Now showing items 1-20 of 34

 • Historie vývoje žáruvzdorných ocelí a superslitin 

  Pešina, Jan
  Součásti, pracující v oblasti tepelného zpracování v petrochemii, případně v leteckém průmyslu, jsou velmi často vystaveny působení korozních vlivů a napětí za teplot přesahujících 800 °C. Dynamický rozmach této produkce ...
 • Makrosegregace a mikrosegregace v austenitických CrNi ocelích 

  Ostratický, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o segregačních pochodech v austenitických chromniklových ocelích. V první části se teoreticky pojednává o procesu makrosegregačních a mikrosegregačních pochodů. Druhá část této práce je ...
 • Mechanické a technologické vlastnosti duplexních ocelí v závislosti na hodnotě PREN 

  Nejedlý, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá korozivzdornými austeniticko-feritickými (duplexními) ocelemi a jejich mechanickými a technologickými vlastnostmi. První část práce je zaměřena na seznámení s těmito vysokolegovanými materiály. ...
 • Metalurgie a výroba odlitků z litiny s červíkovitým grafitem 

  Koběrský, František
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou litiny s červíkovitým grafitem ve slévárně HEU-NISCH Brno, s.r.o. V úvodní části je popsána struktura, chemické složení, vlastnosti, způ-soby modifikace a očkování. V následující části ...
 • Metody primárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů 

  Stejskal, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na způsoby ovlivňování struktury kovu během jeho tuhnutí ve formě, což vede ke změnám mechanických vlastností. V první části práce je vysvětlen princip krystalizace kovů, její typy a ...
 • Nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty 

  Dvořák, Jan
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty. Je vysvětlen princip každého pochodu a jeho případné možnosti a použití.
 • Oduhličení a odplynění vysokolegovaných chromových ocelí ve vakuu 

  Ertelt, Tomáš
  Práce se zabývá výzkumem vlivu vakua na odplynění a oduhličení vysokolegovaných korozivzdorných ocelí. Cílem jeho použití je zvýšení korozní odolnosti a mechanických vlastností oceli. Teoretická část je věnována rozboru ...
 • Pece pro tepelné zpracování kovů 

  Pražan, Jan
  Práce pojednává o konstrukci pecí pro tepelná zpracování kovů. Na základě literární studie bylo provedeno rozdělení a popis základních typů tepelného zpracování ocelí, litin, neželezných kovů a jejich slitin. Jsou uvedeny ...
 • Postupy pro dosažení vyšší povrchové jakosti ocelových odlitků 

  Tomková, Jana
  Předmětem této diplomové práce je ověřit účinky hliníkového prášku v základním žáruvzdorném nátěru určeného pro odlévání ocelových odlitků do organicky pojených forem. Přítomnost hliníkového prášku v základním nátěru byla ...
 • Použití sekundární metalurgie při výrobě oceli 

  Škeřík, Filip
  Práce je literární rešerše na téma použití sekundární metalurgie při výrobě oceli. Obsahuje základní rozdělení SM a stručný popis a využití jednotlivých pochodů. Hlavní část je zaměřena na popis konstrukčních prvků elektrické ...
 • Provozní kontrola kvality litinových odlitků ve slévárně 

  Krvač, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi litiny s lupínkovým grafitem a litiny s kuličkovým grafitem. Teoretická část byla zaměřena na poznatky, které se týkaly chemického složení, mechanických vlastností a sledování ...
 • Sekundární metalurgie oceli 

  Neduchal, Bronislav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozdělení a popis jednotlivých postupů sekundární metalurgie, které se využívají ve slévárnách oceli. Popisují se zde vlivy jednotlivých prvků obsažených v oceli, tavící agregát, rozdělení ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - konkrétní aplikace 

  Rozman, Jiří
  Tato bakalářská práce si klade za cíl shromáždit základní informace o současném uplatnění odlitků vyrobených metodou vytavitelného modelu. Je zaměřena na využití těchto odlitků v různých odvětvích průmyslu a na mate-riálu ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - vytavování vosků 

  Šmíd, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problémem technologií vytavování voskového modelu spojených s výrobou přesných odlitků (technologie “ztraceného vosku“). Na základě literární studie byla vytvořena rešerše zaměřená na nejmodernější ...
 • Vady a vlastnosti masivních odlitků 

  Sobotka, Petr
  Práce se zabývá zpracováním a interpretací dat získaných ze vzorků odebraných z nálitku odlitku spodního beranu vyrobeného v provozu Vítkovice Heavy Machinery a.s. Zaměřuje se na tuhnutí odlitku a s ním související segregační ...
 • Vlastnosti nízkolegovaných ocelí za snížených teplot 

  Doležal, Petr
  Cílem práce byl výzkum v oblasti struktury a vlastností nízkolegovaných ocelí používaných za snížených teplot. Práce byla zaměřena zejména do oblasti tepelného zpracování a chemického složení kovu a jejich vlivu na hodnoty ...
 • Vlastnosti pěnokeramických filtrů potřebné pro využití v numerických simulacích 

  Boček, Vítězslav
  Závěrečná práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Slévárenská technologie, se zabývá určením některých parametrů pěnokeramických filtrů nezbytných pro použití v simulačních programech ve slévárenské praxi. ...
 • Vliv chemického složení oceli na strukturu a vlastnosti korozivzdorných ocelí 

  Valenta, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřená na vysokolegované austenitické a austeniticko-feritické (duplexní) oceli. Teoretická část práce zahrnuje rozdělení vysokolegovaných ocelí a základní seznámení s touto problematikou. V ...
 • Vliv metalurgického zpracování a podmínek odlévání na vnitřní jakost ocelových odlitků 

  Klváček, Jan
  Cílem diplomové práce bylo provést klasifikaci objevujících se vad u konkrétního typu ocelového odlitku vyráběného společností UNEX Slévárna, s.r.o., a následně určit podmínky jejich vzniku. Jednalo se především o porušení ...
 • Vliv metalurgického zpracování a slévárenské technologie na jakost ocelových odlitků 

  Návrat, Radim
  Cílem této práce bylo v provozních podmínkách slévárny Třinec stanovit vliv chemického složení, použitého metalurgického zpracování a dané slévárenské technologie na vnitřní a povrchovou jakost u vybraného typu experimentálního ...