Now showing items 1-20 of 63

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šímová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Heineken Česká republika, a.s. za období let 2007 až 2010 na základě analýz externího, interního okolí firmy a metod finanční analýzy. Práce je koncipována ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Krošíková, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu finanční situace společnosti EST Stage Technology, a.s. Obsahuje teoretickou část, praktickou část a návrhy na zlepšení situace. Analýza současného stavu specifikuje vnější a vnitřní ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Urbanová, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané obchodní korporace prostřednictvím ukazatelů finanční analýzy. První část diplomové práce je zaměřena na teorii, tedy na definování základních pojmů a popsání ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Hlavničková, Irena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finančního zdraví společnosti Flexistav s. r. o. Práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická část se zaměřuje na popis ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Lacková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. V teoretické části jsou popsány metody vnější a vnitřní analýzy společnosti. V praktické části jsou pak tyto ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Kožená, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Mikro Trading, a.s. za období 2011-2015. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části jsou stanoveny cíle práce. Druhá, teoretická, část popisuje ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Vudková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané obchodní korporace PRAMOS, a. s. v letech 2010 – 2014. Prostřednictvím podpůrných informačních zdrojů, zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy definuje ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Smejkal, Eduard
  Cílem této bakalářské práce je doporučit opatření pro zlepšení stávající finanční situace pomocí celkové finanční analýzy společnosti Stavebniny Libor Smejkal, která se zabývá prodejem a nákupem stavebního materiálu. Dále ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Sklenářová, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané obchodní korporace. Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení na zlepšení finanční situace společnosti IMPS a.s., jejíž hlavní činností je prodej brzdových ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Šikula, Michal
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci vybrané společnosti. V teoretické části práce jsou charakterizovány použité ukazatele a také popsány a vysvětleny metody finanční analýzy. V praktické části jsou tyto metody ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Střeštíková, Iveta
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti OHL ŽS, a.s. v období let 2009 – 2013. První část vymezuje teoretické základy metod finanční analýzy, její nástroje, ukazatele a způsoby použití. Ve druhé části ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Balíček, Radim
  Náplní bakalářské práce je zpracování návrhů na zlepšení finanční situace společnosti GTK, spol. s r.o. pomocí vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy. V první části budou vymezena a teoreticky rozebrána zvolená ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Urbanová, Dagmar
  Hlavní náplní této bakalářské práce je podání návrhu na zlepšení finanční situace firmy Vydona s.r.o. na základě provedené finanční analýzy za roky 2009 - 2013. První část bakalářské práce je zaměřena na teorii a definici ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Vybíralová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku. Teoretická část se bude věnovat teoretickým východiskům práce, tedy základním pojmům, metodám a jednotlivým ukazatelům finanční analýzy. V praktické ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Horna, Jan
  Tato závěrečná práce hodnotí finanční situaci společnosti VITAR, s.r.o. Při hodnocení jsem využil základních metod finanční analýzy. Hlavním zdrojem informací, ze kterých byla provedena analýza, byly účetní výkazy z let ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení 

  Polášková, Lucie
  Diplomová práce pojednává o zhodnocení finanční situace společnosti LIPOELASTIC a.s. pomocí vybraných nástrojů finanční analýzy. Data potřebná pro provedení finanční analýzy vychází z účetních výkazů vybrané společnosti. ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sehnalová, Zdeňka
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finančního zdraví vybrané společnosti MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE, s. r. o. Práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická východiska ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení 

  Eclerová, Aneta
  Tato diplomová práce se věnuje hodnocení finanční situace podniku Sklárny Moravia, a. s. pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. První část práce se zabývá teorií problematiky finanční analýzy, jejími cíli, metodami ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Bečvarovská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku. V první části bude rozebrána teorie k dané problematice. Budou definovány základní pojmy, vybrané metody finanční analýzy a vzorce. V druhé částí bude provedena ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Šmerda, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na provedení finanční analýzy podniku Pivovar Černá Hora, a.s. Teoretická část práce je zaměřena na definici pojmů. Specifikuje co je to finanční analýza, její části a provedení. V praktické ...