Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronické obvody s fraktální dynamikou 

    Vojtová, Klára
    V prvním oddíle této práce je blíže rozebrána teorie zabývající se diferenciálními rovnicemi, jejich výpočtem a aplikacemi. V díle druhém se věnuji bližšímu popisu Laplaceovy transformace, větám důležitým pro tuto oblast ...
  • Kalibrace závaží a vah 

    Vojtová, Klára
    V úvodní kapitole této práce je zachycena organizační struktura národního metrologického systému České republiky a její návaznost na mezinárodní organizace. Dále je zde uvedena základní terminologie z oblasti metrologie, ...