Now showing items 1-20 of 23

 • Odvod odpadních vod z hotelu 

  Vilhelmová, Marie
  Bakalářská práce je na téma Odvod odpadních vod z hotelu. Cílem je navržení vnitřní dešťové a splaškové kanalizace a navržení předčištění splaškové vody z kuchyňského zařízení a dešťové vody ze zpevněných ploch. Teoretická ...
 • Rozvod vody v hotelu 

  Březinová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a dimenzováním vnitřního vodovou, včetně přípravy teplé vody, a vodovodní přípojky v hotelu s restauračním provozem. V této práci jsou porovnány čtyři varianty přípravy teplé vody v tomto ...
 • Rozvody teplé vody s využitím topných kabelů 

  Březinová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá rozvody teplé vody s využitím topných kabelů. Tato práce je rozdělena do tří částí. Nejprve je představena především funkce topných kabelů, poté je dimenzován vnitřního vodovod u dvou rozdílných ...
 • Vytápění bytového domu 

  Dittrichová, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je řešení systému vytápění a přípravy teplé vody a návrh zdroje tepla pro zadaný bytový dům. Projekt se skládá z výpočtu tepelných ztrát, návrhu otopných těles, dimenzování potrubí a návrhu ...
 • Vytápění bytového domu 

  Ladomérská, Jana
  Ve své bakalářské práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě v Mostě. Jedná se o rekonstruovaný zděný dům se třemi podlažími. Ve výpočtové části se zabývám návrhem otopných ploch, rozvody ...
 • Vytápění bytových domů 

  Tichá, Hana
  Předmětem diplomové práce je technické řešení vytápění dvou bytových domů. Projekt je řešen ve dvou variantách. V první variantě jsou zdrojem tepla kotle na pelety, ve druhé variantě jsou zdrojem tepla tepelná čerpadla typ ...
 • Vytápění hotelu 

  Batrla, Jan
  Projekt bakalářské práce řeší návrh vytápění hotelu. Hlavním úkolem projektu je vhodné zvolení návrhu vytápění a jeho návrh, tak aby bylo zajištěno bezproblémové a co nejefektivnější fungování celého topného systému.
 • Vytápění mateřské školy 

  Pyszczyková, Anna
  Úvod teoretické části se zabývá zdroji tepla od minulosti po současnost. Je zde uveden popis jednotlivých zdrojů, využití, výhody a nevýhody. Výpočtová část obsahuje ukázkový příklad návrhu systému vytápění novostavby ...
 • Vytápění objektu podnikatelského inkubátoru 

  Slovenčíková, Iveta
  Jedná se o zateplený čtyřpodlažní objekt bez suterénu, vytápěn především deskovými radiátory s lokálním zdrojem tepla.
 • vytápění polyfunkčního objektu 

  Bohutínský, Zdeněk
  Cílem práce je návrh vytápění tří pater polyfunkčního domu. Objekt má tři uživatelské části a to pro bydlení, obchod a kancelářské práce. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy s místním zdrojem tepla. Dále je řešen ...
 • Vytápění polyfunkčního objektu 

  Štěpánek, Marek
  Cílem bakalářské práce na téma „Vytápění polyfunkčního objektu“ je správné navrhnutí vytápění a funkčnost. Objekt má pět samostatných pater. Je zde navržen dvouokruhový kotel s napojením na otopná tělesa a podlahové vytápění. ...
 • Vytápění souboru bytových domů 

  Slovák, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem systému vytápění souboru bytových domů ve dvou variantách. Objekt má 1.podzemní podlaží a 2. Nadzemní podlaží. Objekt je vytápěn deskovými a trubkovými otopnými tělesy. Zdroj tepla je ...
 • Vytápění šachového klubu s ubytováním 

  Brada, Stanislav
  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody šachového klubu v Brně. Jedná se o třípodlažní objekt s plochou střechou. Vytápění je řešeno převážně otopnými tělesy. Otopná soustava je podle světových stran rozdělena na ...
 • Vytápění základní školy 

  Bárta, Martin
  Zadání bakalářské práce je návrh vytápění pro základní školu. Objekt je situován v obci Lipová, nedaleko Prostějova. Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková, nízkoteplotní s nuceným oběhem topné vody. Všechna navržená ...
 • Využití obnovitelných zdrojů energií v systémech TZB rodinného domu 

  Letochová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá druhy alternativních zdrojů energie a možnostmi jejich využití v rodinných domech. V první části jsem se zaměřila na jednotlivé druhy těchto zdrojů a vhodnost použití pro vytápění. Ve druhé ...
 • Využívání dešťových vod v hotelu 

  Veselská, Monika
  Bakalářská práce spočívá v návrhu systému využití dešťových vod v hotelu, návrhu akumulační nádrže, dimenzování rozvodu studené pitné a užitkové vody v objektu a vodovodní přípojky.
 • Využívání dešťových vod v objektu bytového domu 

  Šumichrastová, Mária
  Cieľom práce ja priblížiť problematiku využívania zrážkových vôd v objektoch bytovej výstavby. Táto voda nachádza široké uplatnenie na bežné činnosti v domácnostiach, čo prispieva k šetreniu pitnej vody. V úvode mojej práce ...
 • Využívání odpadních vod v objektu hasičské záchranné stanice 

  Jíra, Martin
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou využívání odpadních vod v objektu záchranné hasičské stanice ve městě Lovosice. Teoretická část se zaměřuje obecně na šedé odpadní vody a jejich užití na záchranné ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v apartmánovém domě 

  Polách, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v apartmánovém domě a jejich napojení na stávající inženýrské sítě. Součástí je návrh přečerpávacího zařízení odpadních vod z důvodu ochrany ...
 • Zdravotně technické instalace bytového domu 

  Ivan, Aleš
  Bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v bytovém domě v obci Zlosyň. Teoretická část se zaměřuje na problematiku způsobu přípravy teplé vody a metodami návrhu zásobníkového ohřívače. Výpočtová ...