Now showing items 1-20 of 25

 • Elektroinstalace rodinného domu - projektová dokumentace 

  Šerý, Petr
  Bakalářská práce nese název Elektroinstalace rodinného domu – projektová dokumentace. Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s návrhem elektroinstalace rodinného domu. Tato práce zprvu objasňuje zejména téma projektování, ...
 • Komplexní provozní diagnostika FVE-T14 - opatření pro optimalizaci provozu 

  Kroutil, Roman
  Cílem diplomové práce je teoretické objasnění problematiky fotovoltaických elektráren, jejich diagnostiky, kontroly a měření výkonnosti, vč. možných negativních vlivů na jejich provoz a následná aplikace teoretických ...
 • Koncept smart-meteringu pro domácnost 

  Kolouch, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá smart-meteringem domácnosti. Úvod práce se věnuje přiblížení dané problematiky. Následně je vysvětlen princip fungování chytré zásuvky a možnosti propojení chytrých zásuvek s obnovitelnými ...
 • Koncept smart-meteringu pro domácnost 

  Kolouch, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá smart-meteringem domácnosti. Úvod práce se věnuje přiblížení dané problematiky. Následně je vysvětlen princip fungování chytré zásuvky a možnosti propojení chytrých zásuvek s obnovitelnými ...
 • Měřicí systém pro sledování efektivity fotovoltaického panelu 

  Vrána, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem aktivní zátěže pro nastavování bodu maximálního výkonu FV panelu a zatěžováním panelu dle definovaných parametrů za účelem měření účinnosti a stanovení vlastností FV panelu.
 • Návrh a realizace plošného měření rezistivity půdy 

  Dirbák, Štefan
  Táto diplomová práca sa zaoberá rešeršou a štúdiom problematiky merania zemnej impedancie a rezistivity pôdy. V súčasnosti je problematika merania a určovanie rezistivity pôdy zabezpečovaná prostredníctvom postupného merania ...
 • Návrh grafického prostředí společnosti, propagace společnosti 

  Vrána, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na formy propagace mnou zvolené společnosti Arkys, s.r.o.. Její úvodní část je věnována teoretických východiskům. Následně se pak zabývá řešením problému analýzy současného stavu. Závěr ...
 • Návrh ostrovní elektrizační sítě pro laboratoř UEEN 

  Macejko, Stanislav
  Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s hybridným energetickým systémom na Ústave elektroenergetiky (UEEN), naštudovanie problematiky pre následné projektovanie a vytvorenie projektovej dokumentácie návrhu. Táto práca sa ...
 • Návrh podnikatelského záměru - včelí farma 

  Gross, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení včelí farmy, která se bude nacházet v obci Zárubice v kraji Vysočina a bude provozován jako živnost fyzické osoby. Návrh podnikatelského plánu vychází ...
 • Návrh regulátoru pro větrnou turbínu 

  Kowalczyk, Wiktor
  Bakalářská práce se zabývá regulací nabíjení olověných akumulátorů pomocí větrné turbíny o výkonu 300 W. Práce je rozdělená do čtyř částí. První se zabývá problematikou regulátorů nabíjení olověných baterií a definicí ...
 • Návrh technického provedení FVE včetně systému řízení pro komerční objekt v souladu s platnými pravidly pro program ÚSPORY ENERGIE - FVE 

  Zeman, Daniel
  Cílem této práce je navržení hybridního FV systému pro komerční objekt v souladu s pravidly pro možnost čerpání dotace z programu úspory energie v rámci komplexního projektu. V úvodní části práce jsou popsána pravidla z ...
 • Návrh záložního zdroje pro teplárnu Červený mlýn 

  Nagy, Pavel
  Práce se zabývá návrhem záložního zdroje pro teplárnu Červený mlýn, společnosti Teplárny Brno, a.s. Zdroj by byl využit v případě ztráty napájení z elektrizační soustavy, především v případě takzvaného „blackoutu“. Záložní ...
 • Optimalizace energetické náročnosti obchodního centra 

  Mikloš, Adrián
  Diplomová práca na tému „Optimalizácia energetickej náročnosti obchodného centra“ sa zaoberá znížením energetickej náročnosti obchodného centra. V teoretickej časti sú rozpísané možnosti znižovania energetickej náročnosti ...
 • Ostrovní energetické systémy – možnosti uplatnění v současných podmínkách 

  Vrtal, Matěj
  Tato práce pojednává o ostrovních energetických systémech, obnovitelných zdrojích elektrické energie a jejich možnostech využití v současných podmínkách. Seznamuje čtenáře s legislativou týkající se výstavby ostrovních ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vrána, Michal
  Informační systém v současnosti zastává neodmyslitelnou roli. Tedy je nezbytné jej udrţovat aktuální a plně vyhovující potřebám podniku. Tato diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu informačního systému zvolené ...
 • Potencionální produkce elektrické energie fotovoltaickými panely a taškami v městské zástavbě 

  Dvořáček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby instalace fotovoltaické elektrárny na budovy, analýzou jejich zastínění a naznačuje možný výpočet pro jejich potenciální produkci elektrické energie. V práci je popsáno základní ...
 • Řízení a monitoring decentralizovaných zdrojů energie a akumulačních zařízení 

  Smugala, Ondrej
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami riadenia decentralizovaných zdrojov a akumulačných systémov. Jednou z týchto možností je virtuálna elektráreň, ktorej koncept je popísaný v úvodnej časti diplomovej práce. Virtuálna ...
 • Řízení toků energie v energetickém systému s více akumulačními jednotkami 

  Klusáček, Jan
  Rozptýlená výroba elektrické energie využívající obnovitelné zdroje, jako je sluneční energie, přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů. Z hlediska provozu distribuční soustavy je také výhodné, aby energie byla primárně ...
 • Sada jednoduchých 3D her 

  Vrána, Michal
  Předmětem tohoto bakalářského projektu je grafická knihovna Open Scene Graph a její použitelnost v praxi. Konkrétním cílem bylo vytvoření série demonstračních aplikací, tutoriálů k nim a jedné počítačové hry testující ...
 • Sémantický web v CMS systémech 

  Vrána, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá Sémantickým webem, jeho návazností na web současný a technologiemi, které ho vytvářejí. Dále se věnuje jeho současnému vyuţití v praxi, podrobněji zkoumá nasazení v systémech pro správu ...