Now showing items 1-20 of 22

 • Návrh zdravotně technických instalací v bytovém domě 

  Jurek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních vod a zásobováním vodou v bytovém domě. Teoretická část práce řeší zpětné využívání splaškových odpadních vod. Technická část práce řeší vnitřní rozvody ...
 • Odvod odpadních vod z hotelu 

  Vilhelmová, Marie
  Bakalářská práce je na téma Odvod odpadních vod z hotelu. Cílem je navržení vnitřní dešťové a splaškové kanalizace a navržení předčištění splaškové vody z kuchyňského zařízení a dešťové vody ze zpevněných ploch. Teoretická ...
 • Rozvod vody v hotelu 

  Březinová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a dimenzováním vnitřního vodovou, včetně přípravy teplé vody, a vodovodní přípojky v hotelu s restauračním provozem. V této práci jsou porovnány čtyři varianty přípravy teplé vody v tomto ...
 • Rozvody teplé vody s využitím topných kabelů 

  Březinová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá rozvody teplé vody s využitím topných kabelů. Tato práce je rozdělena do tří částí. Nejprve je představena především funkce topných kabelů, poté je dimenzován vnitřního vodovod u dvou rozdílných ...
 • Vytápění bytového domu 

  Dittrichová, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je řešení systému vytápění a přípravy teplé vody a návrh zdroje tepla pro zadaný bytový dům. Projekt se skládá z výpočtu tepelných ztrát, návrhu otopných těles, dimenzování potrubí a návrhu ...
 • Vytápění bytových domů 

  Tichá, Hana
  Předmětem diplomové práce je technické řešení vytápění dvou bytových domů. Projekt je řešen ve dvou variantách. V první variantě jsou zdrojem tepla kotle na pelety, ve druhé variantě jsou zdrojem tepla tepelná čerpadla typ ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Jetelina, Michal
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje popisu a charakteristice teplovodního vytápění, jež je v návrhu užito. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu. Systém je navrhnut jako ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Pyszczyková, Anna
  Úvod teoretické části se zabývá zdroji tepla od minulosti po současnost. Je zde uveden popis jednotlivých zdrojů, využití, výhody a nevýhody. Výpočtová část obsahuje ukázkový příklad návrhu systému vytápění novostavby ...
 • Vytápění objektu podnikatelského inkubátoru 

  Slovenčíková, Iveta
  Jedná se o zateplený čtyřpodlažní objekt bez suterénu, vytápěn především deskovými radiátory s lokálním zdrojem tepla.
 • vytápění polyfunkčního objektu 

  Bohutínský, Zdeněk
  Cílem práce je návrh vytápění tří pater polyfunkčního domu. Objekt má tři uživatelské části a to pro bydlení, obchod a kancelářské práce. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy s místním zdrojem tepla. Dále je řešen ...
 • Vytápění souboru bytových domů 

  Slovák, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem systému vytápění souboru bytových domů ve dvou variantách. Objekt má 1.podzemní podlaží a 2. Nadzemní podlaží. Objekt je vytápěn deskovými a trubkovými otopnými tělesy. Zdroj tepla je ...
 • Vytápění školní budovy 

  Holková, Soňa
  Tématem této bakalářské práce je vytápění základní a mateřské školy. Hlavní cílem je návrh otopné soustavy a přípravy teplé vody. Zdrojem tepla je horkovod, na který je budova napojena přes výměník.
 • Vytápění základní školy 

  Bárta, Martin
  Zadání bakalářské práce je návrh vytápění pro základní školu. Objekt je situován v obci Lipová, nedaleko Prostějova. Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková, nízkoteplotní s nuceným oběhem topné vody. Všechna navržená ...
 • Využití obnovitelných zdrojů energií v systémech TZB rodinného domu 

  Letochová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá druhy alternativních zdrojů energie a možnostmi jejich využití v rodinných domech. V první části jsem se zaměřila na jednotlivé druhy těchto zdrojů a vhodnost použití pro vytápění. Ve druhé ...
 • Využití šedých vod v hotelu 

  Výstupová, Eliška
  Diplomová práce řeší zdravotně technické instalace a návrh rozvodů šedé vody v hotelu. Řešený objekt má tři nadzemní podlaží a suterén. V prvním podlaží se nachází restaurace, bar, zimní zahrada, hygienické prostory a ...
 • Využívání dešťových vod v hotelu 

  Veselská, Monika
  Bakalářská práce spočívá v návrhu systému využití dešťových vod v hotelu, návrhu akumulační nádrže, dimenzování rozvodu studené pitné a užitkové vody v objektu a vodovodní přípojky.
 • Využívání dešťových vod v objektu bytového domu 

  Šumichrastová, Mária
  Cieľom práce ja priblížiť problematiku využívania zrážkových vôd v objektoch bytovej výstavby. Táto voda nachádza široké uplatnenie na bežné činnosti v domácnostiach, čo prispieva k šetreniu pitnej vody. V úvode mojej práce ...
 • Zdravotně technické instalace bytového domu 

  Havlíčková, Simona
  Bakalářská práce řeší zdravotně technické instalace v šestipodlažním částečně podsklepeném bytovém domě. Teoretická část je věnována plastovým materiálům a jejich systémům používané pro kanalizační potrubí. Výpočtová a ...
 • Zdravotně technické instalace bytového domu 

  Opršálová, Žaneta
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v bytovém domě. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace, vodovodu a plynu v zadaném objektu. Řešený objekt je nepodsklepený s pěti ...
 • Zdravotně technické instalace bytového domu 

  Ivan, Aleš
  Bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v bytovém domě v obci Zlosyň. Teoretická část se zaměřuje na problematiku způsobu přípravy teplé vody a metodami návrhu zásobníkového ohřívače. Výpočtová ...