Now showing items 1-14 of 14

 • Frekvenční syntezátor pro mikrovlnné komunikační systémy 

  Klapil, Filip
  Cílem diplomové práce je návrh řešení frekvenčního syntezátoru pro mikrovlnné komunikační systémy. Konkrétně se práce zabývá návrhem kmitočtového syntezátoru se smyčkou fázového závěsu. Na začátku práce je vysvětlen princip ...
 • Modelling of cardiac impedance signals 

  Matušek, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu signálu impedančního měření srdce (ICG signál). Impedanční kardiografie podává informaci o změně srdečního objemu během srdečního cyklu. Modelování signálu předchází statistická ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo S 

  Benites Ayala, Ivan Alejandro
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou realizací nízkošumového zesilovače pro frekvenční pásmo S 2.3 - 2.4 GHz a zaměřuje se převážně na stabilitu a šumové přizpůsobení. Pro vytvoření návrhu a jeho simulaci ...
 • Přímý číslicový syntezátor pro mikrovlnné aplikace 

  Dluhý, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře se základy číslicové kmitočtové syntézy a navrhnout přímý číslicový syntezátor s obvodem AD9951 od společnosti Analog Devices. Zařízení je řízeno z PC rozhraním USB. Zařízení ...
 • Přímý číslicový syntezátor pro mikrovlnné aplikace 

  Dluhý, Vojtěch
  Cílem této semestrální práce je seznámit čtenáře se základy číslicové kmitočtové syntézy a s návrhem přímého číslicového syntezátoru s obvodem AD9951 od společnosti Analog Devices. Zařízení bude řízeno z PC přes RS232. ...
 • Stanovení šíření pulzové vlny z dat celotělové bioimpedance 

  Soukup, Ladislav
  Tato práce se zabývá metodikou využití celotělové impedanční kardiografie k výpočtu rychlosti šíření pulzové vlny. V prvních třech kapitolách jsou vysvětleny vybrané hemodynamické vlastnosti arteriálního systému související ...
 • Tepelný komfort a jeho stanovení 

  Žáková, Monika
  Tato práce shrnuje problematiku termoregulace u člověka a jejího měření se zaměřením na metodu nepřímé kalorimetrie v klidových podmínkách při rozdílných okolních teplotách a při fyzické zátěži. Dále seznamuje s problematikou ...
 • Vyhodnocení srdečního výdeje bioimpedanční metodou u pacientů se stimulátorem 

  Soukup, Ladislav
  Tato práce se zabývá možností využití bioimpedančního signálu k výpočtu srdečního výdeje. Jsou zde rozebrány zejména Kubíčkova, Šrámkova a Šrámek-Bernsteinova metoda. Tyto metody byly aplikovány na předložený soubor dat, ...
 • Vyhodnocení vlastností tlakové vlny v lidském těle při různých excitacích. 

  Matejková, Magdaléna
  Tato práce se zabývá problematikou měření rychlosti šíření pulzní vlny v lidském těle pomocí metody vícekanálové celotělové bioimpedance, která byla vyvinuta na ÚPT AV ČR,v.v.i. Hodnocení rychlosti šíření pulzní vlny může ...
 • Výkonové zesilovače v pevné fázi pro pásmo L 

  Pecen, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je návrh dvoustupňového zesilovače pracující v pásmu vyhrazeném pro sekundární radary 1090 MHz. Výstupní výkon zesilovače má být 20 W a účinnost zesilovače má být co nejvyšší. Proto je koncový stupeň ...
 • Zdroj modulačního signálu pro mikrovlnný maják 

  Belloň, Michal
  Tato práce je zaměřena na konstrukci zdroje modulačního signálu pro mikrovlnný maják. Výstupní signál tohoto zdroje je shodný se signálem, který generuje PC software WSJT (Weak Signal by Joe Taylor) na výstupu zvukové ...
 • Zpracování bioimpedančního signálu 

  Valíčková, Vladimíra
  Teoretická část této bakalářská práce se zabývá vlastnostmi, měřením a využitím bioimpedance pro lékařskou diagnostiku. Praktická část se věnuje detekci významných bodů v derivovaném bioimpedančním signálu, které mohou být ...
 • Zpracování signálu srdečních ozev 

  Němcová, Simona
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování signálu srdečních ozev. Popisuje princip vzniku srdečních ozev, způsoby jejich měření a především analýzu naměřeného fonokardiografického signálu. V praktické části práce je ...
 • Zpracování signálu z kontinuálního měření tlaku 

  Svobodová, Ivana
  Bakalářská práce obsahuje obecný popis krevního tlaku a jeho význam a také se zabývá jeho nemocemi, jako je hypotenze a hypertenze. Práce dále obsahuje literární rešerši způsobu měření krevního tlaku. Literární rešerše se ...