabelovým spoji, především se soustředí přímo na přenosový optický svazek. Je zde popsán vliv okolních podmínek jako turbulence v atmosféře, pohyb budov a vliv vibrací na optický ...
 • Šumové charakteristiky optického signálu zesíleného optickým vláknovým zesilovačem 

  Dašovský, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přenosu informace prostřednictvím optického vlákna a šířením elektromagnetického pole ve vláknu na vlnových délkách světla. Jsou zde rozebírány vlastnosti optického signálu a ...
 • Vícetónová modulace realizovaná bankou filtrů 

  Krajsa, Ondřej
  \abstrakt{Práce je zaměřena vícetónové modulace realizované bankou filtrů, které jsou alternativními modulacemi k modulacím DMT a OFDM. V práci jsou popsány dvě navržené modulační schémata, FMT bez překryvu subkanálů a FMT ...
 • Vliv optických prvků na vyzařovaný laserový svazek 

  Poliak, Juraj
  Diplomová práca pojednáva o skalárnej teórii difrakcie a zavádza dôležité riešenie vlnovej rovnice a to elipticky symetrický Gaussov zväzok. V praktickej časti bude popísané modelovanie difrakcie na kruhovom otvore dvoma ...
 • Využití a potlačování dvojlomných jevů v optovláknových senzorických aplikacích 

  Motúz, Rastislav
  Práce se zabývá problematikou integrálních a distribuovaných optovláknových senzorů elektrického proudu. V oblasti integrálních senzorů je provedena analýza pomocí Jonesova maticového počtu a je zkoumán simultánní vliv ...