Now showing items 1-14 of 14

 • Analysis of Dense-Mesh Distribution Network Operation Using Long-Term Monitoring Data 

  Ptáček, Michal; Vyčítal, Václav; Toman, Petr; Vaculík, Jan (MDPI, 2019-11-14)
  The technical and economic aspects and the possibility of the mesh network topology offering many radial configurations lead to the fact that large municipal networks are generally under radial operation. However, it is ...
 • Electricity Load Forecasting Using Auto-Regressive and Artificial Neural Network Model 

  Vyčítal, Václav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this paper a short review of two forecasting models Autoregressive and Artificial neural network is presented. Both models were used to demonstrate its superior performance in load forecasting issues. In the third section ...
 • Měření elektrické rezistivity půdy 

  Matyska, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá měřením elektrické rezistivity půdy. V teoretické části jsou popsány metody, kterými se rezistivita půdy měří – zvláště Wennerova metoda, která byla použita pro praktická měření. Dále je ...
 • Návrh a optimalizace laboratorních modelů VVN 

  Kočí, Zbyněk
  Bakalářská práce se zaměřuje na provozování distribuční soustavy v české republice a používání nových typů kabelů ve světě. Popisuje vlastnosti, rozdělení a použití venkovního vedení a kabelového vedení. Práce se dále ...
 • Návrh a optimalizace laboratorních modelů VVN 

  Kočí, Zbyněk
  Bakalářská práce se zaměřuje na provozování distribuční soustavy v české republice a používání nových typů kabelů ve světě. Popisuje vlastnosti, rozdělení a použití venkovního vedení a kabelového vedení. Práce se dále ...
 • Nedostatky a nepřesnosti při měření na laboratorním modelu vedení NN 

  Němec, Jiří
  Práce se zabývá analýzou chyb a nedostatků při měření laboratorního modelu vedení nízkého napětí. Cílem práce je navrhnout řešení těchto problémů. Ve druhé kapitole jsou popsány základy teorie pro vedení nízkého napětí a ...
 • On Minimisation of Earthing System Touch Voltages 

  Vyčítal, Václav; Ptáček, Michal; Topolánek, David; Toman, Petr (MDPI, 2019-10-11)
  Finding cost efficient earthing system design with acceptable level of safety might be quite tedious work. Thus, many earthing system engineers try to find the most suitable design either by employing only their best ...
 • Pravděpodobnostní přístup pro hodnocení bezpečnosti zemnících soustav 

  Klíč, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá zemnícími soustavami, konkrétně jejich hodnocením z hlediska bezpečnosti. V úvodu práce je popsána teorie zemnění, princip, důvod jejich využití a rozdíl mezi současným způsobem hodnocení ...
 • Příprava nástroje pro aplikaci metody lokalizace nesymetrické poruchy 

  Pospíšil, Tomáš
  V kompenzovaných distribučních soustavách je při zemním spojení kompenzován kapacitní proud soustavy pomocí zhášecí tlumivky. Úroveň poruchového proudu je pak velmi malá a nezávislá na místě poruchy, což značně komplikuje ...
 • Testování admitanční funkce indikátoru poruch 

  Musil, Milan
  Práce se zabývá návrhem, realizací a vyhodnocením testů pro indikátory poruchových stavů, se zaměřením na indikátory zemního spojení založených na admitančních principech. Tyto indikátory musí být schopny vyhodnocovat zemní ...
 • Vhodnost modelování skutečného modelu půdy náhradním jednovrstvým nebo dvouvrstvým horizontálním modelem půdy 

  Kuběna, Michael
  Tato práce se zabývá rezistivitou půdy a zejména pak vhodností náhrady rozličných modelů půdy dvouvrstvým horizontálním modelem. Nejprve jsou popsány faktory, které ovlivňují rezistivitu půdy, způsob měření této rezistivity ...
 • Vytvoření laboratorního modelu zemnící soustavy 

  Moliš, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního modelu zemnící soustavy, na kterém bude možno měřit rozložení elektrického potenciálu na povrchu země, velikost krokového a dotykového napětí v závislosti na použitém typu zemniče. ...
 • Výpočet rozložení elektromagnetického pole v okolí podzemního kabelového vedení 

  Gromotovič, Ivan
  Práce se zaobírá vlivem rozložení elektromagnetického pole v okolí vodiče na způsobu uložení vedení. V práci je popsána struktura kabelů a jejich písmenné označení. Detailněji je ukázáno uložení kabelů do země a jsou uvedeny ...
 • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

  Vyčítal, Václav
  Tato práce se zabývá přechodnými jevy v elektrizačních soustavách zvláště pak zkraty. V první části práce je zkrat zařazen k ostatním typům poruch v elektrizační soustavě. Dále je v práci popsána obecná rovnice popisující ...