Now showing items 1-20 of 38

 • Aktivní tlumení základů elektrických strojů 

  Vaške, František
  Tato práce se zabývá návrhem experimentálního modelu aktivního tlumení základů elektrických strojů, jeho matematickým popisem a řízením pomocí počítače. Porovnává různé možnosti realizace tohoto modelu, jejich fyzikální ...
 • Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

  Smělý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin. V první části práce je popsáno proudění vzduchu, vznik tlaku v potrubí a jeho úbytky vlivem ztrát. Také se zde nachází popis ventilátorů a ...
 • Design of pressure sensor based on optical fiber Bragg grating lateral deformation 

  Urban, František; Kadlec, Jaroslav; Vlach, Radek; Kuchta, Radek (MDPI, 2010-12-08)
  This paper describes steps involved in the design and realization of a new type of pressure sensor based on the optical fiber Bragg grating. A traditional pressure sensor has very limited usage in heavy industrial environments, ...
 • Elektronika pro monitorování svalové činnosti 

  Lavička, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a sestavením zařízení pro snímání svalové činnosti. Je zde uveden obecný úvod do problematiky snímání této činnosti a dále se věnuje postupu při návrhu elektroniky a DPS. V závěrečné ...
 • Mechatronic Design and Verification of Autonomic Thermoelectric Energy Source for Aircraft Application 

  Ančík, Zdeněk
  Předložená disertační práce řeší komplexní mechatronický návrh autonomního termoelektrického zdroje energie pro letecké aplikace. Na základě dostupných zdrojů a literatury práce popisuje současný stav problematiky. V práci ...
 • Modelování tepelných procesů letecké elektroniky a problematika jejího chlazení 

  Ančík, Zdeněk
  Práce se zabývá tepelnou analýzou elektronických přístrojů letecké techniky a možnostmi jejího chlazení. Dva odlišné přístupy k řešení tepelné problematiky jsou popsány a použity pro tepelnou analýzu dvou reálných technických ...
 • Návrh a realizace bezkontaktního otáčkoměru 

  Benda, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezkontaktního otáčkoměru. Otáčkoměr byl navržen na základě rešeršní studie, která pojednává o jednotlivých senzorech a metodách bezkontaktního měření otáček. Měření umožnila ...
 • Návrh a realizace zařízení pro testování goniových mechanismů 

  Vaške, František
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací zařízení na měření opakovatelnosti pohybu goniového mechanismu, dále měřením pohybových vlastností mechanismu a vyhodnocením naměřených dat. Popisuje navrhnuté a zavedené změny ...
 • Návrh a simulace synchronního motoru s vnořenými magnety 

  Veselý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem synchronního stroje s vnořenými magnety. Nejdříve je popsána základní teorie synchronního stroje, s důrazem na chod v režimu odbuzování. Následně je komplexně navržen motor s vnořenými ...
 • Návrh experimentálního modelu ohřevu TUV 

  Kuba, Pavel
  Tato práce popisuje návrh experimentálního modelu ohřevu TUV a identifikaci parametrů systému na základě měření. Podle výsledků rešeršní studie byl zhotoven model ohřívače a měřící jednotka. K měření a přenosu dat do PC ...
 • Návrh měření teploty na rotujících částech elektrického stroje 

  Chalupa, Jan
  Práce se zabývá problematikou měření teploty na rotujících částích elektrických strojů. Součástí je i návrh a realizace hardwarového řešení, které umožňuje vícekanálové měření teploty pomocí čidel PT100 a bezdrátový přenos ...
 • Návrh napájení snímače teploty na rotujících částech elektrického stroje s využitím termogenerátoru 

  Vlček, Lubomír
  Tato práce se zabývá návrhem a sestrojením elektrického zařízení, které by umožnilo napájení snímače teploty na rotujících částech elektrického stroje. Jedná se o využití termoelektrického generátoru (TEG).
 • Návrh regulace tahu komína 

  Toman, Marek
  Tato práce se zabývá řešením problematiky nadměrného tahu komína. V úvodní části práce jsou shrnuty možnosti regulace tahu komína. Následně je sestaven matematický model tahu komína, který názorně popisuje chování komína ...
 • Návrh řízení průtoku teplovodním výměníkem solárního systému 

  Popov, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou ohřevu užitkové vody solární energií. V rámci této práce byl vytvořen zmenšený model solárního systému. Na tomto modelu se uskutečnila měření a na základě naměřených teplot, byly ...
 • Návrh stožáru satelitního vysílače 

  Kovář, Pavel
  Zadáním bakalářské práce je návrh stožáru pro satelitní vysílač. Stožár je navržen pro výšku 24 metrů, v které je satelit umístěn. Dle tohoto předpokladu je navržen typ konstrukce, pro kterou je jediným požadavkem konstantní ...
 • Návrh výukového modelu termocykleru 

  Smělý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem výukového modelu termocykleru. Měřením a regulací průběhů teplot pomocí měřicí karty MF624 a počítače v reálném čase. Jsou zde popsány termoelektrické jevy související s fungováním Peltierových ...
 • Návrh vzduchotechnické komory 

  Klusoň, Vladimír
  Bakalářská práce pojednává o zhotovení zařízení pro měření vzduchotechnických veličin, tzv. vzduchotechnické komory. Vzduchotechnická komora slouží k vývoji ventilačních systémů elektrických strojů. Pomocí ní je možné ...
 • Návrh zdroje elektrické energie se Darriusovým rotorem 

  Novotný, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití alternativního zdroje energie - větru. Byl sestaven model Darrieusova rotoru pro výukové účely podle dostupných materiálů a možností. Pak bylo provedeno několik měření, ...
 • Návrh zdroje elektrické energie se Savoniovým rotorem 

  Hruška, Martin
  Bakalářská práce pojednává o možnosti získávání elektrické energie z energie větru. Zdroj elektrické energie se Savoniovým rotorem byl navržen a vytvořen jako výukový model, navržený podle dostupných materiálů. Bylo provedeno ...
 • Online identifikace parametrů přívěsu s využitím ultrazvukových senzorů 

  Vejlupek, Josef
  Disertační práce se zabývá možností využití "klasických ultrazvukových parkovacích senzorů" pro asistenci řidiči při couvání s připojeným přívěsem. Přičemž klíčovými body práce je nalezení vhodných řešení stanovených cílů ...