Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza a návrh sanace krovu kostela 

  Múčka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením statického modelu historického krovu daného kostela. Cíle práce byly provedení statické analýzy krovu, který prodělal řadu stavebních zásahů ovlivňujících tuhost, návrh sanace a ...
 • Analýza D-oblastí pomocí modelů náhradní příhradoviny 

  Konárek, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je analýza několika typických D-oblastí železobetonových konstrukcí. Analýza je provedena pomocí metody náhradní příhradoviny. Jako první jsou modely náhradní příhradoviny využity při analýze smyku ...
 • Analýza ocelové konstrukce 

  Nováková, Ľubica
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou ocelové konstrukce. Konstrukce byla modelována ve dvou variantách v programu ANSYS Mechanical. Oba modely byly spočteny nejdřív lineárně, pak nelineární a také byla provedena modální ...
 • Analýza tradičních dřevěných konstrukcí 

  Šigutová, Petra
  Předmětem mé bakalářské práce je studie statického působení krovu stodoly. V úvodu se věnuji vytváření rovinných modelů základních typu krovů a jejich chováním při zatížení. Hlavní část se zabývá vytvářením prostorových ...
 • Automatizace navrhování některých prvků ocelových konstrukcí 

  Kopeček, Josef
  Cílem předkládané práce je vytvoření programu pro automatizované posouzení šroubových a svarových spojů. Program využívá postupů uvedených v ČSN EN 1939 1 8. Správnost vytvořeného programu je ověřena porovnáním vhodně ...
 • Automatizace statického řešení některých problémů dřevěných konstrukcí 

  Hetver, Jan
  Cílem této práce je vytvoření programu s automatickým návrhem a posouzením spojů s kolíkovými spojovacími prostředky. Program využívá postupů uvedených v ČSN 73 1702 a tzv. Johansenových vztahů pro výpočet únosnosti. ...
 • Londýnské oko 

  Hušek, Martin
  Předmětem diplomové práce je provedení statické analýzy konstrukce Londýnského oka. V prvních kapitolách se práce zabývá přehledem realizovaných konstrukcí typu Ferrisova kola. Hlavní část práce spočívá v analyzování samotné ...
 • Modelování tradičních dřevěných krovů 

  Vitásková, Petra
  Bakalářská práce „Modelování tradičních dřevěných krovů“ se zabývá analýzou chování tradičních dřevěných krovů. Na základě skutečného provedení konstrukcí krovů jsou vytvořeny prutové výpočtové modely, jednotlivé konstrukční ...
 • Návrh a analýza nosné konstrukce domu ve tvaru koule 

  Kolodzej, Ján
  Bakalářské práce se věnuje navržením dvou různých variant konstrukce domu ve tvaru koule. Návrhy konstrukcí vznikali v zájmu investora, s kterým byli obě varianty konzultovány a mají sloužit jako ideový návrh pro budoucí ...
 • Návrh a posouzení dřevěné konstrukce 

  Končák, Jiří
  Tématem diplomové práce je dřevěná nosná konstrukce lávky pro pěší přes řeku Bečvu v Karolince. Lávka má rozpětí 37 metrů. Jsou vytvořeny prostorové modely tří variant konstrukce a pomocné modely. Výsledná varianta byla ...
 • Návrh a posouzení dřevěné kopule 

  Hušek, Martin
  Předmětem bakalářské práce je provedení návrhu a posouzení zastřešení tvaru kopule. Úvodní kapitoly jsou věnovány návrhu samotné geometrie kopule s důrazem na její modifikaci pro účely optimalizace tvaru a struktury. ...
 • Návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce 

  Končák, Jiří
  Tématem bakalářské práce je dřevěná nosná konstrukce netradičního rodinného domu ve tvaru jehlanu. Jsou vytvořeny rovinné a prostorové modely jednotlivých částí a celkový prostorový model. Práce se soustřeďuje zejména na ...
 • Návrh a posouzení ocelové konstrukce 

  Svoboda, Radek
  Tématem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce průmyslové budovy pro úpravu sklářského písku. Budova má půdorysný rozměr 12,0 x 12,0 metrů a výšku v hřebeni střechy 15,6 metrů. Rozvržení jednotlivých prvků ...
 • Návrh a posouzení sanace historické dřevěné konstrukce 

  Nováková, Ľubica
  Bakalárka práca „ Návrh a posouzení sanace historického dřevěné konstrukce“ sa zaoberá návrhom a posúdením nových nahradených prvkov – protéz. Rieši taktiež návrh a posúdenie spojov nových prvkov s pôvodnými. Protézy je ...
 • Návrh a posouzení zastřešení rekreačního objektu 

  Florek, Jozef
  Predmetom bakalárskej práce je navrhnutie a posúdenie zastrešenia prístavby k hotelovému objektu. Práca rieši tri rozličné varianty strešných konštrukcií. Pre každý variant je navrhnutá geometria a zaťaženie, na základe ...
 • Návrh a statická analýza zastřešení sportovní haly 

  Chudějová, Ludmila
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickou analýzou zastřešení sportovní haly. V programu Dlubal RFEM 5.11 byly vytvořeny modely rovinných rámů a vypočítány pomocí metody konečných prvků. Tyto modely byly mezi ...
 • Některé problémy železobetonových desek 

  Bartosch, Václav
  Tématem bakalářské práce je jednoduchá železobetonová stropní konstrukce obdélníkového půdorysu lokálně podepřená čtvercovými sloupy. Jsou vytvořeny rovinné modely totožné desky se změnou typu podpor. Pro kontrolu a srovnání ...
 • Penzion s restaurací 

  Vít, Lukáš
  Projekt řeší novostavbu penzionu s restaurací v Křídlech. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba penzionu je určena pro 41 hostů. Součástí penzionu je restaurace. Objekt ...
 • Řešení dřevěných halových konstrukcí 

  Šigutová, Petra
  Předmětem mé diplomové práce je statická analýza různých typů příhradových nosníků na velké rozpětí. V úvodu se věnuji příhradovým nosníkům – jejich geometrii, statickému působení a namáháni prutů. V hlavní části se zabývám ...
 • Řešení stability prutových konstrukcí 

  Baxant, Radek
  Předmětem této diplomové práce je posouzení stability štíhlých prutů zejména v ocelových konstrukcích. Před posuzováním prutů v rámových konstrukcích je zjišťován vliv nastavení výpočetního modelu na výsledné hodnoty.Počáteční ...