Now showing items 1-20 of 30

 • Energetické audity v programu EINSTEIN 

  Dadej, Vincent
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití programu EINSTEIN při vypracovaní energetického auditu. Nejprve je popsána problematika energetického auditu a jeho procedura. V další části, jenž tvoří náplň bakalářské práce, jsou ...
 • The energy performance of vacuum evaporators for liquid digestate treatment in biogas plants 

  Vondra, Marek; Máša, Vítězslav; Bobák, Petr (PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018-03-01)
  Vacuum evaporation is an efficient method for reducing the volume of liquid digestate (LD) from biogas plants (BGP). Furthermore, thickening LD in BGP contributes to the efficient utilization of waste heat and also reduces ...
 • Integrace technologie pro zahušťování digestátu v bioplynové stanici 

  Miklas, Václav
  Zaměřením této práce je zahušťování digestátu v bioplynové stanici. První část prezentuje přehled bioplynové technologie v ČR. Do tohoto spadá také rozsáhlý popis problematiky využití odpadního tepla a nakládání s digestátem ...
 • Legislativní a ekonomické aspekty využití obnovitelných zdrojů energie 

  Vondra, Marek
  Cílem předložené práce je stručné nastínění legislativních a ekonomických otázek spojených s výrobou energie z obnovitelných zdrojů. Potenciální investor by měl být po přečtení práce srozuměn s hlavními plusy a mínusy ...
 • Metody separace amoniaku z odpadních vod 

  Bajzík, Martin
  Bakalárska práca je zameraná na metódy separácie amoniaku z odpadových vôd. V úvodnej časti práca definuje amoniak, jeho vlastnosti, prírodné zdroje, výrobu a využitie. Hlavná časť práce sa venuje popisu a hodnoteniu ...
 • Metody separace amoniaku z odpadních vod 

  Zendulka, Štěpán
  Tato práce přináší ucelený přehled většiny dosud známých metod, kterými lze separovat amoniak z odpadní vody. Metody jsou v práci rozdělené z hlediska jejich technologického principu na biologické a fyzikálně-chemické. ...
 • Měření kvality a dostupnosti GSM sítě 

  Vondra, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti měření kvality a dostupnosti mobilní sítě a také na hodnocení kvality, úspěšnosti připojení, propustnosti apod. Obsahuje stručný popis základních mobilních a komunikačních technologií. ...
 • Měření na turbínové mříži 

  Vondra, Marek
  Cílem této diplomové práce je měření na turbínové mříži. V první části se jedná o měření charakteristik proudění za turbínovou mříží pomocí tříotvorové pneumatické sondy, ve druhé části pak měření tlaku po profilu lopatky. ...
 • Měření vybraných fyzikálních vlastností odpadních vod z bioplynových stanic 

  Rebej, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zaobírá odpadními vodami z bioplynových stanic. Práce podává stručný přehled o jejich chemických vlastnostech, využití a zpracovaní. Hlavním cílem práce je návrh a realizace experimentů ke stanovení ...
 • Měření vybraných fyzikálních vlastností odpadních vod z bioplynových stanic 

  Ondruška, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je měření fyzikálních a chemických vlastností odpadních vod z bioplynových stanic. Práce stručně popisuje odpadní vody a jejich vznik. Hlavní část je věnována přípravě experimentu a detailnímu popisu ...
 • Monitoring a řízení procesů v bioplynových stanicích 

  Trubač, Daniel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku řízení bioplynových stanic. Zabývá se vznikem bioplynu a fungováním bioplynové stanice. Samostatná část je věnována popisu faktorů ovlivňujících efektivitu a stabilitu ...
 • Nakládání s odpady z bioplynových stanic 

  Budín, Oto
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti nakládání s odpady z bioplynových stanic. V úvodní části je představena a popsána bioplynová stanice a její provoz. Hlavní část práce se zabývá odpady z bioplynových stanic – jejich ...
 • Nové technologie pro efektivní provoz bioplynových stanic 

  Uhlířová, Marcela
  Bakalářská práce je zaměřena na nové technologie pro efektivní provoz bioplynových stanic. V úvodní části je popsán provoz bioplynové stanice, její produkty a nedostatky spojené s bioplynovými stanicemi. Hlavní část práce ...
 • Optimální plánování výroby v průmyslovém podniku 

  Voňka, Radim
  Práce se zabývá návrhem optimalizací kapacitního plánu výroby. V teoretické části práce seznamuje čtenáře s klasifikací optimalizačních modelů pro plánování a s optimalizačními algoritmy, kterými je možné úlohu optimálního ...
 • Paralelní rozhraní řízené sběrnicí USB 

  Vondra, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na využití sběrnice USB, v tomto případě na připojení převodníku USB -> 14-bit paralelní port, na který se následně připojí další zařízení a to kvadraturní modulátor. Sběrnice USB byla zvolena ...
 • Pěnění fermentačních zbytků při vakuovém odpařování 

  Knob, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním fermentačních zbytků z bioplynových stanic. Cílem práce je experimentálně ověřit vliv vybraných provozních parametrů a protipěnících látek na pěnění fermentačních zbytků (FZ) ...
 • Právní ochrana výsledků spolupráce mezi univerzitou a průmyslový partnerem 

  Vondra, Marek
  Práce se zabývá právní ochranou výsledků výzkumné a vývojové činnosti, která probíhá ve spolupráci mezi univerzitou a průmyslovým partnerem. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy, představena související legislativa ...
 • Progresivní metody pro zpracování odpadních vod 

  Doležalová, Adéla
  Bakalářská práce obsahuje pospis progresivních separačních metod pro čištění odpadních vod. Věnuje se základním principům separačních metod, mezi které patří membránové procesy, sonolýza, ozonizace, fotolýza a fotokatalýza. ...
 • Průmyslové odparky procesních vod 

  Cacková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na průmyslové odparky procesních vod. V rámci práce byly popsány základy odpařování a představeny různé typy průmyslových odparek. Stěžejní částí práce byla důkladná rešerše a tvorba databáze ...
 • Průzkum trhu s technologiemi pro údržbu prádla 

  Škrdla, Michal
  Tato práce se v první části zabývá rešerší současné nabídky praček a sušiček pro domácnost. Na základě tohoto průzkumu byl vytvořen přehledný seznam současně dostupných spotřebičů všech cenových kategorií včetně jejich ...