Now showing items 1-20 of 23

 • Bezpečnostní analýza bezdrátových sítí 

  Szőcs, Juraj
  Diplomová práce se zaobírá analýzou bezpečnosti bezdrátových sítí. Jsou zde popsány jednotlivé bezpečnostní metody šifrování WEP, TKIP a CCMP. Dále byly realizovány útoky vůči bezdrátové síti, byla analyzována slabá místa ...
 • Bezpečnostní rizika současných směrovačů 

  Bubelíny, Peter
  Bakalárska práca si kladie za cieľ preštudovať a zdokumentovať problematiku zabezpečenia smerovačov. Podáva charakteristickú informáciu o smerovači, jeho funkciách, typoch a umiestneniach v počítačovej sieti. Keďže je ...
 • Efektivní využití konvergované sítě 

  Nesveda, Marek
  Diplomová práce řeší problematiku konvergovaných sítí a jejich efektivního využití, se zaměřením na telematické sítě. Pro model konkrétní aplikace byla zvolena oblast dopravní telematiky. Práce sestává ze dvou okruhů ...
 • Metodika návrhu optimálního způsobu zálohování velkých objemů dat 

  Bartoňová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou zálohování dat. Zálohování dat je často podceňovanou a přehlíženou oblastí informačních technologií a při tom, ke ztrátě dat může dojit i banální chybou uživatele nebo zhroucením ...
 • Možnosti využití neuronových sítí v síťových prvcích 

  Babnič, Patrik
  Cieľom práce bolo zoznámiť sa s problematikou sieťových prvkov, popísať neurónové siete, ktoré môžu byť využité pre riadenie takého prvku. Teoretická časť sa zaoberá neurónovými sieťami od ich vzniku až po súčasnosť. Je ...
 • Návrh analýzy sítě CISCO analyzátorem VePAL TX300 

  Ťápal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se skládá z popisu laboratorní sítě Cisco, možnostech analýzy sítí pomocí analyzátorů VePAL TX300 a SunSET MTT, vytvoření manuálu k analyzátoru VePAL TX300 a návrhu tří laboratorních úloh. První úloha ...
 • Nelineární analýza a predikce síťového provozu 

  Člupek, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá síťovým provozem a analýzou jeho vlastností. V této práci jsou rozebrány možnosti predikce síťového provozu pomocí FARIMA modelu, teorii chaosu s Lyapunovým exponentem a pomocí neuronových ...
 • Pokročilý systém umožňující zálohování počítačových dat 

  Sobek, Jiří
  Tato diplomová práce se převážně zaměřuje na problematiku zálohování a detailně popisuje jednotlivé zálohovací techniky. Dále také objasňuje funkci protokolů IPv4 a FTP, které s touto prací úzce souvisí. Výstupem je poté ...
 • Predikce datového toku v počítačových sítích 

  Zvěřina, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce bylo seznámit se s problematikou predikce výskytu dat v počítačových sítích. Dále se tato práce zabývala síťovým provozem a analýzou jeho vlastností. V této práci byly rozebrány možnosti ...
 • Rozpoznávání pohybujícího se objektu pomocí MIMO radaru 

  Šulc, Martin
  Cílem této práce je odhadnout parametry pohybujícího se cíle za použití různých konfigurací radarového systému. V práci je nejprve věnován prostor vyšetření Dopplerova efektu a časového zpoždění přijatého signálu. Tyto ...
 • Rozšířené využití zařízení SDH a systému TIMS v laboratořích 

  Kadlec, Michal
  Cílem tohoto projektu je využití modelového výukového systému TIMS při simulaci systému Synchronní Digitální Hierarchie SDH a vytvoření laboratorních úloh pro výuku v oblasti vysokorychlostních komunikačních systémů. V ...
 • Saturace tkání dusíkem 

  Petrák, Tomáš
  Cílem této semestrální práce bylo vytvořit aplikaci pro OS Android, která umožňuje naplánovat ponor s dýchacím přístrojem. Ve výpočtech je jako dýchací směs brán vzduch. Aplikace umožňuje zobrazit grafu ponoru včetně ...
 • Simulace bezdrátových a mobilních UMTS sítí s použitím QoS 

  Zapletal, Lukáš
  Diplomová práce je psána v angličtině a věnuje se standardu IEEE 802.11e, obsahujícím podporu kvality služeb a taky pojednává o kvalitě služeb QoS (Quality of Service) v systému UMTS. Rozebrány jsou hlavní teoretické pilíře ...
 • Simulace síťového prvku v prostředí Matlab 

  Kuchár, Peter
  Diplomová práca je venovaná problematike sieťových prvkov. V úvode dokumentu sú popísané technické aspekty ako je vnútorná štruktúra sieťových prvkov a riadiace mechanizmy slúžiace k rozlíšeniu služieb a podpore ich ...
 • Sledování polohy pomocí GPS 

  Stříteský, Jan
  Předložená práce se zabývá problematikou sledování polohy pomocí GPS a možnostmi praktické realizace systému pro monitoring polohy uživatelů s využitím mobilních koncových zařízení. V úvodní teoretické části práce jsou ...
 • Software pro podporu výuky znázorňující principy směrovačů 

  Sobek, Jiří
  Tato bakalářská práce se převážně zaměřuje na problematiku sítí a jejich klíčových prvků, kterými jsou směrovače. Cílem je objasnit principy směrování a funkce směrovačů rozšířené o informace týkající se směrovacích protokolů ...
 • Softwarová podpora výuky kryptosystémů založených na problému faktorizace velkých čísel 

  Vychodil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá softwarovou podporou výuky asymetrických šifrovacích algoritmů, založených na problematice faktorizace velkých čísel. Byl vytvořen vzorový program, který umožňuje provádět operace spojené se ...
 • Spolupráce telekomunikačních a informačních přenosových systémů 

  Novák, Daniel
  V tejto práci sú teoreticky analyzované niektoré telekomunikačné systémy. Sú tu tiež analyzované základné druhy digitálnych modulácií a ich zavedenie do praxe. V praktickej časti práce sú realizované tri laboratórne úlohy ...
 • Telecommunication Education Environment and its Optimal Usage 

  Al Salman, Ahmed Nasser M
  Students in introductory communication theory classes can benefit from a well-planned laboratory component. Such that TIMS lap equipments which can handle a wide variety of experiments ranging from analog baseband to ...
 • Zabezpečení bezdrátových sítí a možné útoky na tyto sítě 

  Vlček, Peter
  Prvým z hlavných cieľov tejto práce bolo naštudovať a preskúmať rôzne typy útokov na bezdrôtové siete. Táto práca je zameraná na najbežnejšie sa vyskytujúce druhy útokov, akými sú WEP/WPA/WPA2 prelomenie, útok mužom uprostred ...