Now showing items 1-20 of 95

 • Aktualizace GIS účelové sítě FAST v lokalitě Nesměř 

  Haltmar, Jan
  Předmětem bakalářské práce je aktualizace geografického informačního systému v lokalitě Nesměř. Jedná se o revizi stávající databáze bodového pole FAST sloužící pro výuku v terénu v programu ArcGIS.
 • Biodegradabilní kostní implantáty 

  Galanová, Zuzana
  Táto semestrálna práca sa zaoberá kostnými implantátmi. Opisuje kosť, jej štruktúru, typy kostného tkaniva, osifikáciu a liečbu. V tejto práci sú definované funkcie kostných implantátov, rovnako ako ich typy, pričom ich ...
 • Biodegradabilní kovové materiály jako náhrady kostí 

  Panáková, Olga
  Tato práce je zaměřena na použití kovových materiálů jako náhrady kostí. Aby byly informace ucelené, musí zde být teoretický úvod skládající se z popsání vlastností kovů, zaměřené obzvlášť na korozi, metody hodnocení ...
 • Charakterizace vlastností grafitových materiálů v aplikaci litihum-iontového akumulátoru 

  Kajzr, Miroslav
  Táto práca sa bude zaoberať problematikou ohľadne záporných elektródových hmôt pre Lithium-iontové akumulátory. Úvodná časť práce sa venuje vlastnosťami záporných elektród na bázi grafitu a spoznávanie súčasných technológií ...
 • Conductivity Of Lithium Perchlorate Salt Dissolved In Different Types Of Solvent 

  Gottwald, Tomas; Vondrák, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Lithium perchlorate (LiClO4) is usable crystalline salt for electrolyte in a rechargeable lithium ion battery (LIB). LiClO4 is an inorganic compound with white color. In the present study the conductivity and the electrochemical ...
 • Dokumentace cvičného bodového pole Nesměř 

  Roubal, Pavel
  Dokumentace cvičného bodového pole v Nesměři je komplexní projekt. Dochází při něm k rekognoskaci, doplnění a přepracování geodetických údajů a nivelačních údajů. Dále ke kontrole polohové a výškové přesnosti bodů. Výsledné ...
 • Dokumentace Kaňonů v Býčí skále - střední část 

  Pribišová, Romana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá podrobným mapovaním časti jaskyne Býčí skála, a to konkrétne, strednej časti Kaňonov. Cieľom práce je vyhotoviť v mierke 1:250 pôdorysnú mapu spolu s priečnymi rezmi a rozvinutý pozdĺžny ...
 • Dokumentace kostela v Dolních Věstonicích 

  Kovářová, Anna
  Cílem této práce je vytvoření dokumentace kostela sv. Michaela archanděla v Dolních Věstonicích, která obsahuje polohopisnou situaci objektu, výkres prvního nadzemního podlaží, příčný a podélný svislý řez a venkovní pohledy ...
 • Dokumentace MTB tras v okolí Brna 

  Suchánek, Zbyněk
  Cílem této bakalářské práce bylo zaměření několika MTB tras v okolí Brna turistickou GPS. Z GPS měření byly vyhotoveny směrové průběhy trasy, podélné profily a itineráře tras. Potom byly vytvořeny směrové průběhy tras a ...
 • Dokumentace MTB trasy Malhostovice - Brno 

  Margorín, Tomáš
  Cieľom tejto bakalárske práce bolo zameranie MTB trás Malhostovice - Brno turistickou GPS. Z GPS meraní boli následne vyhotovené smerové priebehy a pozdĺžne profily. Potom boli vyhotovené smerové priebehy a pozdĺžne profily ...
 • Dokumentace MTB trasy Malhostovice - Brno 

  Samek, Richard
  Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a zaměřit několik MTB tras mezi Brnem a Malhostovicemi a jejich průběh porovnat se zákresem v turistických mapách různých měřítek a edicí. Zaměření tras bylo provedeno pomocí ...
 • Dokumentace MTB trasy Malhostovice - Brno 

  Schwarz, Jakub
  Cieľom mojej bakalárskej práce bolo zamerať MTB trasy Brno - Malhostovice s použitím turistickej GPS. Z merania boli vyhotovené výškové a smerové profily trasy a následne bola posúdená ich presnosť. Ďalším krokom bolo ...
 • Dokumentace závrtů v lokalitě Vilémovice 

  Gladiš, Andrej
  Hlavnou úlohou tejto bakalárskej práce bolo vyhotoviť tachymetrický plán zadaných závrtov v lokalite Vilémovice. V teréne bolo prioritou správne vystihnúť polohopisné a výškopisné pomery závrtov, ktoré neboli zdokumentované. ...
 • Elektrochemická depozice křemíku z organických sloučenin 

  Kaválek, Ondřej
  Diplomová práce se zaobírá elektrodepozicí křemíku z bezvodných roztoků. Pro elektrolyt bylo v práci použito EC:DMC (1:1) s (C2H5)4NBF4, LiPF6 a LiClO4. Na vzorcích je proměřena elektrochemická aktivita znázorněná za pomocí ...
 • Elektrodové hmoty pro záporné elektrody lithium-iontových akumulátorů 

  Šikuda, Milan
  Tato práce se zabývá studiem základních funkčních principů článků. Zaměřuje se především na uhlíkaté materiály, které jsou základem záporných elektrodových hmot lithium-iontových akumulátorů. Cílem této práce je pochopit ...
 • Elektrodové materiály na bázi lithium - titan - oxidu pro lithno- iontové akumulátory 

  Kaválek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá výzkumem elektrodových materiálů na bázi Li4Ti5O12 pro lithno-iontové akumulátory. Práce je rozdělena na dva okruhy – teoretická a praktická část. V teoretické části je uvedeno rozdělení ...
 • Etapové měření posunů nivelačním přístrojem Leica Sprinter 150 M 

  Kubištová, Pavlína
  Cílem této bakalářské práce je posoudit, zda je možné použít nivelační přístroj Leica Sprinter 150M, který se se svou přesností pohybuje na hranici technické a přesné nivelace, pro účely přesné nivelace. Zadáním bakalářské ...
 • Evidování práv k nemovitostem v Ruské federaci a na Ukrajině 

  Davleeva, Luiza
  Cílem této práce je porovnání evidencí práv k nemovitostem na územích Ruské federace a Ukrajiny s Českou republikou. Informace o každé zemi jsou rozděleny do pěti částí: historie, státní organizace, příklad z katastru ...
 • Gelové polymerní elektrolyty pro elektrochromní prvky 

  Krejza, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá výzkumem nových materiálů a metod přípravy gelových polymerních elektrolytů (GPE) na bázi methakrylátů, které lze zejména vzhledem k jejich mechanickým vlastnostem s výhodou využít při konstrukci ...