Now showing items 1-14 of 14

 • Computational Modeling of Turbulent Swirling Diffusion Flames 

  Vondál, Jiří
  Schopnost predikovat tepelné toky do stěn v oblasti spalování, konstrukce pecí a procesního průmyslu je velmi důležitá pro návrh těchto zařízení. Je to často klíčový požadavek pro pevnostní výpočty. Cílem této práce je ...
 • Ejektory a jejich využití v průmyslu 

  Zejda, Vojtěch
  Tato práce má za cíl seznámit čtenáře s ejektorovými čerpadly. Popisuje jejich princip činnosti, výhody a nevýhody a problematiku jejich použití v různých aplikacích. Hlavní nevýhodou ejektorů je jejich nízká účinnost, a ...
 • Lokální zdroje vytápění rodinných domů - Případová studie 

  Nováček, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem způsobů vytápění vybraného rodinného domu. První část práce je věnována seznámení se s možnostmi lokálního vytápění rodinných domů a rozboru jednotlivých zdrojů a zařízení pro vytápění. ...
 • Malé zdroje pro vytápění - emise - paliva - jejich volba 

  Coufal, Martin
  Bakalářská práce se ve své první části zaměřuje na přehled dostupných malých zdrojů tepelné energie. Na toto téma navazuje přehled dostupných paliv a k nim vztažené emise. Třetí částí je tvorba základního algoritmu pro ...
 • Měření rychlostních profilů za vířičem 

  Zejda, Vojtěch
  Hořáky jsou klíčová zařízení procesních pecí, jež významně ovlivňují tvorbu emisí při spalovacím procesu. Pro vývoj moderních low – NOX hořáků je nezbytné znát přesnou podobu proudění, které generuje axiální lopatkový vířič ...
 • Optimalizace konstrukce vodou chlazené termočlánkové sondy 

  Dohnal, Miloslav
  Cílem této práce je vytvořit výpočtový model stávající (běžné) konstrukce vodou chlazené termočlánkové sondy, provést výpočet a vyhodnotit kvalitu chlazení stávající sondy a případně navrhnout konstrukční úpravu pro zlepšení ...
 • Počítačové modelování proudění vzduchu v plynovém hořáku 

  Waloszek, Jan
  Tato práce je zaměřena na počítačové modelování proudění v hořáku. Hlavním cílem je poskytnout komplexní porovnání výsledků získaných pomocí několika přístupů k modelování, na různých výpočetních sítích a také pomocí různých ...
 • Příprava nástroje pro inženýrské výpočty 

  Komiš, Jan
  Předmětem práce je seznámit čtenáře s použitím Pythonu v oblasti inženýrských výpočtů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část seznamuje čtenáře s Pythonem a možnostmi jeho využití ve strojírenské ...
 • Výpočet tepelného toku během varu kapaliny – aplikace pro chlazení spalovací komory 

  Földváry, István
  Na Ústavu procesního a ekologického inženýrství se nachází dvouplášťová vodou chlazená spalovací komora, jenž slouží pro testování hořáků. Z tohoto důvodu je její účinné chlazení zvlášť podstatným problémem. Zároveň je ...
 • Výpočtové modelování laboratorního hořáku programem FLUENT 

  Broukal, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání různých turbulentních a chemických modelů na příkladu volné metanové trysky ústící do vzduchu. Nejprve je uveden teoretický úvod k modelům, následován CFD (Ansys Fluent) ...
 • Vývoj modelu kalcinace pro ANSYS Fluent 

  Anderle, Milan
  Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť model dekarbonizácie vápenca, implementovať ho do CFD nástroja ANSYS Fluent a otestovať na modeli skutočného reaktoru. Žiadaný model vychádzal z predpokladov pre Shrinking Core Model ...
 • Zdroje vytápění rodinných domů - algoritmus výběru 

  Reiter, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním a výběrem zdroje tepla pro rodinné domy. V první kapitole jsou popsány zdroje tepla využívané pro vytápění rozdělené podle druhu paliva. V další kapitole je proveden popis nároků ...
 • Zjednodušené modelování distribuce toku 

  Rebej, Miroslav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na modelování proudění tekutiny v paralelních distribučních systémech, kde hraje důležitou roli rovnoměrnost distribuce tekutin. Pro tento účel je vytvořen vlastní CFD kód. Kód je napsán v ...
 • Zjednodušené výpočtové modelování spalování biomasy na roštu 

  Floková, Kateřina
  Hlavní náplní této diplomové práce je sestavit zjednodušený výpočtový 3D model roštového reaktoru na spalování slámy, který vychází z dat poskytnutých z modelu detailního 1D reaktoru. Po úvodním přiblížení problematiky z ...