Now showing items 1-15 of 15

 • Charakteristické parametry palivových trysek 

  Ledererová, Lucie
  Mnoho průmyslových aplikací získává potřebnou tepelnou energii prostřednictvím spalovacího procesu. Základním prvkem každého spalovacího zařízení je hořák a jeho součástí je soustava trysek, které do spalovacího prostoru ...
 • The Difficulties of Designing Technical-Economic Models for Czech Wastewater Treatment Plants 

  Zejda, Vojtěch; Gregor, Jiří; Kropáč, Jiří; Václavková, Šárka (University of Maribor Press, 2020-05-21)
  This paper describes the main points that must be faced when preparing a methodology for a techno-economic model of a wastewater treatment plant (WWTP). The model and the design are meant to be applied to real WWTP ...
 • Ejektory a jejich využití v průmyslu 

  Zejda, Vojtěch
  Tato práce má za cíl seznámit čtenáře s ejektorovými čerpadly. Popisuje jejich princip činnosti, výhody a nevýhody a problematiku jejich použití v různých aplikacích. Hlavní nevýhodou ejektorů je jejich nízká účinnost, a ...
 • Konopí jako alternativní palivo 

  Jaworská, Petra
  Bakalářská práce pojednává formou literární rešerše o možnostech využití rostliny konopí jako energetické plodiny a jejím vývoji a udržitelnosti v budoucnu. V České republice je produkce konopných biopaliv teprve v počátcích, ...
 • Měření rychlostních profilů za vířičem 

  Zejda, Vojtěch
  Hořáky jsou klíčová zařízení procesních pecí, jež významně ovlivňují tvorbu emisí při spalovacím procesu. Pro vývoj moderních low – NOX hořáků je nezbytné znát přesnou podobu proudění, které generuje axiální lopatkový vířič ...
 • Měření vybraných fyzikálních vlastností odpadních vod z bioplynových stanic 

  Ondruška, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je měření fyzikálních a chemických vlastností odpadních vod z bioplynových stanic. Práce stručně popisuje odpadní vody a jejich vznik. Hlavní část je věnována přípravě experimentu a detailnímu popisu ...
 • Návrh optimálního promíchávání velkokapacitních vyhnívacích nádrží 

  Bradáč, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem optimálního způsobu míchání vyhnívacích nádrží s ohledem na rovnoměrné promíchání celého objemu, zajištění kvalitních procesních podmínek pro anaerobní fermentaci, maximální výtěžnost ...
 • Návrh vybraných strojně technologických zařízení ČOV se zaměřením na zlepšení hydraulických účinností 

  Zejda, Vojtěch
  Proces čištění odpadních vod má zásadní vliv na kvalitu životního prostředí a představuje také potenciální alternativní zdroj potřebných a nedostatkových surovin, především fosforu. Výzkum technologie pro čištění odpadní ...
 • A Novel Check-List Strategy to Evaluate the Potential of Operational Improvements in Wastewater Treatment Plants 

  Zejda, Vojtěch; Máša, Vítězslav; Skryja, Pavel (MDPI, 2020-09-23)
  With increasing demands for cleaning and purification of water, wastewater treatment plants (WWTP) require their most efficient operation. The operators are thus obliged to constantly review the efficiency of the processing ...
 • Spalování pelet z nedřevní biomasy v kotlech I 

  Knob, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá spalováním pelet z nedřevní biomasy v kotlech. V první části teoretické rešerše je biomasa obecně popsána z pohledu paliva, se zaměřením na vlastnosti určující její vhodnost pro přímé spalování ...
 • Spalování pelet z nedřevní biomasy v kotlech II 

  Linda, Matúš
  Bakalárska práca je rozdelená na štyri hlavné časti. Prvá časť sa zaoberá problematikou spaľovania agropeliet v kotloch. V tejto časti sú špecifikované typy peliet, ich výroba a problémy so spaľovaním v kotloch spojené s ...
 • Vliv paliva hořáku na přenos tepla v procesních pecích 

  Jaworská, Petra
  Diplomová práce se zabývá vlivem technických plynů CO2 a N2 přítomných v palivu na průběh spalování a tvorbu emisí ve spalinách. V teoretické části práce je nastíněn stručný přehled a specifikace způsobů přenosu tepla, ...
 • Využití odpadního tepla z procesů pomocí tepelných čerpadel 

  Marada, Petr
  Cílem bakalářské práce je popsat možnosti využití odpadního tepla z procesů pomocí tepelných čerpadel. První část definuje pojem odpadní teplo a zabývá se druhy tepla, možnostmi a způsoby jeho využití. V další části jsou ...
 • Zpracování čistírenských kalů 

  Adamus, Petr
  Bakalářská práce se ve svém úvodu zabývá úpravou odpadní vody až do fáze vzniku odpadního kalu, na tuto část navazuje souhrn většiny dostupných metod pro zpracování odpadního kalu a jejich popis. Následuje legislativní ...
 • Zušlechťování bioplynu metodou PSA 

  Krhut, Štěpán
  Tato práce řeší zušlechťování bioplynu metodou PSA a zmodernizování laboratorní jednotky. Surový bioplyn obsahuje mnoho nežádoucích složek, které snižují jeho energetický potenciál, a to v nejvyšší míře oxid uhličitý. Pro ...