Now showing items 1-19 of 19

 • CFD modelování toku partikulárních látek v rotační peci 

  Slowik, Roman
  Tato práce se zabývá modelováním toku partikulárních látek v rotačních pecích. K tomuto účelu bylo použito kombinovaného výpočtu CFD a metody diskrétních prvků (DEM). S použitím dostupného výpočtového softwaru (Ansys Fluent) ...
 • CFD simulace vibrací vyvolaných prouděním 

  Kubíček, Radek
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vibrace trubky vyvolané prouděním. Jejím hlavním cílem a přínosem je analýza tuhosti trubky při kontaktu dvou trubek a následné užití obdržených hodnot a závislostí pro CFD simulace ...
 • Computational Modeling of Turbulent Swirling Diffusion Flames 

  Vondál, Jiří
  Schopnost predikovat tepelné toky do stěn v oblasti spalování, konstrukce pecí a procesního průmyslu je velmi důležitá pro návrh těchto zařízení. Je to často klíčový požadavek pro pevnostní výpočty. Cílem této práce je ...
 • Ejektory a jejich využití v průmyslu 

  Zejda, Vojtěch
  Tato práce má za cíl seznámit čtenáře s ejektorovými čerpadly. Popisuje jejich princip činnosti, výhody a nevýhody a problematiku jejich použití v různých aplikacích. Hlavní nevýhodou ejektorů je jejich nízká účinnost, a ...
 • Lokální zdroje vytápění rodinných domů - Případová studie 

  Nováček, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem způsobů vytápění vybraného rodinného domu. První část práce je věnována seznámení se s možnostmi lokálního vytápění rodinných domů a rozboru jednotlivých zdrojů a zařízení pro vytápění. ...
 • Malé zdroje pro vytápění - emise - paliva - jejich volba 

  Coufal, Martin
  Bakalářská práce se ve své první části zaměřuje na přehled dostupných malých zdrojů tepelné energie. Na toto téma navazuje přehled dostupných paliv a k nim vztažené emise. Třetí částí je tvorba základního algoritmu pro ...
 • Měření rychlostních profilů za vířičem 

  Zejda, Vojtěch
  Hořáky jsou klíčová zařízení procesních pecí, jež významně ovlivňují tvorbu emisí při spalovacím procesu. Pro vývoj moderních low – NOX hořáků je nezbytné znát přesnou podobu proudění, které generuje axiální lopatkový vířič ...
 • Náhrada trubkových výměníků tepla v CFD výpočtech proudění 

  Cacková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá náhradou teplosměnných ploch tepelného výměníku při simulacích v programu ANSYS Fluent. Cílem práce je nalezení zjednodušeného modelu výměníku využitelného pro simulace proudění ve velkých procesních ...
 • Návrh a optimalizace fluidního roštu z hlediska funkčnosti a ekonomiky výroby 

  Voráč, Petr
  Tato práce se zabývá fluidní vrstvou, jejími druhy a problémy při její tvorbě. Cílem práce bylo vybrat rošt, který je nejvhodnější jak z ekonomického, tak z technologického hlediska. Celkem jsou v práci srovnávány tři různé ...
 • Optimalizace konstrukce vodou chlazené termočlánkové sondy 

  Dohnal, Miloslav
  Cílem této práce je vytvořit výpočtový model stávající (běžné) konstrukce vodou chlazené termočlánkové sondy, provést výpočet a vyhodnotit kvalitu chlazení stávající sondy a případně navrhnout konstrukční úpravu pro zlepšení ...
 • Počítačové modelování proudění vzduchu v plynovém hořáku 

  Waloszek, Jan
  Tato práce je zaměřena na počítačové modelování proudění v hořáku. Hlavním cílem je poskytnout komplexní porovnání výsledků získaných pomocí několika přístupů k modelování, na různých výpočetních sítích a také pomocí různých ...
 • Pokročilé výpočtové metody spalování tuhých paliv 

  Strouhal, Jiří
  Cílem této práce bylo vytvořit na základě dostupných teoretických poznatků model termické přeměny tuhého paliva. Toho je dosaženo za pomoci standartních nástrojů obsažených v softwaru ANSYS Fluent v kombinaci s uživatelsky ...
 • Příprava nástroje pro inženýrské výpočty 

  Komiš, Jan
  Předmětem práce je seznámit čtenáře s použitím Pythonu v oblasti inženýrských výpočtů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část seznamuje čtenáře s Pythonem a možnostmi jeho využití ve strojírenské ...
 • Výpočet tepelného toku během varu kapaliny – aplikace pro chlazení spalovací komory 

  Földváry, István
  Na Ústavu procesního a ekologického inženýrství se nachází dvouplášťová vodou chlazená spalovací komora, jenž slouží pro testování hořáků. Z tohoto důvodu je její účinné chlazení zvlášť podstatným problémem. Zároveň je ...
 • Výpočtové modelování laboratorního hořáku programem FLUENT 

  Broukal, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání různých turbulentních a chemických modelů na příkladu volné metanové trysky ústící do vzduchu. Nejprve je uveden teoretický úvod k modelům, následován CFD (Ansys Fluent) ...
 • Vývoj modelu kalcinace pro ANSYS Fluent 

  Anderle, Milan
  Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť model dekarbonizácie vápenca, implementovať ho do CFD nástroja ANSYS Fluent a otestovať na modeli skutočného reaktoru. Žiadaný model vychádzal z predpokladov pre Shrinking Core Model ...
 • Zdroje vytápění rodinných domů - algoritmus výběru 

  Reiter, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním a výběrem zdroje tepla pro rodinné domy. V první kapitole jsou popsány zdroje tepla využívané pro vytápění rozdělené podle druhu paliva. V další kapitole je proveden popis nároků ...
 • Zjednodušené modelování distribuce toku 

  Rebej, Miroslav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na modelování proudění tekutiny v paralelních distribučních systémech, kde hraje důležitou roli rovnoměrnost distribuce tekutin. Pro tento účel je vytvořen vlastní CFD kód. Kód je napsán v ...
 • Zjednodušené výpočtové modelování spalování biomasy na roštu 

  Floková, Kateřina
  Hlavní náplní této diplomové práce je sestavit zjednodušený výpočtový 3D model roštového reaktoru na spalování slámy, který vychází z dat poskytnutých z modelu detailního 1D reaktoru. Po úvodním přiblížení problematiky z ...