Now showing items 1-19 of 19

 • Autonomní soustavy diferenciálních rovnic - klasické vs zlomkové 

  Glozigová, Anna
  Hlavním zaměřením této práce je hlubší studium a porovnání dvou oblastí diferenciálních rovnic, kde důraz je kladen na neceločíselné řády, neboť během posledních desítek let se tato oblast nejenže stala populární, ale ...
 • Bezsíťové metody ve výpočetní dynamice tekutin 

  Niedoba, Pavel
  Práce se věnuje bezsíťovým metodám, především SPH metodě. Výhradně se práce zabývá problémem konvergence v blízkosti hranice definičního oboru úlohy a jeho následným řešením v podobě použití tzv. fiktivních částic jakožto ...
 • Bezsíťové modelování proudění tekutin 

  Prochazková, Zdeňka
  Práce pojednává o bezsíťové metodě Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). V práci jsou odvozené základní rovnice pro řešení úloh proudění - rovnice kontinuity, pohybová rovnice a rovnice energie. V textu jsou uvedeny ...
 • Lagrangeovský model pohybu kavitační bubliny 

  Bossio Castro, Alvaro Manuel
  In this thesis, the dynamics of an isolated cavitation bubble submerged in a steady flow is studied numerically. A Lagrangian-Eulerian approach is considered, in which properties of the fluid are computed first by means ...
 • Laplaceova transformace v automatizaci 

  Jakal, Martin
  Tato bakalářská práce ilustruje využití Laplaceovy transformace v oblasti automatického řízení. Konkrétně je zpracována analýza optimálního nastavení regulátoru stejnosměrného motoru pomocí Ziegler-Nicholsovy metody. ...
 • Matematické modely v hydromechanice (a aerodynamice) 

  Ježková, Jitka
  Tato Bakalářská Práce je přehledovým textem, který se zabývá stavem a pohybem ideální kapaliny a ideálního plynu. Hlavním cílem je odvodit Eulerovy pohybové rovnice, které popisují pohyb tekutiny a z nichž lze získat ...
 • Metoda časové diskretizace řešení PDR 

  Myška, Michal
  Tato práce se zabývá řešením evolučních parciálních diferenciálních rovnic metodou časové diskretizace, která vychází z Rotheho metody (metody přímek). Práce je rozdělena na tři základní části. V první části je ukázán ...
 • Metody numerického integrování 

  Čoupek, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na numerický výpočet jednoduchého určitého integrálu. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy a stručně popsány interpolační a ortogonální polynomy, ze kterých pak vychází jednotlivé formule. ...
 • Modelování a simulace v letectví 

  Prešinský, Ján
  Bakalárska práca je zameraná na určenie polohy lietadla vzhľadom na zemskú súradnicovú sústavu. Bližšie sa venuje najmä reprezentácii pomocou Eulerových uhlov a reprezentácii určenou kvaterniónom. Následne uvádza pohybové ...
 • Modelování účinku zemětřesení na budovu pomocí diferenciálních rovnic 

  Juříček, Dan
  Tato práce se zabývá popisem a řešením soustavy diferenciálních rovnic, které popisují účinky zemětřesení na budovy. Cílem této bakalářské práce je sestavení systémů diferenciálních rovnic druhého řádu, vhodného k modelování ...
 • Návrh a rozbor LQ-regulátoru pro podélný a stranový pohyb letadla 

  Prešinský, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a rozborom lineárne kvadratického regulátora pre pozdĺžny a stranový pohyb lietadla. Regulátor je vytvorený najprv pre lineárnu sústavu, ktorá vznikla zlinearizovaním pôvodného nelineárneho ...
 • Newton a numerická matematika 

  Obrátil, Štěpán
  Tématem bakalářské práce jsou Newtonovy metody pro numerické řešení různých problémů. Zejména je vysvětlena problematika řešení nelineárních rovnic, soustav nelineárních rovnic a numerický výpočet integrálů. Je předvedena ...
 • Numerická analýza tuhých systémů diferenciálních rovnic 

  Pavelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá numerickým řešením systémů obyčejných diferenciálních rovnic. V práci jsou nejprve zavedeny a popsány jednotlivé numerické metody určené k~řešení diferenciálních rovnic, poté je vyšetřována ...
 • Numerické metody řešení diferenciálních rovnic neceločíselného řádu 

  Kyjovský, Adam
  Bakalářská práce se zabývá numerickými metodami řešení diferenciálních rovnic neceločíselného řádu. Jsou uvedeny některé základní pojmy zlomkového kalkulu a výsledky teorie zlomkových diferenciálních rovnic, jako jsou ...
 • Numerické modelování šíření zvuku pomocí diferenčních metod 

  Prochazková, Zdeňka
  Cílem této práce je představit metodu konečných diferencí (FDM) upravenou pro použití v problematice modelování šíření zvuku a další postupy, které se společně s touto metodou používají. To jsou selektivní filtry a časová ...
 • Numerické řešení algebraicko-diferenciálních rovnic s indexem 2 

  Kroulíková, Tereza
  Práce se zabývá numerickým řešením algebraicko-diferenciálních rovnic. Tyto rovnice jsou nejprve popsány teoreticky a jsou ukázány jejich základní vlastnosti. Pozornost je věnována zejména indexu, jsou popsány nejpoužívanější ...
 • Runge-Kuttovy metody 

  Kroulíková, Tereza
  Tato práce se zabývá Runge--Kuttovými metodami pro počáteční problém. Práce začíná analýzou Eulerovy metody a odvozením podmínek řádu. Jsou představeny modifikované metody. Pro dvě z nich je určen jejich řád teoreticky a ...
 • Simulace proudění tekutiny okolo překážek Lattice Boltzmannovou metodou 

  Prinz, František
  Tato práce se zabývá Lattice Boltzmannovou metodou (LBM). Jedná se o mezoskopickou metodu popisující pohyb částic v tekutině pomocí Boltzmannovy rovnice, kde figuruje pravděpodobnostní rozdělovací funkce. Pomocí Chapman-Enskogova ...
 • Steffensenova metoda a metody Steffensenova typu 

  Frýzová, Sabina
  metody Steffensenova typu, nelineární rovnice, Newtonova metoda, Steffensenova metoda