Now showing items 1-20 of 25

 • Analysis of IEC 61850-9-2LE Measured Values Using a Neural Network 

  Wannous, Kinan Hasan Wafaa; Toman, Petr; Jurák, Viktor; Wasserbauer, Vojtěch (MDPI, 2019-04-28)
  Process bus communication has an important role to digitalize substations. The IEC 61850-9-2 standard specifies the requirements to transmit digital data over Ethernet networks. The paper analyses the impact of IEC 61850-9-2LE ...
 • Chránění transformátoru rozdílovou ochranou 

  Bukvišová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou chránění výkonového transformátoru a podrobněji se zaměřuje na ochranu rozdílovou. Vysvětluje její princip a blíže seznamuje s nastavením vypínací charakteristiky, přičemž je uveden ...
 • Koncept smart-meteringu pro domácnost 

  Kolouch, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá smart-meteringem domácnosti. Úvod práce se věnuje přiblížení dané problematiky. Následně je vysvětlen princip fungování chytré zásuvky a možnosti propojení chytrých zásuvek s obnovitelnými ...
 • Koncept smart-meteringu pro domácnost 

  Kolouch, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá smart-meteringem domácnosti. Úvod práce se věnuje přiblížení dané problematiky. Následně je vysvětlen princip fungování chytré zásuvky a možnosti propojení chytrých zásuvek s obnovitelnými ...
 • Měření částečných výbojů u vysokonapěťových kabelů 

  Pelikán, Luděk
  Hlavním tématem diplomové práce je rozbor měření částečných výbojů na silových kabelech. Práce pojednává i o dalších testováních kabelů, zahrnující měření ztrátového činitele a napěťové výdržné a průrazné zkoušky. Součástí ...
 • Měření parametrů trojvinuťového transformátoru 

  Kováč, Frederik
  Bakalárska práca sa venuje meraniu symetrických zložkových impedancií u trojvinuťového transformátora. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je popísaný princíp fungovania transformátora, ...
 • Model rozvodny s dvojitým systémem přípojnic 

  Kopáček, Petr
  Cílem bakalářské práce je přestavět jednosystémový model rozvodny vn na model se dvěma přípojnicemi, ve kterém jedno pole zastupuje příčný spínač přípojnic, poté ho nakonfigurovat, otestovat a uvést do provozu pro laboratorní ...
 • Návrh monitorovacího systému FVE 

  Lahvička, Juraj
  Táto práca je zameraná na návrh monitorovacieho zariadenia pre fotovoltaické elektrárne, ktorý je založený na báze PLC. Práca zahrňuje možnosti, spôsoby a uvádza dostupné prostriedky k meraniu, či už elektrických alebo ...
 • Návrh připojení malé vodní elektrárny do elektrické sítě 

  Miškovský, Ján
  Predmetom tejto práce je návrh vyvedenia výkonu malej vodnej elektrárne Raštak. V úvode bakalárskej práce je popísaná principiálna schéma MVE, popis jednotlivých stavebných častí a bližšie špecifikované technologické ...
 • Návrh rekonstrukce části distribuční NN sítě včetně zpracování projektové dokumentace k provedení stavby 

  Kubeša, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou projektování distribučních sítí NN. V teoretické části jsou popsány legislativní požadavky na projektanta distribučních sítí, přehled norem, ve kterých by se měl projektant ...
 • Návrh rekonstrukce NN sítě v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje sítí 

  Navrátil, Stanislav
  Cílem této práce je seznámení s problematikou navrhování distribučních sítí nn. Práce zpracovává nejdříve teoretické poznatky související s touto problematikou. Velký důraz je v této části věnován koncepčnímu rozvoji v ...
 • Obnova napětí v oblasti Prostějova a Zlína 

  Wasserbauer, Vojtěch
  Hlavním cílem této práce je popsat krizové stavy, které nastávají v síti a mají za následek její rozpad. Dále se také zabývá možnostmi obnovy napětí a postupy s těmito možnostmi spojenými. Jsou zde dále popsány způsoby ...
 • Ochranné funkce terminálu REX 640 při jednopólových zemních poruchách 

  Siegel, Josef
  Tato bakalářské práce se zabývá ochranami pro poruchové stavy elektrizační soustavy, se zaměřením na zemní spojení. Tyto ochrany musí být schopny vyhodnocovat zemní spojení v sítích kompenzovaných, kompenzovaných s pomocným ...
 • Ochrany trakcí 

  Šüli, Nicolas
  Bakalárská práca sa zameriava na metody ochrany v trakčnom napájacom stanicy a v trakčnom meniarne. Práca najprv sa zaoberá s súčasným stavom trakčnej dopravy, potom s nežiadúcim stavom v trakčnom systéme a elektrickými ...
 • Optimalizace umístění zásuvky výsuvného měření s ohledem na zvýšený počet vodičů 

  Šindler, Matěj
  Tato bakalářská práce se v úvodu zabývá popisem struktury rozváděče typu UniGear, vyráběného firmou ABB, a popisem jeho základních bloků. Dále tato práce popisuje transformátory proudu a napětí a senzory, které se v těchto ...
 • Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů 

  Wasserbauer, Vojtěch
  Tato práce se zabývá posouzením možnosti připojení nového zdroje do distribuční sítě 110 kV, porovnáním vlivů na tuto síť při zapojení nového zdroje do dvou různých okruhů sítě a při provozu v zimním a letním období. Dále ...
 • Provozování vložených kabelových vedení do DS vvn 

  Černý, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem části kabelového vedení, která je vložena mezi venkovní vedení distribuční soustavy VVN. Podstatou je popis přínosů, rizik a dopadu provozování těchto úseků z pohledu chránění a přechodových dějů. ...
 • Připojení elektrokotle pro poskytování podpůrných služeb v teplárnách 

  Ditrych, Marek
  Bakalářská práce se zabývá využitím elektrokotle pro rozšíření nabízených podpůrných služeb v teplárnách. V práci jsou popsány jednotlivé systémové a podpůrné služby, díky kterým se regulují výkonové výkyvy sítě. Za těmito ...
 • Spolupráce elektrárenských bloků - optimalizace provozních parametrů 

  Hromádka, Martin
  Práce má za cíl popsat princip fungování tepelné kondenzační elektrárny, popsat problematiku týkající se zvyšování účinnosti výrobních bloků a sestavit matematický model paralelně spolupracujících bloků. V práci je rovněž ...
 • Systém pro chránění laboratorního generátorového soustrojí 

  Jurák, Viktor
  Tato práce se zabývá návrhem chránění synchronního alternátoru. Úvod práce je věnován popisu laboratorního generátorového soustrojí a srovnání zařízení – ochranných terminálů a měřicích příslušenství – které lze využít pro ...