Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza rizik v průmyslovém podniku 

  Zahálka, Jiří
  Cílem diplomové práce je vytvořit literární rešerši analýzy rizik v průmyslovém podniku, sestavit metodiku pro analýzu rizik, identifikovat rizika, jejich následky a pravděpodobnost a navrhnout doporučení pro jejich snížení. ...
 • Aplikace vysokorychlostních kamerových systémů 

  Záveský, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vysokorychlostní kamery, a to zejména na jejich využití v praxi. Práce se zabývá charakteristikou kamery, historickým vývojem a okolnostmi potřebnými k dobré kvalitě nahrávky. Dále byly ...
 • Comparison of Taguchi’s partial correction technique with control charts 

  Kotek, Luboš; Nosek, Aleš; Fiala, Alois; Zahálka, Jiří (MM publishing Ltd., 2015-10-01)
  This article compares the most commonly used methods of statistical quality control (control charts - in our case the control chart of individual values) with the Taguchi’s method of Partial Correction. The comparison ...
 • Determination and Improvement of Performance Level of Safety Function of Emergency Stop for Machinery 

  Zahálka, Jiří; Tůma, Jiří; Bradáč, František (Elsevier, 2014-03-25)
  This article focuses on the calculation of performance level (PL) by standard ISO 13849-1 Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design [1]. Requirements of current ...
 • Ecodesign a jeho současný vliv na konstrukci výrobních strojů 

  Kordula, Zbyněk
  Bakalářská práce obsahuje přehled předpisů a nařízení přímo ovlivňujících ecodesign strojních zařízení. Přehled nástrojů, které lze použít při aplikaci ecodesignu. Možnosti, pomocí nichž jde dosáhnout úspory energie a ...
 • Ecodesign a jeho vliv na konstrukci výrobních strojů 

  Sovják, Richard
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování soupisu legislativních předpisů, nařízení a norem ovlivňující výrobní stroje. Obsahuje přehled nástrojů pro posuzování životního cyklu výrobků za pomocí metodik ecodesignu a shrnuje ...
 • Hodnocení přesnosti a způsobilosti souřadnicového stroje PIONEER DEA 

  Hrdlička, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá přesností a způsobilostí souřadnicového měřicího stroje Pioneer Dea. Cílem práce je vyjádřit pomocí metodiky mezinárodního slovníku termínů v metrologii nejistotu měření a pro vytypovaný ...
 • Měření a vyhodnocení vysokorychlostního děje 

  Šťastný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vysokorychlostních kamerových systémů. V první části jsou nastíněny některé důležité historické milníky vysokorychlostního snímání a popsán základní princip zpracování obrazu ...
 • Moderní metody řízení kvality 

  Vyškovský, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá Moderními metodami řízení kvality. V teoretické části shrnuje principy a mechanismy jednotlivých metod, které tvoří hlavní část této bakalářské práce. Specificky se jedná o Moderní ...
 • Moderní metody řízení kvality 

  Kadilák, Tomáš
  Táto práca je rešeršné spracovanie na tému: Moderné metódy riadenia kvality. V práci sú popísané základné a novšie nástroje riadenia kvality a vzájomné porovnanie ich uplatnenia počas životného cyklu produktu. Z tohto ...
 • Návrh specielního měřicího zařízení pro kontrolu sražení hran 

  Novotný, Jan
  Tato diplomová práce obsahuje základní přehled kontaktních i bezkontaktních metod měření používaných v současnosti v průmyslových aplikacích. Na základě stanovených kritérií pro návrh měřící stanice pro měření sražení hrany ...
 • Posouzení pracoviště výrobní linky 

  Obritzhauser, Filip
  Tato bakalářská práce se věnuje navrhování pracovišť výrobních linek, které jsou dnes hojně využívány. Jsou rozebrány všechny faktory ovlivňující bezpečnost práce. V poslední části se práce zaměřuje na návrh typického ...
 • Principy měření geometrické přesnosti obráběcích strojů 

  Nakládalová, Tereza
  V této bakalářské práci jsou popsány principy měření geometrické přesnosti u obráběcích strojů. Je provedeno měření kruhové interpolace a jsou zde zhodnoceny výsledky. Teoretická část se zabývá příčinami vzniku chyb a ...
 • Problematika obráběcích strojů pro velkosériovou výrobu 

  Nejedlý, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku výrobních strojů ve velkosériové výrobě. První část práce zahrnuje rešerši zaměřenou na oblast stavebnicových jednoúčelových strojů. V rámci této části práce jsou popsány ...
 • Statistické zpracování dat v oblasti řízení kvality 

  Chlebounová, Klára
  Cílem bakalářské práce je vytvořit literární rešerši metod statistického zpracování dat v oblasti řízení kvality, sestavit jejich přehled a možnosti využití. Na praktickém příkladu je zobrazena metodika zjišťování stability ...
 • Zhodnocení současných technologií v zajišťování funkční bezpečnosti strojních zařízení 

  Koten, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením současných technologií v zajišťování funkční bezpečnosti strojních zařízení. První část práce je věnována technickým normám, které se vztahují k této problematice. Jsou zde ...
 • Zhodnocení současných technologií v zajišťování funkční bezpečnosti strojních zařízení 

  Smetana, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá funkční bezpečností jako celkem. V první části práce je nastíněno, co bychom si pod pojmem funkční bezpečnost mohli představit a proč bychom se jí měli věnovat. Práce také obsahuje seznámení ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Zahálka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi pro využití biomasy, nabízí jejich souhrn, popis a využití. Další body jsou zaměřeny na zdroje biomasy, ekologické dopady spojené s jejím pěstováním a následným zpracováním. Na závěr ...