Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza a modelování medicínských obrazů 

  Vrba, Jan
  Hlavním cílem diplomové práce je rozbor technik hodnocení obličeje, kefalometrické hodnocení a metody, které jsou vhodné pro úpravu postavení čelistí a návrh metody pro úpravu čelistí. Zároveň je kladen důraz na prostudování ...
 • Měření tkáňových kultur metodami magneticko resonanční tomografie 

  Vrba, Jan
  Cílem práce je zjistit objem vody v tkáňových kulturách smrku metodami MR zobrazování a změny během růstu. Byla proměřena sada vzorků, u kterých byl vyhodnocen obsah shluku v jednotlivých řezech. Je zde popsána metoda ...
 • Možnosti revitalizace příčných překážek v toku 

  Plhák, Jiří
  Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou odstranění příčných překážek v toku. Obsahuje dvě části, rešerši a ideový návrh. Nejprve je vysvětlena problematika revitalizace vodních toků v České republice. Při ...
 • Ochrana obce Račice před extravilánovou vodou 

  Hyžák, Aleš
  Diplomová práce se zabývá problematikou extravilánových vod v povodích a jejich nepříznivým dopadem na intravilán obcí. Práce je rozdělena do dvou částí. V první z nich jsou popsány možnosti technických zásahů do povodí, ...
 • Plavba v Čechách a na Moravě v kontextu evropských vodních cest, etapy a záměry jejich rozvoje 

  Kadlček, Radek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vodních cest na území České republiky v kontextu evropských vodních cest. V práci je kladen důraz na pochopení možných výhod plynoucích z budování nových a modernizaci stávajících ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vrba, Jan
  V této bakalářské práci je zpracován podnikatelský záměr realitní kanceláře. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh založení, jejího případného umístění na trhu a ekonomické zhodnocení.
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Vrba, Jan
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr zaměřený na inovaci v podniku. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh řešení inovace, jejího případného umístění na trhu a ekonomické ...
 • Posouzení možnosti rekonstrukce a nadstavby samoobsluhy v Lelekovicích 

  Lamoš, Radek
  Diplomová práce se zabývá stanovením nákladů na rekonstrukci a nástavbu samoobsluhy v obci Lelekovice. Řešeny jsou dvě varianty. První varianta obsahuje podmínku zachování stávajícího objektu s následnou rekonstrukcí a ...
 • Postup při provádění protipovodňových opatření na Oslavě ve zvoleném úseku 

  Kopuletý, Martin
  Práce je zaměřena na komplexní řešení protipovodňového opatření města Oslavan na řece Oslavě. Území bylo podrobeno rizikové analýze s grafickým znázorněním rizika v ploše a vypočteny potenciální škody na majetku. V návaznosti ...
 • Protipovodňová ochrana obce Želešice na tocích Bobrava a Hajanský potok 

  Marek, Vít
  Diplomová práce je studií protipovodňové ochrany obce Želešice, okres Brno-venkov. V teoretické části se zabývá příčinami vzniku povodní, jejich rozdělením a variantní ochranou ohroženého území. Vlastní práce obsahuje ...
 • Revitalizace a protipovodňová opatření na Oslavě a vybraném přítoku 

  Kopuletý, Martin
  Práce je zaměřená na protipovodňovou ochranu města Oslavan na řece Oslavě a jejích přítoku Balinky. Byly odebrány vzorky splavenin na určení zrnitostní křivky. Vstupní data byla získána od Povodí Moravy s. p. a byly vypočteny ...
 • Revitalizace Jankovického potoka 

  Mládek, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu hydrologické soustavy v oblasti povodí Jankovického potoka a na návrh protipovodňové ochrany v obci Jankovice. V první části práce je zdokumentován současný stav ...
 • Revitalizace toků pro ryby 

  Štěpánová, Markéta
  Tato bakalářská práce řeší problematiku revitalizace vodních toků. V této práci jsou zohledněny podmínky pro život a migraci vodních živočichů. V první části této práce je rozbor typů vodních toků a charakteristiky rybích ...
 • Srovnání účinků deště na starém a novém simulátoru dešťů 

  Banzetová, Diana
  Diplomová práce se zabývá modelováním deště v laboratorních podmínkách za pomoci simulátoru dešťů, vyvinutým na VUT v Brně. Výsledky měření jsou srovnávány s naměřenými hodnotami na původní instalaci simulátoru deště ...
 • Studie průplavního propojení na Labi v Přelouči 

  Kavalírová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá navrhovaným průplavním propojením na Labi v Přelouči, je dělena do několika hlavních částí. V první části jsou popsány parametry plavebního kanálu a plavební komory, následuje jejich zhodnocení. ...
 • Studie řešení ochrany malé obce před extravilánovou vodou 

  Holý, Jan
  Diplomová práce pojednává o ochraně proti vodě z extravilánu se zaměřením na ochranu obce Chrudichromy. Jednotlivé kapitoly jsou sestaveny tak, aby nastiňovaly obecnou teorii ochrany před povodněmi a dále návrh ochrany v ...
 • Studie splavnění Odry v úseku Ostrava - státní hranice s Polskem 

  Halaška, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou splavnění řeky Odry z Ostravy ke státním hranicím s Polskem. Je zde popsán vývoj vodní dopravy v Evropě, současný stav vodních cest v České republice a provedeno srovnání vodní, ...
 • Studie využití bývalých ramen řeky Labe a propojení s místním tokem v obci Hrobice 

  Mládek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu hydrologické soustavy v oblasti katastrálního území obce Hrobice a na návrh protipovodňového opatření. V první části práce je zdokumentován současný stav a jeho ...
 • Vodohospodářská analýza a boj se suchem v povodí řeky Rokytné 

  Říha, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na vodohospodářskou analýzu řeky Rokytné a nalezení vhodných opatření využitelných obcemi při řešení sucha a nedostatku vody v jejich správním území. Na úvod je krátkou rešerší shrnuta problematika ...